Kontakt

Planer och områdesbestämmelser

Här hittar du de detaljplaner och områdesbestämmelser som vi använder för fysisk planering och bygglovsprövning.

Detaljplan

Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska användas och hur miljön ska förändras eller bevaras.

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem år och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Områdesbestämmelser

Inom vissa områden som inte omfattas av detaljplanen har vi antagit områdesbestämmelser. Det är områden som anses ha höga kulturella värden. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter och det ställs högre krav för att få bygglov.

Översiktsplan

Är en form av strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället ska utvecklas. I översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden och för utvecklingen inom de olika kommundelarna. För vissa delar finns fördjupade översiktsplaner. Planprocessen för att ta fram en översiktsplan tar ofta flera år.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad