Kontakt

Samhällsplanering och planer

Här hittar du information om vårt planeringsarbete, planer och pågående projekt.

Begreppet samhällsplanering inrymmer olika sätt att planera och besluta hur vi vill att framtiden ska utformas i vårt samhälle.

Fysisk planering innebär all planering för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Det handlar om att skapa en beredskap för kommunens utveckling vad gäller bebyggelse, vägar med mera, samt att garantera olika intressenter i samhället till insyn och påverkan.

Planeringen i kommunen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad