Kontakt

Integrering av Energi och klimataspekter vid planarbeten i Ovanåkers kommun

Ett sätt att jobba med energieffektivisering och att minska koldioxidutsläppen är genom smart samhällsplanering. Det kan göras genom att planera för gång- och cykelvägar, att handel och service planeras centralt eller i närhet till kollektivtrafik och samankoppla ett helt område för att minska på energiuttaget. Men för att göra detta krävs det att energi- och klimataspekterna integreras i det dagliga planarbetet.

Med finansiellt stöd från Energimyndigheten har Ovanåkers kommun initierat ett projekt för att ta fram ett verktyg som kan användas till att integrera energi- och klimataspekter i planarbete. Ovanåkers kommun var vid uppstarten av projektet ett av de arton utpekade riskområdena i Sverige utifrån Översvämningsdirektivet och därför ska verktyget även kunna användas för att utesluta områden som är av översvämningsrisk.

Verktyget som togs fram är ett GIS-verktyg som används i ArcMap och baseras på en multikriterieanalys. Verktyget använder avståndsvariabler som viktas efter vad som anses ha högst prioritering för det specifika fallet samt restriktionsvariabler som tar bort områden som anses olämpliga att anlägga infrastruktur vid. På det sättet kan områden med översvämningsrisk plockas bort och variabler som närhet till fjärrvärme, cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp kan prioriteras.

Verktyget kommer att kunna användas i arbetet med alla planer och lokaliseringsutredningar i kommunen, vilket också kommer att krävas om energi- och klimataspekter ska beaktas i den fysiska planeringen.

I projektet ingick även att sprida resultatet så att fler kan få tillgång till och utnyttja verktyget. Spridningen har skett både internt i kommunorganisationen och även externt. Efter projektets slut kommer spridningen av resultatet att fortsätta och hittills har intresset varit stort.

Multikriterieanalys-verktyget (MKA) finns att ladda ner nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MKA_verktyg för ArcPro.zip Zip, 4.3 kB. 4.3 kB 2024-02-28 10.10
MKA_verktyg.zip Zip, 11.8 kB. 11.8 kB 2024-02-28 10.10
MKA-Verktyg - Produktbeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-02-28 10.10

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad