Kontakt

Handlingsplan mot kränkande behandling
och diskriminering

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Det innebär att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att främja, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och diskriminering. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering för varje verksamhet.

Inledning

Förskolor och skolor som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Förskolor och skolor ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det en gång per år, för varje särskild verksamhet, upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Det övergripande syftet med planen är att förebygga och motverka kränkande och diskriminerande behandling, och tanken är att planen ska vara ”levande” i den meningen att den ständigt ska vara aktuell i verksamhetens dagliga arbete. Planen mot kränkande behandling och diskriminering utvärderas årligen.

Vision

I Ovanåkers kommun känner sig alla barn, elever och vuxna trygga och bemöts och behandlas med respekt för dem de är. Utbildningen karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda relationer mellan barn, elever och personal.

Mål

Utbildningen i Ovanåker kommun ska vara fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I utbildningen känner sig alla barn, elever och vuxna trygga och bemöts och behandlas med respekt för den de är. Utbildningen karakteriseras av trivsel, öppenhet samt förståelse för allas förväntningar och individuella behov.

Rutiner för akuta situationer

När personal får veta att ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, kränkningar och trakasserier/sexuella trakasserier inom förskolan och skolan har rektor ansvar för att det skyndsamt rapporteras, i STELLA, till huvudman.

 • Personal respektive rektor anmäler skyndsamt diskriminering och kränkningar
 • Diskriminering och kränkningar mellan barn eller elever ska skyndsamt utredas, åtgärdas och dokumenteras
 • Diskriminering och kränkningar av personal mot barn eller elever ska skyndsamt utredas, åtgärdas och dokumenteras.
 • Förskollärare, lärare eller annan personal ska skyndsamt anmäla till rektor.
 • Rektor ansvarar för att anmälan sker skyndsamt till huvudman.

Om det visar sig att någon har blivit utsatt för diskriminering, kränkningar och trakasserier/sexuella trakasserier måste den verksamhetsansvariga också skyndsamt genomföra åtgärder som syftar till att dessa ska upphöra.

Redovisning av hur åtgärderna i den föregående handlingsplanen har genomförts. (följa upp och utvärdera)


Översikt över de åtgärder som behövs för att främja, förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering (undersöka risker och hinder)
(analysera orsaker)

Redovisning av vilka av dessa åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året (åtgärda)

Redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet.

Ange i planen vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs. Skriv också hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. (Fyra steg i arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering)

Skickas till BUF senast 30 september

 

Definitioner

Vad är kränkande behandling?

Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt fall.

I dagligt tal kan kränkande behandling omfatta många olika situationer, medan kränkande behandling i skollagens mening är ett snävare begrepp. I skollagen definieras kränkande behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Både diskriminering och kränkande behandling är förbjudet i förskolor, skolor och andra verksamheter som lyder under skollagen. Skyldigheten att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling regleras dock till stor del i olika lagar: diskrimineringslagen respektive skollagen.

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna. I förarbetena anges också att den som kränker någon måste förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det måste barnet eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett barn eller en elev att förmedla sin känsla av att ha blivit kränkt. Särskilt yngre barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor på samma sätt som äldre barn och vuxna. Barnet eller eleven kan därför behöva ta hjälp av personalen i verksamheten.

Källor: 6 kapitlet 3 § skollagen och proposition 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, sidan 136- 137.

Vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen. Förenklat är diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen gäller samma regler för skolpersonalens respektive rektorns anmälningsskyldighet som när det gäller upplevd kränkande behandling.

Källor: 6 kapitlet 3 och 10 §§ skollagen och 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.

Verksamhetens namn: Lillboskolan
Datum: 220818

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
E-post

Senast uppdaterad