Kontakt

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Ovanåkers kommun är en av de första kommunerna i landet att ta tillvara de möjligheter som ges i den ändrade lagen om strandskydd.

Med fokus på att utveckla Ovanåker

Planens syfte är att öka kommunens attraktionskraft och utveckla landsbygden. Lokaliseringar i vattennära lägen bidrar till att långsiktig stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ge konkurrensfördelar när det gäller verksamheter och boende.

Viljeinriktning om markanvänding

Planen redovisar viljeinriktningen för kommunens framtida användning av berörda strandområden. Kommunens bebyggelsestruktur stärks och planen tillgodoser den allemansrättsliga tillgången till strandområden och bevarande av goda livsvillkor för växt- och djurliv. Ur fastighetsägarens perspektiv ska den ses som en möjlighet till vidgat markutnyttjande, inte som ett hot om intrång. Det är fastighetsägarna som tar ställning till om den vidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad