ÖP 2030 utvecklingsinriktning - Leva och bo

Utvecklingsinriktning - Leva och bo

Här behandlas frågor om hur markanvändning och bebyggelse ska utvecklas i kommunen. Hur vi ska planera för gångtrafikanter och cyklister, hur mötesplatser genom kultur och friluftsliv kan skapa ett livskraftigt samhälle samt hur vi vill att tätorterna Alfta och Edsbyn ska utvecklas fram till år 2030.

Starka tätorter Alfta och Edsbyn

Alfta och Edsbyn har en variation och blandning av industrier, handel, bostäder och äldre gårdar centralt i tätorterna. Båda orterna ligger i Voxnans dalgång där älven Voxnan rinner. Älven är både en utmaning genom översvämningsrisker och skapar möjligheter till attraktiva livsoch boendemiljöer. I Edsbyn finns främst industriella arbetsplatser medan Alfta har tydligare inriktning av tjänsteföretag även om inslagen finns inom båda orterna. Med långa gator, som Långgatan, är centrum delvis otydligt såväl i Alfta som i Edsbyn.

Vikten av tydliga roller för tillväxt

Tätorterna är navet i en kommun som tillsammans med en levande landsbygd skapar en livskraftig kommun. En del i översiktsplan 2030 är att tydliggöra Alftas och Edsbyns utvecklingsinriktningar. Hur vill vi att dessa orter ska ha utvecklats till 2030? Hur ska orterna utveckla sina identiteter och hur kan de på bästa sätt komplettera varandra för att bidra till hela kommunens utveckling? Alfta och Edsbyn ligger nära varandra, där utbudet och servicen på respektive ort kan ses som en helhet för hela kommunen.

Attraktiva centrum 2030

År 2030 har både Alfta och Edsbyn ett mer levande centrum som präglas av estetiskt inbjudande miljöer, trivsamma, tillgängliga, och trygga mötesplatser samt välplanerad grönstruktur. År 2030 kompletterar Alfta och Edsbyn varandra och det går snabbt att ta sig emellan.

Strategier för ett attraktivt Alfta och Edsbyn

Tydliga roller

Alfta och Edsbyn stärks och kompletterar varandra med olika profilinriktningar. Med de utmaningar kommunen står inför är det viktigt att vi ser möjligheterna med det sammanlagda utbud som finns i tätorterna.

Variation av mötesplatser

I Alfta och Edsbyn ska det finnas attraktiva och tillgängliga mötesplatser av olika slag. Vi utvecklar befintliga och skapar också nya mötesplatser.

Gångtrafikanter och cyklister i fokus

I Alfta och Edsbyn ska det vara enkelt och tryggt att cykla och gå, med fokus på viktiga målpunkter så som bostäder, skola och arbetsplatser.

Förtätad och blandad bebyggelseutveckling

I Alfta och Edsbyn ska det vara enkelt att ha en hållbar livsstil. Det skapar vi genom att förtäta och ha en blandad miljövänlig och klimatanpassad bebyggelse med vatten- och avloppsnät av hög standard, utvecklad sopsortering och enkla möjligheter för återvinning. Bostäder planeras i första hand i närhet till kollektivtrafik och service.

Kulturmiljöerna värnas

Kulturmiljön är en del av atmosfären och attraktiviteten i orterna och är viktig att ta hänsyn till i utvecklandet av bebyggelsen.

Tätortsnära rekreation och Voxnan i fokus

I Alfta och Edsbyn ska det vara enkelt att ta sig till och använda tätortsnära rekreationsområden så som parker, lekområden, friluftsområden, promenadstråk och vatten. Vi utvecklar i första hand utpekade strategiska områden som kopplas till befintliga grönområden. I Alfta och Edsbyn ska Voxnan ses som en resurs för attraktiv livs- och boendemiljö samt rekreation.

Välkomnande intryck

De olika vägar som utgör entréer till Alfta och Edsbyn är viktiga att vidareutveckla. De står för ett välkomnande och ett igenkännande. Det är också de första intrycken besökarna får.

Vi arbetar vidare med…

Mer detaljerad planering för Alfta och Edsbyn där strategierna och utvecklingsområdena kan utredas mer i detalj, visualiseras och konsekvensbeskrivas i så kallade fördjupade översiktsplaner.

Bostäder och bebyggelseutveckling

Kommunen behöver planera långsiktigt för att kunna erbjuda tilltalande bostadsmiljöer och bostäder till dagens och morgondagens invånare. För att få människor att flytta till och stanna kvar i Ovanåkers kommun är huvudinriktningen att skapa attraktiva bostadsmiljöer som passar alla.

Det råder efterfrågan på ett breddat utbud av olika boendeformer. Detta beror bland annat på att människor ställer högre krav och vill ha högre standard på sina boenden. Det är även konstaterat att bristen på lediga lägenheter, småhus och attraktiva tomter bidrar till att rörligheten på bostadsmarknaden minskar, vilket i förlängningen kan leda till att till exempel rekryteringar till näringslivet inte kan genomföras. För att öka kommunens attraktionskraft, öka och anpassa bostadsutbudet efter åldersstrukturen och på sikt öka befolkningen behövs fler bostäder.

Att det blir vanligare att man bor och arbetar på olika orter spelar också roll. Bollnäs är till exempel en del av vår bostadsmarknad och en planering för ett breddat utbud av bostäder bidrar till en varierad boendemiljö och underlättar rekrytering i båda orterna.

Kommunens ansvar är att skapa förutsättningar för:

 • Ökad rörlighet och flexibilitet på bostadsmarknaden.
 • Ett varierat utbud och god tillgång till bostäder.
 • Markplanering för bostäder. • Attraktiva tomter som är klara för nybyggnation.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen har en antagen bostadspolitisk strategi. Den bostadspolitiska strategin har två tydliga huvudriktlinjer och det är boendeplanering för tillväxt och utifrån kommunens befolkningsstruktur. Översiktsplanen utgår i sin bebyggelseplanering från dessa huvudriktlinjer.

Enligt lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ha riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen, vilka ska antas under varje mandatperiod. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och för utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Bostadsförsörjningsprogrammet ska också redovisa hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Fler bostäder behövs

Det behövs bostäder utifrån den befolkningsstruktur med fler äldre vi har i kommunen i framtiden, men även utifrån den ökade inflyttningen som har skett de senaste åren. Målet utifrån befolkningsstrukturen och de prioriterade målen är att det ska planeras och byggas cirka 100 nya lägenheter fram till 2030 i Alfta och Edsbyn. Konkret är att det finns ett behov till 2020 på ungefär 50 fler trygghetsbostäder och särskilt boende för äldre.

Behovet och intresset för att bygga småhus ska fortsätta utredas inom tätorterna Alfta och Edsbyn samt utanför tätorterna. Den grundläggande strategin är att bostadsutvecklingen primärt ska ske genom förtätning med flerbostadshus centralt och utvidgning av Alfta och Edsbyn med småhustomter. Utanför tätorterna är det primärt fritidshus samt småhustomter som kan bedömas lämpligt. Prioriterade platser är i Alfta och Edsbyn samt utanför tätorterna vid attraktiva lägen med utsikt, vyer och närhet till vatten. Fördjupade översiktsplaner behöver därför tas fram för Alfta och Edsbyn där förtätningsområden och nya bebyggelseområden kan lokaliseras samt när i tid de kan genomföras.

Utanför tätorterna Alfta och Edsbyn bör utveckling av bebyggelsen inarbetas i ett landsbygdsutvecklingsprogram och inom ramen för en revidering av kommunens tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vi vill…

 • Möjliggöra för levande landsbygd och centralorter.
 • Att det ska byggas fler lättillgängliga och attraktiva bostäder och att befintliga områden utvecklas.
 • Bostadsutbudet ska vara varierat och i trygga och lättillgängliga miljöer.
 • Skapa attraktiva boendemiljöer och möjliggöra för bostäder som motsvarar efterfrågan och behov.
 • Planera för och möjliggöra ett varierat bostadsutbud i tätorterna.
 • Planera för och möjliggöra livsstilsboende på landsbygden med utsikt eller närhet till vattendrag.
 • Utveckla möjligheterna till strandnära bostadsbebyggelse med hänsyn till natur- och strandskydd.
 • Uppmuntra till att nya byggnader uppförs i trä.
 • Att ny bebyggelse bör planeras så att det kan förses med solceller eller solfångare.
 • Möjliggöra för egna odlingar i samband med planering av nya områden.

Så här gör vi…

 • Kommunens bostadspolitiska strategi ska vara vägledande vid planering för att tillgodose behovet av bostäder och boendemiljöer för alla kommuninvånare.
 • Arbetar förutseende med mark- och planberedskap med byggklara tomter och byggrätter i antagna detaljplaner.
 • Planerar trygghetsboende och särskilda boende i närheten till service i centrala Alfta och Edsbyn.
 • I huvudsak ska ny bebyggelse planeras i närhet till kollektivtrafik och service.
 • Förbättrar standarden på det befintliga bostadsbeståndet i allmännyttan.
 • Planerar bostäder och viss bebyggelse i attraktiva lägen, till exempel med utsikt och närhet till vatten.
 • Utreder möjliga områden för livsstilsboende.
 • När kommunen och kommunens bostadsbolag bygger nytt ska hänsyn tas till att bygga med ekologiskt hälsosamt material och att byggnaderna blir energieffektiva.

Vi arbetar vidare med

 • Utvärdera det tematisk tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
 • Ett landsbygdsprogram för landsbygden ska tas fram där bebyggelsen, turismen, biosfär och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) sätts in i ett sammanhang.
 • Fördjupade översiktsplaner för Alfta och Edsbyn tas fram med utgångspunkt i strategierna, där också utvecklingsområden kan utredas mer i detalj.
 • Att ha en aktuell Bostadspolitisk strategi som vid behov uppdateras och revideras varje mandatperiod.

Kultur som mötesplats

Kulturen är en stor tillgång i samhällsutvecklingen. Företagsetableringar och inflyttning gynnas av ett brett och aktivt kulturutbud i attraktiva livsmiljöer och tilltalande offentliga miljöer. Estetiskt välplanerad utveckling av det offentliga rummet bidrar till attraktivitet, trivsel och välbefinnande. En del av en plats attraktionskraft och varumärke ligger i platsens kultur och kulturutbud. Kulturen och dess utbud ökar kommunens attraktivitet för såväl nya som befintliga medborgare och är en viktig förutsättning för besöksnäringen, då många kulturevenemang drar besökare.

Kulturutbud med bredd

I Ovanåkers kommun finns ett lättillgängligt och brett kulturutbud som också är mötesplatser i form av teater, opera på bio, dans, utställningar, biograf, bibliotek och museum. Kända kulturprofiler är bland annat författaren Hans Lidman, konstnären Lim Johan och fotografen Agnes Andersson. Kulturprofilerna kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet. Tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler är betydelsefullt, exempelvis museum och bibliotek. Aktivitetslokaler för unga bidrar till det kreativa kapital som genererar företagsamhet, attraktivitet i kommunen samt möten som bidrar till folkhälsomål, inflytande och tillväxtmål. Det finns även ett behov av kulturutveckling utifrån den ökade invandringen och behovet av integration.

Vi vill…

 • Skapa förutsättningar för spontana och kreativa möten mellan människor genom kulturen och dess olika arenor.
 • Det ska finnas lokaler, anläggningar och ytor som ger utrymme för små och stora evenemang.

Så här gör vi…

 • Större kulturevenemang möjliggörs genom en utveckling av inom- och utomhusscener.
 • Synliggör kulturprofiler.
 • Skapar estetiskt tilltalande offentliga miljöer med hjälp av konst och kultur.

Fritid som mötesplats

Aktivt föreningsliv

Genom fritid och engagemang inom föreningslivet skapas ett socialt sammanhang, en god folkhälsa och en levande och attraktiv plats. I Ovanåkers kommun är föreningarnas engagemang en förutsättning för det breda fritidsutbudet för såväl invånare som besökare. Föreningarnas evenemang lockar också många besökare som genererar gästnätter. Kommunen är huvudman för många av fritidsanläggningarna, andra drivs av föreningar eller privata aktörer.

