Kontakt

Översiktlig planering

En översiktsplan kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bl.a natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses.

Översiktsplan ÖP 2030

ÖP 2030

I vår översiktsplan ÖP 2030 kan du läsa om våra sex utvecklingsinriktningar.

  • Ovanåker närmare världen
  • Leva och bo
  • Samhällsservice och näringsliv
  • Natur- och kulturmiljö
  • Klimat och hälsa
  • Teknisk försörjning

Ovanåkers kommuns Översiktsplan 2030

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin syftar till att dels ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av
betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt att bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell. Strategin ska, utöver att pröva översiktsplanens aktualitet, även tydliggöra vägen framåt för det översiktliga planarbetet.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad