Genomförande av planen

Kapitlet beskriver hur kommunen kommer att arbeta med kontinuerlig översiktsplanering och vad som ska genomföras under programperioden fram till år 2030.

Kontinuerlig översiktsplanering

Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning. Det kräver att planen och dess process är kontinuerlig. En aktuell översiktsplan och ett kontinuerligt översiktsplanearbete skapar god beredskap och underlättar bland annat detaljplanering, bygglov- och annan tillståndsprövning.

Verktyg för kontinuerlig översiktsplan

Tematiska tillägg och fördjupningar samt att varje mandatperiod utvärdera och ta ställning till planens aktualitet är också ett användbart verktyg för rullande, kontinuerlig översiktsplanering. ”Vindkraft och stora opåverkade områden” är ett exempel på ett sådant tillägg, även ett landsbygdsutvecklingsprogram kan hanteras som ett tematiskt tillägg.

I vissa delar av en översiktsplan behövs ytterligare kunskap och vidare utredningar göras. Då går det att arbeta med fördjupningar, inom ett begränsat geografiskt område, exempelvis en tätort.

Översiktsplaneprocessen har lett fram till att mer underlag behövs för tätorterna. Vi arbetar därför vidare med fördjupade planeringsunderlag för Alfta och Edsbyn med utgångspunkt i de strategier som finns för tätorterna i ÖP2030.

Så här gör vi...

  • Arbetar med kontinuerlig översiktsplanering genom att ta fram underlag, inventeringar och tematiska tillägg samt fördjupningar.
  • Utvärderar regelbundet planen, dess genomförande och vilka förändringar som skett samt uppdaterar behovet av nya utredningar, planer och program.
  • Aktualitetsprövar ÖP varje mandatperiod.

Vi arbetar vidare med…

Under programperioden fram till år 2030 fortsätter arbetet med olika planer och underlag. Åtgärderna behöver prioriteras och tidsättas. Kända uppgifter och områden idag är:

Tätortsutveckling

Fördjupade planeringsunderlag för Alfta och Edsbyn tas fram med utgångspunkt från strategierna, där utvecklingsområden kan utredas och visualiseras mer i detalj.

Detaljplaneöversyn

Vilka detaljplaner behöver förnyas utifrån översiktsplanens inriktningar? Vilka detaljplaner är störst behov av uppdatering? Genomför en planering och prioritering av behovet av förnyade detaljplaner.

VA-plan

En VA-plan tas fram som innehåller bland annat dagvattenstrategi och vattenförsörjningsplan.

Klimat- och energiplan

Ta fram en klimat- och energiplan för kommunen.

Naturvårdsprogram

Underlag och åtgärder tas fram i ett naturvårdsprogram för att strategiskt arbeta med målsättningar för kommunens värdefulla naturmiljöer.

Fiskevårdsplan

En fiskevårdsplan för Voxnan och Ljusnan tillsammans med Bollnäs och Ljusdals kommuner.

Översvämningsstrategi

Tar fram en strategi avseende översvämning, ras och skred i befintlig bebyggelse. Utarbetar förbättrat underlag för risker kopplade till klimatförändringar, exempelvis mer detaljerade riskberäkningsunderlag för översvämning.

Vattenvårdsplan

För att god kemisk och ekologisk status enligt Vattendirektiven ska uppnås i våra vatten och för att uppnå miljömålet levande sjöar och vattendrag tar vi fram en vattenvårdsplan där prioriteringar och åtgärder behandlas.

Utvärdering och revidering av tematiskt tillägg

Vilka effekter har det tematiska tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) givit i kommunen? Det är även av stort intresse för kommunen att se, hur LIS påverkat på nationell nivå och ta lärdom från andra kommuner i deras arbete med landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Därefter ska LIS-planen revideras.

Landsbygdsutvecklingsprogram

Ett tematiskt tillägg för landsbygden. Kan innehålla bland annat turism, kulturmiljö och olika verksamheters potential för landsbygdsutveckling. Eventuellt kan det tematiska tillägget Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vävas samman i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Lokala miljömål

Utarbeta nya lokala miljömål med utgångspunkt från de nationella och regionala målen.

Mellankommunala planer

Ovanåkers kommun vill se över möjligheterna att koordinera översiktsplanearbetet i ökad utsträckning med Bollnäs. Samverkar med angränsande kommuner i vattenfrågor.

Övrigt

  • Handlingsprogram för förorenad mark.
  • Strategi för att uppnå målet att samtliga bostäders radonhalt är kontrollerad
  • Bullerkartläggning för industriområden och vägar där man kan anta att boende riskerar att bli störda.
  • Cykelplan som innehåller åtgärder och planering för gång och cykel.
  • Turismstrategi där kommunens roll lokalt och regionalt förtydligas, och förutsättningar och åtgärder för idrotts- och naturturism utreds vidare.
  • Utredning för bättre avgränsning av en tänkbar reservvattentäkt i Bornasenområdet
  • Digitalt kartverktyg för översiktsplanen på webben.

Politisk styrgrupp har utgjorts av:

Yoomi Renström (s) Håkan Englund (s) Mikael Jonsson (m) Gun-Marie Swessar (c), Bertil Eriksson (kd) och Einar Wängmark (s). Patrik Eriksson (mp) avgick 2014 och ersattes 2016 av Lindvi Forsberg (mp).

Arbetet med att ta fram översiktsplanen

Översiktsplanen för Ovanåkers kommun har tagits fram genom en process där många medborgare, aktörer och beslutsfattare har deltagit och bidragit till planhandlingen.

Arbetsgrupp

Arbetet med planen har genomförts av arbetsgrupper inom samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och avdelningar.

Jämställdhetsintegrering

Översiktsplaneprocessen har genomgått en jämställdhetsintegreringsanalys utifrån CEMR-deklarationens principer. CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommun-, landsting och regionförbunden att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. CEMR är de europeiska kommun och regionförbundens samarbetsorganisation.

Koppling till andra planer

Den tidigare kommuntäckande ÖP2000 upphävs och ersätts med denna plan, ÖP2030. De tematiska tilläggen Vindkraft och stora opåverkade områden och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är aktuella och gäller som tematiska tillägg till ÖP2030. De fördjupade tätortsplanerna för Edsbyn och Alfta är aktuella tills nya antagits.


Planer

Beskrivning

Antagen

Aktuell el. upphävs

ÖP2000

Kommuntäckande

1999-12-13

Upphävs, ersätts med ÖP2030

Alfta tätort

Fördjupad översiktsplan

1995-02-27

Upphävs, ersätts med ÖP2030

Edsbyn tätort

Fördjupad översiktsplan

1992-02-04

Upphävs, ersätts med ÖP2030

Norr om Kyrktjärn Alfta

Fördjupning

1996-06-03

Upphävs, ersätts med ÖP2030

Vindkraft och stora opåverkade områden

Tematiskt tillägg

2011-09-26

Aktuell

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Tematiskt tillägg

2011-12-20

Aktuell

Senast uppdaterad