De största utmaningarna fram till 2030 inom fritidsområdet är 30–40-åriga anläggningar med stora underhållsbehov samt behovet av nya lösningar för att möta förändringar i det ideella föreningslivet.

Rekreation

Kommunens natur och tätortsnära grönområden är en resurs för hälsa och välbefinnande. Närheten och tillgängligheten till aktiveter och grönområden är viktig för att så många som möjligt ska använda dem. Med grönstruktur i denna plan menar vi de planerade och tillgängliga områden som består av vatten, grönska samt parker, promenadsstråk och tätortsnära natur.

Kommunen har 365 sjöar och 45 mil strömmande vatten. Voxnan, Hälsinglands näst största älv med biflöden, erbjuder kanotvatten för alla och möjligheter till bad och fiske. Våra vatten omges av varierande naturtyper av geologiskt intresse och bjuder på en ”fjällnära” känsla med rödingfiske från ett naturligt bestånd. Utmed Voxnan finns många vindskydd och kojor. Tillgänglighetsanpassade friluftsanläggningar finns på några platser i kommunen. Älven och marken tio meter från stranden är skyddat som riksintresse för naturvård. Friluftslivet kan utvecklas bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för fisket i kommunen.

Vi vill…

 • Skapa olika typer av välkomnande och trygga mötesplatser.
 • Främja och stödja en aktiv fritid för att skapa förutsättningar för en god folkhälsa främst hos barn och ungdomar.
 • Skapa fler tillgänglighetsanpassade friluftsanläggningar.

Så här gör vi…

 • Utvecklar tätortsnära rekreation i grönområden och vattendrag.
 • Uppmuntrar och stödjer föreningar och andra som arbetar med fritidsfrågor.
 • Utvecklar trygga och tillgängliga mötesplatser med spridning i kommunen.
 • Skapar bättre förutsättningar för fisket i kommunen genom att ta fram en fiskevårdsplan.
 • Regional samverkan med Bollnäs och Ljusdals kommuner främst omkring Voxnans flöde från källsjöar till havet.

Säkra och trivsamma gång- och cykelvägar

I Ovanåkers kommun finns ca tre mil gång- och cykelvägar. Vägstandarden behöver vara hög och god för att så många som möjligt ska ta cykeln de korta sträckorna som annars oftast görs med bil.

Vi har länge planlagt för bilen, nu är det dags att låta gångtrafikanter och cyklister få utrymme i samhällsplaneringen. Att gå, cykla och åka kollektivt är bra för både klimatet och folkhälsan. Tydligt planeringsperspektiv på kollektivtrafik samt gång och cykel har visat sig påverka jämställdheten och bidrar till ett jämlikare samhälle.

Vi vill…

 • Planera för tillgängliga och trygga vägsystem med fokus på barn och ungdomars rörelsemönster. Skapa förutsättningar för att vi i första hand ska välja cykel eller promenad till och från centrum, arbetsplatser , förskolor och skolor.

Så här gör vi…

 • Prioriterar de hållbara färdsätten.
 • Strävar efter sammanhängande gatunät för gång och cykel.
 • Planerar utifrån barns och ungas rörelsemönster samt de stora arbetsplatsområdena.
 • Gång- och cykeltrafikanternas perspektiv utreds utifrån tillgänglighet och trafiksäkerhet vid planering, projektering av vägar och vid förändrad verksamhet i lokaler.
 • Planerar cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken.
 • Kompletterar fysiska insatser tillsammans med attityd- och beteendeförändringsinsatser, exempelvis information och kampanjer.

Vi arbetar vidare med…

 • En cykelplan som innehåller åtgärder och planering för gång och cykel precis lika som för gatunätet.

Platser vi vill utveckla i Alfta och Edsbyn

De strategiska tätortskartorna för Alfta och Edsbyn visar grunddragen i bebyggelseutvecklingen för Alfta och Edsbyn och ska ses som ett underlag för kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för tätorterna.

Områdenas gränser ska inte ses som exakta. En detaljerad utredning av anspråk och önskemål, lämpliga verksamheter och typ av bebyggelse, riskhänsyn samt avvägning mellan allmänna intressen kommer att göras i de fördjupade översiktsplanerna.

ÖP 2030 utvecklingsområden

Senast uppdaterad