Kontakt

4. Undantag från grundkriterier

4.1 Trafikförhållanden

Vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra och ska därför vägas in vid skolskjutshandläggningen. Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning av skolskjutsverksamheten redovisas i Trafiksäkerhetsbedömningar för skolskjuts i Ovanåkers kommun.

4.2 Funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet

Vid funktionshinder ska en bedömning göras för att se om funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Det är eleven och dess vårdnadshavares ansvar att skicka in relevant underlag för bedömningen, så som t.ex. medicinskt utlåtande från läkare. Kommunen har även ansvaret för att se till att elev med tillfälligt funktionshinder erbjuds skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt ska kunna ta sig till skolan och fullgöra skolplikten.

4.3 Val av annan skola

Om eleven väljer annan kommunal skola eller fristående skola i Ovanåkers kommun än den anvisade skolan upphör rätten till skolskjuts. Om elev har rätt till skolskjuts till den av Ovanåkers kommun anvisade skolan, kan skolskjuts beviljas till vald skola om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för Ovanåkers kommun. En omprövning görs inför varje nytt läsår.

4.4  Elev med växelvis boende

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive vårdnadshavares adress inom Ovanåkers kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast arrangemang och att eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid varaktiga förändringar måste kontakt tas med ansvarig handläggare i Ovanåkers kommun. Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor (måndag–fredag) från/till en adress.

Regler för vänte- och restider gäller inte vid växelvis boende.

4.5 Tillfällig skolskjuts

Om en elev skadar sig kan denne via kommunens försäkringsbolag, om kriterierna uppfylls, få tillfällig skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag. Mer information om detta finns på Ovanåkers kommuns webbplats.

4.6 Skolskjuts i mån av plats

Denna förmån har av nämnden beslutats den 2023-02-01 under §5, att den ska tas bort från skolskjutsreglementet då det inte är skolskjuts.

Ett övergångsbeslut om förmånsresa i mån av plats finns fr.o.m 9/8-23 och gäller läsåren 23/24-24/25 för att därefter upphöra.

4.7 Skolskjuts för elev som flyttar

För elev som flyttar under läsåret, men som väljer att gå kvar på samma skola, prövas rätten till skolskjuts enligt skollagen. Vid dessa fall ska ansökan om skolskjuts inkomma till skolskjutshandläggare snarast, om behov av skjuts finns från den nya bostadsadressen. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven rätt att gå kvar och få skolskjuts sista årskursen enligt de fastställda kilometeravstånden. Detta gäller endast om eleven gått i sin placeringsskola under skolår 8.

4.8 Självskjuts

Ovanåkers kommun kan vid behov teckna överenskommelse med en elevs vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning i eget fordon, av den skolskjutsberättigade eleven, till och från skolan. Ersättning utgår med den skattefria delen av statlig bilersättning. Självskjutsning kan endast initieras av Ovanåkers kommun.

4.9 Likformighet inom begränsade bostadsområden

Inom begränsade bostadsområden gäller likformighet då det gäller elevers rätt till skolskjuts. Ett sammanhållet bostadsområde är ett område som är i något avseende avgränsat.

Senast uppdaterad