Kommunala intresseområden

Kapitlet redovisar särskilda kommunala intresseområden. Vissa områden omfattas redan idag av skydd och/eller ingår i projekt för att bevara eller utveckla områdena. Inom de kommunala intresseområdena kan det finnas behov av fördjupad planläggning, skydd för vattentillgångar, naturvård, kulturminnesvård, friluftsliv, fiske med mera.

Gemensamt för samtliga kommunala intresseområden är att utpekat markintresse, markanvändning eller planerad markanvändning bör fortsätta och/eller prioriteras. Förändringar eller exploateringar som kan påverka intresseområdet negativt bör inte genomföras.

Vattenkraftverk

Markanvändningskartan redovisar åtta befintliga vattenkraftverk i kommunen.

Riktlinje; Kommunen ska arbeta för att en vattenkvalitet motsvarande minst god vattenstatus ska uppnås i alla sjöar och vattendrag inom kommunen. Kraftverkens utformning och drift ska möjliggöra att detta mål kan nås. Befintliga kraftverk bör i likhet med andra industrianläggningar ha moderna miljötillstånd.

Stamnätsledning

Markanvändningskartan redovisar befintliga stamnätsledningar. Inom och i närheten av dessa områden prioriteras den tekniska försörjningen för kraftnätsledningar.

Riktlinje; Längs större ledningar ska de riktlinjer, föreskrifter och rekommendationer som gäller följas. Ny bebyggelse prövas i varje enskilt fall. Etableringar som förhindrar eller försvårar framdragande och underhåll av kraftledningar tillåts inte. Riktlinjer när det gäller avstånd till exempelvis bebyggelse finns beskrivit i tidigare kapitel.

Avloppreningsverk

Markanvändningskartan redovisar befintliga avloppsreningsverk.

Riktlinje; Inom och i närheten till avloppsreningsverk tillåts ingen bebyggelse eller verksamhet som kan påverka verksamheten negativt. Ställningstagande och riktlinjer som gäller VA-frågor finns behandlade i tidigare kapitel.

Verksamhetsområde vatten och avlopp

Markanvändningskartan redovisar befintligt verksamhetsområden för vatten, avlopp samt vatten och avlopp.

Riktlinje; Inom befintliga verksamhetsområden ska grundläggande utbyggnation av bebyggelse ske. Ställningstagande och riktlinjer som gäller VA-frågor finns behandlade i tidigare kapitel.

Känsliga landskapskaraktärer

Landskapsanalys

De känsliga landskapskaraktärerna beskrevs i ”Landskapsanalys Ovanåkers kommun” som antogs 2010- 02-12. Områdena har bedömts ha olika känslighet för ingrepp. Känsligheten i landskapet utgår från kultur-, bebyggelse-, landskaps- och/eller friluftsvärden och som anses ha ett stort allmänintresse. Områden med höga värden kan vara extra känsliga för större förändringar. Inom de områden som är extra känsliga för ingrepp finns redan flera utpekade nationella och kommunala intressen. Landskapskaraktärerna ska läsas översiktligt som ett tillägg till de övriga utpekade intressena.

Generellt för landskapskaraktärerna är att större etableringar eller exploateringar som bedöms kunna påverka landskapet väsentligt och där utpekade allmänna intressen riskerar att påverkas negativt först kan utföras efter att en analys av påverkan på landskapet eller motsvarande har upprättats för att belysa etableringen eller exploateringens konsekvenser. Bedömningen av etableringens eller exploateringens påverkan ska göras i varje enskilt fall.

Det finns områden utanför de känsliga landskapskaraktärerna som innehåller stora värden, men dessa bedöms som mindre känsliga för större exploateringar.

Fäbodskogen

Området innehåller olika områden med stora allmänna intressen, främst natur- och kulturvärden. Fäbodskogen som helhet har hög känslighet och är därmed extra viktig att skydda från större fysiska ingrepp.

Riktlinje; Inom Fäbodskogen ska ett ekonomiskt bruk av skogsmarken fortsätta, men med hänsyn så att de ekologiska och kulturhistoriska värdena värnas. De utpekade värdena får inte ta skada i samband med en etablering. I konkreta utbyggnadssituationer av verksamheter, byggnader och anläggningar som bedöms ha stor inverkan på landskapet ska fördjupade analyser av påverkan på landskapet utföras innan beslut tas.

Voxnan i odlingslandskapet

Stora delar av det utpekade området har ett stort allmänt intresse, framförallt höga natur- och kulturvärden. Den lokala byggnadstraditionen och bebyggelsen ska värnas med de stora gårdarna och ekonomibyggnader som är ett dominerande landskapselement.

Särskilt höga kulturvärden som inte har ett skydd, men som kan anses ha ett högt allmän intresse, är området kring Viksjön och Lössnan. I området kring Viksjön finns välbevarade Hälsingegårdar. I den västra delen finns områden som står i nära samband med kyrkomiljön i byn Ovanåker. Bebyggelsemiljöerna är av stort kulturhistoriskt värde och är ett dominerande inslag i landskapet. Framförallt bör gårdarnas fria lägen inte störas av ny bebyggelse. Jordbruksmarken bör även fortsättningsvis hållas öppen och brukas.

Riktlinje; Voxnans odlingslandskap bedöms ha hög känslighet och är därmed viktigt att skydda mot större fysiska ingrepp, på grund av dess höga landskaps-, kultur- och naturvärden. I konkreta utbyggnadssituationer av verksamheter, bebyggelse och anläggningar som bedöms ha stor inverkan på landskapet ska fördjupade analyser av påverkan på landskapet utföras.

I områdena kring bland andra Lössnan och Viksjön är det viktigt att ändringar och underhåll av befintliga byggnader utförs varsamt så att bebyggelsens särdrag beaktas och de kulturhistoriska värdena tas till vara, även hos ekonomibyggnader. Ny bebyggelse ska anpassas till landskapet och utformas i enlighet med den lokala byggnadstraditionen.

Voxnan i skogslandskapet

Voxnans övre lopp utgör en viktig och unik miljö där möjligheter ska ges till att bevara och utveckla de rinnande vattendragen, dess stränder och närmsta skogsområde. Området ska i första hand fortsätta utvecklas som en unik naturmiljö där förutsättningar ska ges för friluftsliv. Det småskaliga jordbruket i området ska även ges förutsättningar att kunna hålla jordbruksmarken öppen.

Riktlinje; Voxnan i skogslandskapet bedöms ha hög känslighet och är därmed extra viktig att skydda från större fysiska ingrepp, på grund av dess höga landskaps-, kultur-, frilufts- och naturvärden. I konkreta utbyggnadssituationer av verksamheter, byggnader och anläggningar som bedöms ha stor inverkan på landskapet ska fördjupade analyser av konsekvenserna för landskapet utföras.

Tälingens - Mållångens sjösystem

Det utpekade området består av flera sjöar, som är omgivna av ett utpräglat skogslandskap med vildmarkskaraktär. Området har flera allmänna intressen, fritidsbebyggelse och är i sin helhet av stort intresse för det rörliga friluftslivet och turismen. Hela områdets storskalighet och avsaknad av bebyggelse ger det en speciell och unik karaktär.

Området omfattas av sjöarna Mållångstugufjärden, Fläten, Amungen samt Övre- och Nedre Tälningen samt omgivande skogsmark. Sjöarna är reglerade och vattenståndet varierar. Nedre Tälningen och övre Tälningsån är utpekade som ”Värdefullt vatten” i ”Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag” (Rapport 5666, mars 2007). Längs övre Tälningsån, mellan sjöarna Övre Tälningen och Tälningen, pågår en reservatsbildning.

Mållången är kommunens största sjö och i den norra delen är fritidsbebyggelsen utbredd, området är även i vissa delar utpekat som LIS-område. Mållångens södra del är nästan helt opåverkad av bebyggelse med flera utpekade värdefulla områden. Området ingår som en del i kommunens Stora opåverkade områden (SOO). Mållången ansluter i norr till ån Flaxnan, ett fint och värdefullt fiskevatten som beskrivs som Svartån i naturskildraren Hans Lidmans böcker. I anslutning till sjöarna finns flera våtmarker med höga naturvärden. Landskapets storskalighet och avsaknad av bebyggelse ger det en mycket speciell och unik karaktär.

Riktlinje; Tälningens-Mållångens sjösystem och kommunens Stora opåverkade område SOO bedöms ha hög känslighet och är därmed extra viktigt att skydda mot större fysiska ingrepp, på grund av dess höga landskaps-, kultur-, frilufts- och naturvärden. Den södra vildmarksdelen av Mållången ska bevaras oexploaterad och naturvärdena samt det rörliga friluftslivet ska prioriteras. I konkreta utbyggnadssituationer av verksamheter, byggnader och anläggningar som bedöms ha stor inverkan på landskapet ska fördjupade analyser av landskapet utföras. Det rörliga friluftslivet, upplevelsen av vildmarkskänslan och tystnaden i sjölandskapet ska bevaras och utvecklas.

Tematiska tillägg

Kommunala intresseområden har tagits fram i de båda så kallade tematiska tilläggen: ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)” och ”Vindkraft och stora opåverkade områden”.

Tema vindkraft och stora opåverkade områden

Markanvändningskartan redovisar de kommunala intresseområdena för vindkraft och kommunens utpekade Stora opåverkade områden (SOO).

Natur- och kulturområden

Markerade områden utgör kommunens egna utpekade natur- och kulturmiljöer som är särskilt bevarandevärda. Vissa områden har en hög bevarandestatus och berörs i vissa fall av naturreservat, Natura 2000 och/eller riksintresse för naturvård.

Riktlinje; Ny bebyggelse eller exploatering ska inom samtliga områden behandlas mycket återhållsamt och i förekommande fall anpassas till områdets karaktär och lokal byggnadstradition.

K3 Sjuberget

Sjubergets mycket branta sydvästsluttning mot Galvsjön är en klassisk växtlokal, känd och beskriven redan på 1800-talet. Bergsluttningen är barrskogsbevuxen och har en påfallande rik flora. Särskilt anmärkningsvärd är koncentrationen av ärtväxter. Sjubergets sluttning är botaniskt mycket värdefull.

Riktlinje; Området är av stort intresse för naturvården. Skogsbruket ska inom området ta hänsyn till naturvårdens intressen. Skogsstyrelsen ska samråda med kommunen om hänsynsreglernas tillämpning. Inga markingrepp bör utföras i sluttningen.

K4 Hundtjärnsmyran

Hundtjärnsmyran är ett myrkomplex bestående av plana eller nästan plana kärr- och mosspartier. Stora delar av myren är glest skogsbevuxna. Ett område söder om Hundtjärnen är helt utdikat. Områdena är framförallt en art- och individrik fågelmyr.

Riktlinje; Området är av stort intresse för naturvården och områdets biologiska värden bör dokumenteras och följas upp.

K5 Njupaklitt

Njupaklitt är ett avgränsat barrskogsbevuxet bergsparti med branta sluttningar mot norr, öster och sydost. Floran inom området är intressant och lindträd befinner sig här på gränsen för sin utbredning mot nordväst.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården och skogsbruket ska ta hänsyn till områdets intressen. Den rika och intressanta floran vid Njupaklitt ska bevaras och lövskogen, framförallt förekomsten av lind bör sparas.

K6 Voxnan mellan Bornforsen och Edsbyn

Mellan Bornforsen och Edsbyn rinner Voxnan i ett mycket kraftigt slingrande lopp med kilometervida meanderslingor. Älven omges till största delen av ett öppet jordbrukslandskap men också av barr- och lövskogsbevuxna myrmarker. Nedströms Bornforsen ligger den barrskogsbevuxna höjden Klittakullen. Landskapsbilden inom området är mycket tilltalande. Strax väster om Edsbyn ligger det tätortsnära rekreationsområdet Bäck. Området är av stort intresse för friluftslivet och har stor utvecklingspotential för närliggande skolor, förskolor och äldreboende samt för friluftslivet i allmänhet.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården och friluftslivet. Det är olämpligt att vidta åtgärder som bedöms påverka landskapsbilden påtagligt. Kalavverkning av skog på Klittakullen bör undvikas och det öppna jordbrukslandskapet bör bibehållas. Fortsatt jordbruksdrift ska inte försvåras.

K7 Före detta Sollsjön

Sollsjön har tidigare sänkts. Under högvattenperioden på våren är området en rastplats för flyttfågel. Sollsjön är också en värdefull häckningsplats för änder. Den översvämmade strandskogen har stora värden för insekter, fåglar och olika vedsvampar.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården och fågellivet. En uppdatering av områdets betydelse för fågellivet bör genomföras.

K8 Träckesbo

Träckesbo är en välbevarad fäbod. Bebyggelsen är nästan densamma som fanns från början. Varglav växer på timmerväggarna inom fäbodvallen.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården och avverkningar i anslutning till fäbodarna bör ta hänsyn till miljön. Den omgivande ängsmarken ska hållas öppen. Ändring och underhåll av befintliga byggnader ska utföras varsamt och med hänsyn till kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär. Områdets natur- och kulturhistoriska värden bör dokumenteras i likhet med Ovanåkers fäbodskog.

K9 Gullbergsbo

Området är av intresse för naturvården. Varglav växer på de gamla timmerbyggnarderna inom området.

Riktlinje; Se K8.

K10 Skyttmyran

Skyttmyran är 3 km lång, och avvattnas åt skilda håll och har en intressant flora. Området är av intresse för naturvården. Förutom att Skyttmyran korsas av ett par skogsbilvägar är den relativt opåverkad. Området har botaniska värden, bland annat sumpskogsområden och förekomst av ringlav.

Riktlinje; Området bör inte dikas eller utsättas för andra åtgärder som kan komma att förändra vattenbalansen i myren.

K11 Mållångstas urskog

Mållångstas urskog är ett litet naturskogsbestånd som domineras av tallskog. Området är inte helt opåverkat, men en stor del av träden är mellan 150–200 år gamla. Mycket gamla tallar förekommer dessutom spridda inom området, varav de äldsta med ålder på över 400 år.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården och det är mycket angeläget att Mållångsta urskog bevaras.

K12 Sandreveln

Sandreveln ingår i Järboåssystemet och består av en bågformad ås, som stupar mot Mållången på den östra sidan. På den västra sidan gränsar området mot myrmarker och ett småkulligt landskap av isälvsmaterial. Vid sjön finns sandstränder.

Riktlinje; Området är av geologiskt intresse och är dessutom värdefullt för friluftslivet. Åtgärder längs ås- och kullandskapet bör utföras på ett sådant sätt att körskador eller markberedningsskador inte uppstår.

K13 Svamyran-Svabäcken

Den norra delen av Svamyran är en risdominerad mosse med spridda lågvuxna tallar. Myren blir mot sydost allt rikare och utmed den sydöstra kanten uppträder extremriksamhällen med flera sällsynta växter.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården. Därför ska skogsbruket ta hänsyn. Skogsstyrelsen ska samråda med kommunen om hänsynsreglernas tillämpning. Skogen på Svamyran, i dess kantzoner samt i Svabäckens ravin bör inte avverkas. I resterande delar bör stor försiktighet iakttas vid skogsbruksåtgärder. Dikningar eller andra åtgärder som kan komma att påverka vattenbalansen bör inte utföras intill våtområden.

K14 Västra Gångborstjärnarna

I ett öppet eller glest tallbevuxet kärr väster om Västra Gångborstjärnarna finns ett välutvecklat axag-samhälle. Myren har ett stort floristiskt värde. Ett gammalt dike avvattnar myren mot tjärnen.

Riktlinje; Området är av stort intresse för naturvården. Därför ska skogsbruket ta hänsyn till naturvårdens intressen. Ytterliggare dikningar i eller i anslutning till myren ska inte tillåtas.

K15 Kärrkomplex vid Hälludden, Mållången

Vid Hälludden i anslutning till Mållången finns ett kärrkomplex med lokalt fågelskyddsvärde.

Riktlinje; Området har höga naturvärden. Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen. Dikningar eller andra åtgärder i eller i anslutning till myren ska inte tillåtas.

K16 Hibomyran

Myren är ett mosskomplex opåverkat av dikningar. Myren har ett visst fågelskyddsvärde.

Riktlinje; Området har högt naturvärde. Dikningar eller andra återgärder som påverkar områdets vattenbalans ska inte tillåtas. Områdets fågelskyddsvärde bör dokumenteras.

K17 Vargatjärnshällarna

Vargatjärnshällarna är ett vildmarksbetonat skogsområde med hällmarker, skrevor, klippavsatser, block, blocksamlingar och blockgrottor. Skogen är till stor del gles lågvuxen hällmarkstallskog och kan betecknas som impediment (inte odlingsbar mark).

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården. Inom området bör skogsbruket skötas med hänsyn till landskapsbilden och naturvårdens intressen. Områdets utbredning bör utredas och eventuellt kompletteras med området i anslutning till Nissabäcken.

K18 Getryggen

Getryggen är ett isolerat avsnitt av Rysjöåsen med ett fritt framträdande läge och vacker landskapsbild, särskilt Getryggsudden och Kvalnäsudden. Åsen är till största delen barrskogsbevuxen. På åsen finns ett par gravfält, igenväxande odlingsmarker och ett antal fritidshus. Flera av lämningarna på Getryggen är kraftigt påverkade av erosion (vattnets, isens och vindens bortnötning av lösa jordlager). Regleringar av vattenståndet i sjön Amungen skapar en större och känsligare strandzon som förvärrar erosionen. Getryggs- och Kvalnäsudden samt större delen av fritidsbebyggelsen ligger i Rättviks kommun.

Riktlinje; Området är av intresse för friluftslivet och har geologiska värden samt även historiska värden i och med gravfältet. Området ska bevaras. Åtgärder som påverkar dess värden bör ej tillåtas.

K19 Nybo

Nybo fäbod saknar vägförbindelser och är relativt välbevarad. Fäbodvallen har ett landskapligt värde och är av intresse för naturvården.

Riktlinje; Befintliga byggnader bör vårdas och eventuella nya byggnader anpassas och utformas med hänsyn till den lokala byggnadstraditionen. Området bör inventeras i samband med kommande inventeringar av Ovanåkers fäbodskogar.

K20 Svabensverk – Hämmenåsen

Verksamheten vid Svabensverk bruk upphörde 1877 efter knappt 80 års drift. Bruksmiljön är väl bevarad med en bruksherrgård i fonden av en bruksgata. Här finns också andra bruksbyggnader, bruksdamm, kvarn med mera.

Bruket är uppfört på deltaavlagringar som avsatts i anslutning till Hämmenåsen. Åsen skär av sjön Hämmens nordöstra vik. I de grunda vattnen har ett myroch vattenlandskap med stora gungflyn och rik fågelfauna utvecklats. Den tallbevuxna åsen är delvis hög och ett viktigt inslag i den öppna sjö- och myrlandskapet. Bortsett från vägen uppe på åsen är den orörd i detta avsnitt. Öster om Svabensverk och vid Uvbo är åsen påverkad av omfattande grustäkter.

Riktlinje; Svabensverk och Hämmenåsen har stora naturvetenskapliga, kulturhistoriska och landskapsestetiska värden. Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen och våtmarksdikning ska inte tillåtas. Någon täktverksamhet bör inte tillåtas med hänsyn till naturvärdena. Den befintliga bruksbebyggelsen ska underhållas så att dess särart bevaras och nya byggnader bör undvikas i anslutning till bruksmiljön och åsen.

K21 Långabäcken

Området utgörs av Långabäcken med närområde. Klinga källa som ligger inom riksintresset Stenatjärnarna- Bornasenfältet (R4) avvattnas av Långabäcken. Här finns ett stort antal sällsynta djur och växter. Bäckens bottenfauna är varierande och rik på både försurnings- och föroreningskänsliga arter.

Riktlinje; Området är ekologiskt känsligt och av stort intresse för naturvården. Hänsynstagande till naturvårdens intressen är mycket viktigt och efter bäckens kantzoner ska vegetationen bevaras och inte påverkas av skogsbruket.

