Kontakt

Pågående planering

Här kan du läsa om våra pågående planer och vilket skede de är i.

Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska användas och hur miljön ska förändras eller bevaras.

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem år och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Planprocessen d.v.s. att ta fram en detaljplan kan ta allt mellan 6 månader till 2+ år beroende på planprocessens komplexitet.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Ledig industrimark

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post markexploatering@ovanaker.se

Senast uppdaterad