Kontakt

7. Överklagan

Beslutet om skolskjuts kan överklagas. Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.

7.1 Förvaltningsbesvär

Om barnet går i den skolan som kommunen hänvisat till (placeringsskola) så kan beslutet överklagas enligt förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32 § och 11 kap 31 § i Skollagen). Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet togs emot.

7.2 Laglighetsprövning

Om barnet går i en annan skola än den kommunen hänvisat till (placeringsskola) så kan beslutet överklagas enligt laglighetsprövning (avser beslut som är fattade enligt 2:a stycket 10 kap 32 § och 11 kap 31 § i Skollagen). Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet togs emot.

Skolskjutsreglementet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/2010: 165 samt Regeringsrättens praxis. Skolskjuts för elever i grundskolan: 10 kap. 32, 33 och 40 §§ skollagen. Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap. 31, 32 och 39 §§ skollagen. Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19 kap. 20, 21 och 28 §§ skollagen. Överklagande av skolskjuts: 28 kap. 5 § 5 skollagen. Frågan om skolskjuts vid växelvis boende: RÅ 2002 ref. 91

Senast uppdaterad