Kontakt

Förslag till detaljplan Gårdstjärn, Södra Edsbyn 50:1 mfl

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Södra Edsbyn 50:1 med flera, Gårdstjärn.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2024-06-19 - 2024-07-03

Nuvarande skede: Bearbetning inför granskning

Bild över planområdet samt den del av den befintliga detaljplanen som upphävs

Planområdet markerat med rött, del av befintlig plan som upphävs markerad med blått

Planförslaget

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Edsbyn, söder om sjön Gårdstjärnen, och omfattar totalt ca 7 hektar. Området är delvis utbyggt enligt gällande detaljplan från 1944.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för flytt av den kommunala ridskoleverksamheten, då befintlig plats för ridskolan inom industriområdet Brånan i Edsbyns sydöstra del är omgärdad av industriverksamhet och har sämre ytor för bland annat uteritt. Syftet är även att planlägga för användningen Verksamheter istället för Industri inom Gårdtjärnsområdet, då det bättre motsvarar pågående verksamheter inom området.

Syftet är även att upphäva del av gällande detaljplan på jordbruksfastigheten Södra Edsbyn 41:1 som idag är planlagd som Industri.

Området vid Gårdstjärn angränsar till naturområdet Bäck längs Voxnan som genom planläggningen tillgängliggörs för allmänheten, samt även ger ridanläggningen tillgång till områden för uteritt.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan det antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Södra Edsbyn 50_1 mfl Gårdtjärn Samråd.pdf Pdf, 997.7 kB. 997.7 kB 2024-06-18 16.50
Planbeskrivning Södra Edsbyn 50_1 m fl, Gårdstjärn, Samrådshandling.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2024-06-18 16.50
Bilaga 1. Teknisk PM Geoteknik Ramböll 2014.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2024-06-18 16.50
Bilaga 2. Dagvattenutredning Sweco 2024.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2024-06-18 16.50

Kontakt

Fysisk planerare

Kerstin Johansson
Tfn 0271-570 40
E-post kerstin.johansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad