bioavfall i papperspåse

Nya regler för separering och insamling av bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter.

Kraven på utsortering och separat insamling av bioavfall är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

Läs mer om detta hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns just nu ingen tydlig vägledning hur de nya föreskrifterna ska tolkas, men nedan hittar du hur Ovanåkers kommun har tolkat den nya lagstiftningen.

Texten kommer att uppdateras efterhand när mer vägledning finns tillgänglig.

Vad är bioavfall?

Bioavfall är i princip allt avfallsmaterial som kommer från levande organismer och som kan brytas ned naturligt med tiden. Enligt definitionen i EU-förordningarna innebär bioavfall biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, mat- och köksavfall.

Separering och utsortering

Enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattas alla som har bioavfall av sorterings- och separeringskraven – såväl privatpersoner som verksamheter. Det betyder bioavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin.

Kravet i 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) innebär att den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

  1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014,
  2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
  3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. I detta ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.
en familj som fyller en behållare med matavfall

Dispenser

Det är kommunen som har ansvaret att samla in utsorterat bioavfall. I Ovanåkers kommun är det BORAB som sköter insamlingen. Utsorterat bioavfall som kommunen ansvarar för ska samlas in genom fastighetsnära insamling från den fastighet där avfallet produceras, oftast i form av papperspåsar som sedan slängs i separat kärl.

BORAB har dock inga kärl för större mängder av bioavfall som uppkommer hos vissa typer av verksamheter t.ex. restauranger och livsmedelsbutiker. Verksamheterna behöver därför ha en dialog med BORAB om möjligheten att hämta bioavfallet. Om BORAB inte kan ta emot avfallet från en specifik verksamhet behöver verksamheten söka dispens hos miljö- och byggförvaltningen. Detta för att kunna anlita en annan transportör än BORAB för det utsorterade kommunala bioavfallet. Du hittar blankett för dispensansökan här:

Blankett: Dispensansökan bioavfall Pdf, 624.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns möjlighet att sortera och hålla bioavfallet skiljt från övrigt avfall eller om du inte kan separera bioavfallet från sin förpackning måste du söka dispens hos miljö- och byggförvaltningen:

Blankett: Dispensansökan separering Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En fastighetsägare som själv vill ta hand om sitt bioavfall på den egna fastigheten genom kompostering behöver anmäla det till miljö- och byggförvaltningen.

Mer information om kompostering hittar ni här:

Kompostering för hushåll Länk till annan webbplats.

kompostering

Kontakt vid frågor

Kundtjänst BORAB

Tfn 0278-255 22
E-post info@borab.se

Senast uppdaterad