K22 Per-Olsmyran

I anslutning till riksintresseområdet Häsbodalen och Tulpans (R5) finns Per-Olsmyran som består av en björkskog mellan en grävd kanal och Häsboåns gamla åfåra och äldre tallar. Rester av diken och lador tyder på att det tidigare har funnits slåtterängar. Området är av intresse för naturvården och fågellivet. Häsboån och Häsbosjön är ett ekologiskt känsligt område och utpekat som ”Värdefullt vatten” i ” Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag. (Rapport 5666, mars 2007)”.

Riktlinje; Åns och åfårans kantzoner ska sparas från påverkan av skogsbruket. En plan för utveckling av Häsbosjöns fiskepotential med beaktande av åns kulturhistoriska värden ska tas fram.

K23 Ols-Ols, Runemo

Området är en sedan länge betad sötvattenstrandäng med flera hotade arter.

Riktlinje; Området är av intresse för naturvården. Skogsbruket ska ta särskild hänsyn till naturvårdens intressen och strandängens naturvärden ska bevaras. Ny bebyggelse tillåts inte inom eller i anslutning till det utpekade området.

K24 Ekopark Grytaberg

Ekoparken är ett större sammanhängande landskap, totalt cirka 2703 hektar stort och är till större delen produktiv skogsmark. Ekoparken kännetecknas av flerskiktad tallskog med hög andel grova gamla tallöverståndare, både döda och levande på upp till 250 år. Ekoparkens rika inslag av lövträd ger Grytaberg en rik insektsfauna. Ekoparken är även av historiskt värde och de äldsta boplatserna anlades på järnåldern.

Riktlinje; Ekoparken ägs och förvaltas av Sveaskog och ett skötselavtal på 50 år har upprättats mellan Sveaskog och Skogsstyrelsen. Skötselavtalet utgör riktlinjerna för området.

K25 Öjungsån

Öjungsån är ett värdefullt vattendrag i norra delen av Ovanåkers kommun. Ån rinner mellan Stor-Öjungen och Nöungen. Ån är avsevärt påverkad av flottningsrensningar och vissa återställningsarbeten har utförts längs sträckan.

Riktlinje; Den nedre delen är av intresse för naturvården med naturskog och äldre lövskog. Förslag finns på att anlägga ett omlöp vid Stor-Öjungens utlopp och att utföra ytterligare biotopåtgärder längs ån. Även stigen till sjön bör restaureras för att öka tillgängligheten.

K26 Räkaån

Räkaån är i de övre delarna utpekat som ett ”Värdefullt Vatten” i ”Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag” (Rapport 5666, mars 2007).

Riktlinje; Vattendragets vattenkvalitet ska bevaras så att livsbetingelserna för fisk och andra vattenlevande djur och växter inte försämras.

K27 Kallbergsån

Kallbergsån och dess närområde är av ett skyddsvärt naturskogsområde med signal- och hotarter, grova granar och en bäck med bäverdamm.

Riktlinje; Kallbergsåns helhet gör området skyddsvärt och området är ett av de mest välbevarade naturskogsområdena i kommunen. Ytterligare dokumentation av naturvärdena inom området bör utföras.

K28 Nissjabäcken

Längs bäcken finns ett varierande bestånd av skog med flera skyddsvärda arter, död ved och grova träd. Beståndet av skog är mestadels bestående av senvuxna, grova och klenare granar, tallar och bestånd av grövre aspar och lågor. Nissjabäcken är även av intresse som lekplats för öring.

Riktlinje; Nissjabäckens naturvärden ska bevaras och bör ytterligare dokumenteras.

K29 Rotsjön

Området består av ett varierande skogsbestånd. Sumpmarker med källdråg, klibbalskärr och branta sluttningar skapar ett vildmarkspräglat och skyddsvärt område där naturvärdena kommer att öka på sikt. Orördheten, vildmarkskänslan och den rika förekom sten av gammelgranslav inom ett begränsat område samt den gamla cykelstigen som leder upp genom skogen gör området mycket värdefullt för natur- och friluftslivet. I samband med det statliga bytesmarkspaketet ESAB löstes en ca 11 hektar stor nyckelbiotop in öster om sjön Rotsjön. Denna kommer att skyddas som naturreservat. Naturreservatet ligger i sin helhet inom Bollnäs kommun

Riktlinje; Området anses vara hotat i dagsläget varför kontakt med Skogsstyrelsen och eventuella markägare är önskvärt för att säkerställa värdena. Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen,

K30 Lövrikt område väster om Lill-Öjungen

Området har stora naturvärden och omfattar totalt ett cirka 450 hektar stort område väster om Lill Öjungen. Inom området finns flera äldre och orörda lövskogar, barr-dominerande naturskogar, sumpskogar, två större orörda myrar och flera ”stentorg”. Skogen är tämligen opåverkad med endast mindre kalavverkade delar.

Totalt omfattas området av 100 hektar lövskog med varierande ålder. De barrdominerande naturskogarna är orörda sedan lång tid och flera tallar har en ålder på över 250 år och förekomsten av lågor är stor. Området har två större orörda myrar, varav en med ett mycket välutvecklat strängflarkssystem.

Riktlinje; Förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat inom området bör utredas.

K31 Långsjömyran-Sandsjömyran

Långsjö- och Sandsjömyran utgör tillsammans ett mosskomplex där de två myrarna skiljs av en vattendelare. Dikning har förekommit inom området men har inte haft någon större effekt på hydrologin. Området är skyddsvärt på grund av förekomsten av en oregelbunden strängad mosse och förekomsten av fågel.

Riktlinje; Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen. Området kan eventuellt komma i konflikt med eventuell grafitbrytning i Gropabo. Ytterligare dikningar eller andra åtgärder som kan komma att påverka områdets hydrologi bör inte tillåtas.

K32 Brattskuruvallen

I närheten av Skålsjön finns Brattskuruvallen, där området är öppet och mycket kuperat (ojämt, backigt) i ett annars slutet landskap. I de öppna delarna finns ett äldre brukningslandskap med betes- och slåttermarker. Vid Häsboån finns en fäbodvall med välbevarade hus av skiftande ålder. Området var tidigare riksintresse för kulturmiljövård, men har plockats bort då en tydlig privatisering och igenväxning ska ha skett inom området.

Riktlinje; Trots att området inte är av riksintresse för kulturmiljö är bedömningen att området ska betraktas som bevarandevärt med dess fäbodmiljöer och öppna landskap. Det öppna landskapet med dess fäbodar bör bevaras.

K33 Norrbosjön och Norrbovallen

Norrbosjön är sänkt och därför igenvuxen vid lågvatten och omges delvis av igenväxande jordbruksmarker. Området är en värdefull som rastlokal för flyttfågel och för häckande vadare och änder med mera. Norrbovallen är ett gammalt Fäbodområde med en intressant biotop av lövskog och öppen ängsmark för falk, slaguggla, gröngöling, tjäder med mera.

Riktlinje; Området är av intresse som fågellokal. Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen och våtmarksdikning är inte tillåtet.

K34 Uvasen

Uvasen är en liten slättsjö som till stor del omges av jordbrukmark. Sjön är påverkad av sjösänkning och har en riklig vegetation. I sjön finns ett stort antal fågelarter som förknippas med en näringsrik sjö.

Riktlinje; Området är av intresse som fågelsjö. Därför skall inte sjön utsättas för nya sänkningsföretag och omgivande marker hållas öppna. Biotopsförbättrande åtgärder kan bli nödvändiga i framtiden.

Vatten-, friluftslivs- och fritidsområden

Kapitelet redovisar prioriterade områden för det rörliga friluftslivet, fisket och turismutvecklingen. Framförallt är tillgången på och känslan av den orörda naturen viktigast att bevara. De områden som är av störst intresse för bevarande och utveckling redovisas nedan.

