Kontakt

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse blev ett lagstadgat begrepp 1987. Ett riksintresseområde utgörs av sammanhängande kulturmiljöer där viktiga historiska skeenden går att utläsa i fysiska uttryck i landskapet och bebyggelsen. Sammantaget ska riksintressena ge en bred bild av samhällets historia och spegla olika tidsperioder, utvecklingsskeden och verksamheter som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Miljöerna visar hur människan genom historien använt och präglat landskap och platser.

Ovanåkers kommun har sedan länge arbetat med riksintressen för kulturmiljö och använt sig av lagstiftning för att säkerställa värden, till exempel genom upprättande av områdesbestämmelser inom riksintresseområden för kulturmiljö.

Inom kommunen finns ett antal riksintressen för kulturmiljön, som regleras genom Miljöbalken med syfte att främja en hållbar utveckling. Några av dessa riksintresseområden har totalinventerats och för tre områden har det upprättats individuella områdesbestämmelser under 2000-talet som tillämpas bland annat vid bygglovsprövningar.

Inom Ovanåkers kommun finns sju riksintresseområden för kulturmiljövården:

  • Byarna norr om Alfta med stora Hälsingegårdar (X500)
  • Älvkarhed (X501)
  • Alfta (X503)
  • Skålsjön (X505)
  • Ovanåkers fäbodområde (X559)
  • Vängsbo (X567)
  • Voxna bruk (X580)

 

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad