Kontakt
Illustration av en visselpipa.

Visselblåsarfunktion

Visselblåsare är en benämning på en person som rapporterar oegentligheter eller missförhållanden, oftast på sin egen arbetsplats. Ovanåkers kommun har tillsammans med Helsingevatten AB (HVAB) och Alfta- Edsbyns Fastighets AB (AEFAB) en visselblåsarfunktion dit det går att anmäla misstankar om oegentligheter eller missförhållanden inom verksamheterna.

Visselblåsarärenden tas emot och bedöms av en extern part.

Visselblåsare skyddas enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför har vi en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i någon av våra organisationer. Funktionen är också viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för oss.

Vad kan anmälas i visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen ska användas för att anmäla allvarliga missförhållanden inom organisationen där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas.

Vad ska inte anmälas i visselblåsarfunktionen?

Allmänt missnöje med något inom kommunens verksamheter är inte en visselblåsning i lagens mening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Synpunkter och klagomål lämnas istället i de kanaler som finns upprättade för det (annan formulering? E-tjänster?)

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av skyddet som visselblåsarlagen ger. Sådana frågor hanteras på ordinarie sätt mot bakgrund av arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Har du frågor om ditt eget arbete eller om din anställning, vänd dig till din chef, till skyddsombudet eller facklig företrädare på din arbetsplats.

Vem kan anmäla?

De personer som kan anmäla och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i kommunens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan anmäla.

Även de om slutat sin anställning, uppdrag, praktik eller liknande kan anmäla sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Vem kan inte anmäla?

Anhöriga, mottagare av vård, omsorg eller hemtjänst, vårdnadshavare, kommuninnevånare med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs, och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

Anonymitet för visselblåsare

Visselblåsaren kan anmäla anonymt. Inkomna anmälningar krypteras och inga adresser kan spåras. Visselblåsaren får ett unikt ID och lösenord för anonym uppföljning av sitt ärende. Systemet uppfyller kraven enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Hur hanteras inkomna anmälningar?

Anmälningarna går till en extern part som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa parten.

När utredningen är färdig skickas den till respektive organisation för vidare hantering och diarieföring.

En färdig utredning räknas som allmän handling och kan begäras ut.

Gör en anmälan

Du visselblåser genom en anmälan till vår visselblåsarfunktion Qnister Whistle. Du kan lämna din anmälan digitalt, via en QR-kod, till en röstbrevlåda via telefon eller genom att boka ett möte.

Alla anmälningar och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer att din identitet behandlas konfidentiellt. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet när du lämnar en digital rapport, tänk på:

  • Skriv av nedanstående adress och skriv in den i din webbläsare.
  • Använd inte kommunens dator eller nätverk.

Lämna en digital anmälan

Kopiera adressen nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten:

https://whistle.qnister.com/ovanaker

Alternativt, använd din mobiltelefon för att skanna QR-koden på affischen med svensk text. Pdf, 519.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Via telefon eller personligt möte

Lämna en anmälan till röstbrevlåda:
+46 363 300 740

För att boka ett möte, ring:
+46 363 300 741

Observera att din anonymitet inte går att säkerställa i lika hög grad om du väljer att visselblåsa via röstbrevlåda eller via ett möte.

Kontakt

HR-chef

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17
E-post maria.kihlstrom@ovanaker.se

HR-konsult

Helena Eriksson
Tfn 0271-570 13
E-post helena.eriksson@ovanaker.se

Senast uppdaterad