Kontakt

Områdesbestämmelser

Inom vissa områden som inte omfattas av detaljplanen har vi antagit områdesbestämmelser. Det är områden som anses ha höga kulturella värden. Här kan läsa mer om vad det innebär och vilka områden som omfattas av det.

Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter och det ställs högre krav för att få bygglov. Syftet med områdes bestämmelserna är att säkerställa syftet med översiktsplanens intentioner, riksintressen, reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper och miljön. Det gäller framför allt befintlig bebyggelse.

Områdesbestämmelser har antagits på grund av byarnas höga kulturella värde. De byar som omfattas av detta är:

Hela inventeringsmaterialet finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats..

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad