Plan mot kränkande behandling samt aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering

Vår målsättning:

 • Alla ska trivas i skolan.
 • Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respektera varandra.
 • Alla är lika viktiga och har samma värde.
 • Olikheter ses som en tillgång.

Skollagen

5 kap. 3 §

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

1 kap. 5 §

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker elevs värdighet.

Hur arbetar vi för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

 • Vi gör upp ordningsregler tillsammans med eleverna som vi refererar till i samtal med eleverna.
 • Varje klasslärare frågar eleverna om de upplever att det finns otrygga platser på skolan.
 • Pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Vi utser äldre elever till faddrar för yngre.
 • Vi låter aldrig eleverna själva göra gruppindelningar.
 • Vi är med och hjälper till med konfliktlösningar.
 • Vi har rastvakter som har uppsikt över platser som eleverna upplever otrygga på skolan.
 • Rastprat i klasserna.
 • Enkäter om trivsel och inflytande.
 • Vi uppmanar föräldrar att uppmärksamma problem.
 • Dialog om trivsel i utvecklingssamtal.
 • Vi för anteckningar om händelser för att dokumentera och se eventuella mönster och för att uppmärksamma tidiga signaler.
 • Information om vår plan ges till elever, föräldrar och personal.
 • Varje lärare ansvarar för att arbetet med värdegrundsfrågor och mot kränkande behandling blir en naturlig del i undervisningen och i det vardagliga arbetet.

Elevernas delaktighet

Klassrådet och elevrådet är elevernas forum för att samtala kring arbetsmiljön och om sin studiesituation. Klasslärare ansvarar för klassråd och rektor för elevråd.

Vårdnadshavarnas delaktighet

I samband med föräldraråd och utvecklingssamtal, vilka hålls två gånger per läsår, har vårdnadshavarna möjlighet att påverka planens innehåll.

Personalens delaktighet

Vid uppstarten av höstterminen deltar all personal vid utvärdering och revidering av planen.

Elevhälsan

Personal, föräldrar och elever kan vid behov vända sig till elevhälsan för utökat stöd.

Kartläggning med eleverna om riskområden:

Kartläggningen görs årligen av varje klasslärare i klasserna, i september.
Eleverna uppger vid klassråd och sedan på elevrådet vilka platser eller situationer som känns otrygga. Rektor sammanfattar kartläggningen och delger skolans personal.

Kartläggningen av ”otrygga platser” på skolan gör att rektor och lärare aktivt kan vara med och bemöta situationer som kan uppstå på dessa ställen. Vi kan förekomma och förebygga att situationer uppstår genom kännedomen. Vi arbetar för att alla ska kunna känna sig trygga på vår skola och att vi har arbetsro i klassrummen.

Arbetsgång vid mobbing eller annan kränkande handling:

Steg 1

 • Var och en som är anställd på skolan och som får veta, eller upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa och se till att den utsatte får stöd. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare .
 • Klassläraren pratar med eleven som blivit utsatt för att klargöra vad som hänt.
 • Klassläraren informerar den utsatte om hur skolan tänker gå vidare i ärendet och att vårdnadshavare kommer att informeras. De kommer också att följa upp det som skett inom en vecka.
 • Klassläraren klargör för eleven som är utsatt att den genast ska berätta om något ytterligare händer. Samtalet dokumenteras.
 • Ansvarig klasslärare samtalar med den/de som utsatt elev.
  Om det visar sig efter samtal att trakasserier/kränkningar har skett förklarar lärarna för eleven som utfört kränkningen, att kränkningar inte accepteras och inte får förekomma enlig lag. Det ska genast upphöra. Det skrivs en plan för hur det ska gå till och en tid för uppföljning bestäms. Om fler deltagit i kränkningarna talar klassläraren och specialläraren med dem en och en. Informera om att vårdnadshavare kommer att informeras. Dokumentera samtalen.
 • Vårdnadshavare kontaktas och informeras om vad som hänt och vad som beslutats. Samtalen dokumenteras i systemet Admentum Elevhälsa .
 • Rektor informeras och vidtar åtgärder med information till övrig personal och elevhälsopersonal.
 • Eleverna hålls under uppsikt. Detta är alla vuxnas ansvar. Uppföljande samtal hålls enligt planering, efter ca en vecka. Vid behov meddelas vårdnadshavare för att informeras om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Samtal dokumenteras i Admentum Elevhälsa.

Steg 2

 • Om kränkningarna eller trakasserierna inte har upphört kallas de elever som utsatt annan elev samt deras vårdnadshavare till möten. Där deltar rektor, klasslärare, speciallärare och kurator. En handlingsplan och/eller åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet/samtalen dokumenteras.
 • Barn- och utbildningsnämnden informeras via rapportering i STELLA.
 • Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet följs upp i nytt samtal med elev/elever, vårdnadshavare, klasslärare, rektor, speciallärare och kurator. Samtalet dokumenteras.
 • Vid allvarliga trakasserier/kränkningar ska skolan dessutom vidta ytterligare åtgärder, till exempel ta kontakt med andra myndigheter så som socialtjänsten.
 • Uppföljande samtal fortsätter varje vecka till det att den utsatte upplever och anser att situationen känns bra. Ärendet kan då avslutas.
 • Dokumentation för trakasserier eller kränkande behandling ska fyllas i och lämnas till rektor och Barn- och utbildningsnämnden för arkivering.

För fritidshemmets personal och barn gäller samma arbetsgång och fritidshemmets pedagoger blir ansvariga. Det kan vid behov vara två pedagoger i det utredande samtal då den ena dokumenterar vad som sägs. Uppföljning inom en vecka osv.

Om elev känner sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad av någon vuxen vid skolan kontaktas rektor. Rektor ansvarar för samtal, utredning och uppföljning av ärendet.

Ansvarsförhållanden

Det är rektors ansvar att:

 • Se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan och på fritidshemmet.
 • Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare.
 • Om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att det finns rutiner för att utredning görs och att åtgärder vidtas.
 • Se till att skolans personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits. Kontakta myndigheter vid behov.

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:

 • Följa skolans likabehandlingsplan.
 • Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.
 • Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.
 • Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas.
 • Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp.
 • Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

 • Påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan.
 • Bemöta skolkamrater, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.

Förankring av planen

Planen förankras vid klassråd, elevråd, föräldraråd och mötesforum för personalen samt att den publiceras på skolans hemsida.

Rutiner för dokumentation

Klasslärarna dokumenterar samtalen med eleverna. Blanketter finns för dokumentationen och ska hanteras enligt GDPR. Om ärendet går vidare till rektor ansvarar denna för dokumentationen. Rektor ansvarar för att dokumentationen når huvudmannen.

Utvärdering

Planen utvärderas årligen av rektor och personal.

Denna plan är upprättad 2018

Reviderad januari 2021

Rektor
Berit Hammarström

Senast uppdaterad