K35 Övre och nedre Lången, Nöungen, Grycken-Gryckån

Området består av ett större sammanhängande vattensystem med goda fiskevatten och kanotleder. Inom området finns Gryckån som är Voxnans näst största biflöde och sträcker sig från sjön Grycken. Gryckån är en fortsättning på Öjungsån och byter namn vid passagen av sjön Grycken. Den övre delen är ett viktigt kärnområde för utter, öring, harr och flodkräfta. I biflödet Mackskalabäcken finns stort bestånd av flodpärlmussla. Gryckån är även utpekat som ett ”Värdefullt Vatten” i ”Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag” (Rapport 5666, mars 2007).

Riktlinje; Området är av intresse för friluftsliv och naturvård. Vattendragens vattenkvalité ska bevaras så att livsbetingelserna för fisk och andra vattenlevande djur och växter inte försämras. Förutsättningarna för bevarande och utveckling av det rörliga friluftslivet i området får inte försämras.

K36 Loån

Loån har goda fiskevatten och avvattnas till Voxnan. Ån utnyttjas även mycket för kanotfärder.

Riktlinje; Se riktlinje K35.

K37 Värasen

Värasen har goda fiskevatten och området är av intresse för friluftslivet.

Riktlinje; Se riktlinje K35.

K38 Loftsjön

Loftssjön har goda fiskevatten. Kring sjön finns fritidsbebyggelse. Området är främst av intresse för friluftslivet.

Riktlinje; Se riktlinje K35.

K39 Hässjaån, nedströms Mörtsjön

Hässjaån har goda fiskevatten och området är av intresse för friluftslivet.

Riktlinje; Se riktlinje K35.

K40 Flaxnan

Flaxnan har ett fint fiskevatten och är av betydelse för friluftslivet. Ån är reglerad och gällande vattendom medger att tillrinningen tidvis stängs av helt. Ett omlöp har anlagts för att säkra möjligheten till fiskvandring från Flaxnan till Mållången. Flaxnan beskrivs i Hans Lidmans naturskildringar som Svartån. I anslutning till Mållångens utlopp i Flaxnan ligger Mållångsbo med badplats och båthamn.

Riktlinje; Se riktlinje K35.

K41 Getryggen

Riktlinje; Se beskrivning och riktlinjer för K18.

K42 Fritidsområden

Fritidsområden med bland annat spår för motion, fritidsaktiviteter och motorsport. Områdena är viktiga att bevara och utveckla. Kartan visar Golfbanan, Nabban och Alfta bikepark, Motorbana Voxnabruk, Brukshundsklubben, Kygelvallen, Långheds IF, Nordanå, Svabensverk Skridskobana, Viksjöfors elljusspår, Motorbana Viken, Voxnabruk elljusspår samt motorbana och Gårdtjärnsberget. Kartan visar även flygplatsen K41 norr om Edsbyn samt badplatser i kommunen.

Riktlinje; Inga anläggningar eller byggnationer får göras som bedöms påverka fritidsområdena och deras funktionnegativt. I närheten av bullerstörande fritidsområden ska buller beaktas i samband med ny bebyggelse.

K43 Grundvattentillgång

En grundvattentillgång, kallad Bornasen, är av hög kvalitet för framtida vattenförsörjning och är en viktig potentiell (möjlig) reservvattentäkt. Området är även en del av riksintresse för naturvård.

Riktlinje; Inom området får ingen åtgärd eller bebyggelse tillåtas som kan riskera grundvattentillgångens status.

K44 Vattenskyddsområde

Samtliga vattenskyddsområden har fastställda föreskrifter för att skydda vattentillgången och dess kvalitet. Skyddsområdena är indelade i tre zoner, brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon. Kartan visar den yttre skyddszonen.

Riktlinje; Inom vattenskyddsområdet skall de fastställda förskrifterna följas.

K45 Övriga grund- och ytvattentillgångar

Övriga grund- och ytvattenförekomsterna är skyddsvärda för den långsiktiga vattenförsörjningen i ett regionalt perspektiv (framtidsutsikt). Den största ytvattentillgången är Voxnan från kommungränsen mot Ljusdal till Edsbyn.

Riktlinje; Grund- och ytvattentillgångarna ska skyddas så att den kvantitativa (med hänsyn till mängden) och kvalitativa (som avser egenskaper eller inre värde) statusen inte försämras.

Senast uppdaterad