Kontakt

3. Rätten till skolskjuts - grundkriterier

3.1 Färdvägens längd

Skolskjuts ombesörjs i Ovanåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola årskurs 1-9 om avståndet mellan hemmet och kommunen anvisad skola är minst:

• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 km för elev i årskurs 1-3
• 4 km för elev i årskurs 4-9

Anslutningsskjuts beviljas om avståndet mellan hemmet och anvisad på- och avstigningsplats överstiger:

• 2 km för elever i förskoleklass-årskurs 3
• 3 km för elever i årskurs 4-6
• 4 km för elever i årskurs 7-9

3.2 Mätnings principer

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och som ger den kortaste färdvägen.

3.3 Restider

Med restid avses tid i skolskjutsfordon. Kommunens tidsmått för restid per tur:

• Max 70 minuter för elever i årskurs F-6
• Max 90 minuter för elever i årskurs 7-9

Målbilden är att restider över 60 minuter/tur bör, om möjligt, undvikas oavsett årskurs. Undantag kan dock förekomma vid långa avstånd mellan hem och skola.

3.4 Väntetider

Väntetiden, alltså tidsskillnaden mellan skolans ramtider och skolskjutsens ankomst- respektive avgångstid, bör inte överstiga (sammanlagt per skoldag):

• 60 minuter för elever i årskurs F-6
• 90 minuter för elever i årskurs 7-9

Skolans ramschema är utgångspunkten vid bedömningen. Väntetider som tillfälligt uppstår, förseningar och/eller tillfälligt inställda turer med kollektivtrafik berättigar inte rätt till särskild skolskjuts.

Längre väntetider kan i undantagsfall förekomma för att samordna längre skolskjutsar.

Senast uppdaterad