Kontakt

Bebyggelseinventeringar

Här kan du läsa två skrifter om bebyggelseinventeringar i Ovanåkers kommun, inklusive de delar av Alfta som tillhörde Bollnäs kommun på den tid då inventeringarna gjordes.

Syftet med inventeringen var att hitta viktiga historiska minnesmärken, miljöer och landskapspartier, att bevara när efterfrågan ökade på exploateringar och ny bebyggelse. Arbetet är ett underlag för bedömningen i bygglovsärenden samt för den översiktliga fysiska planeringen.

Omslag till bebyggelseinventering i Bollnäs kommun

Alfta

Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund utförde under 1973 en kulturhistorisk byggnadsinventering i dåvarande Bollnäs kommunblock. Inventeringen gjordes som underlag för den dåvarande detaljplaneringen i kommunen. De byggnader som presenteras är en sammanställning av de objekt som ansågs mest angelägna att skydda, men är inte de enda med ett kulturhistoriskt värde.

Omslag till bebyggelseinventering i Ovanåkers kommun

Edsbyn

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund genomförde 1975-76 en kulturhistorisk byggnadsinventering i Ovanåkers kommun. Alfta socken inventerades inte eftersom det området inventerats 1973 genom Bollnäs kommun och finns redovisat i skriften här ovan. Byggnadsinventeringen var inriktad mot byggnader som hade sin tidstypiska karaktär bevarad. Sammanlagt registrerades och fotograferades cirka 530 fastigheter.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad