Riksintressen och särskilda intressen

Kapitlen redovisar de utpekade särskilda intressen som anses vara av nationell betydelse. Områden av riksintresse pekas ut av olika statliga aktörer. Syftet med att redovisa riksintressen som pekas ut av staten är att visa hur kommunen förhåller sig till riksintresset och hur de utpekade värdena ska säkerställas. Ytterliggare ett syfte är att tydliggöra de olika riksintressenas bestämmelser och vikt vid en eventuell prövning i domstol. Gemensamt gäller att dessa riksintressen väger särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen.

Kommunen kan i översiktsplanen pröva ett riksintresse genom att antingen argumentera för att det ska tas bort eller avgränsas. Ovanåkers kommun anser bland annat att en del av riksintresset kulturmiljö för Alfta bör avgränsas enligt kommunens önskemål och att riksintresset för energiförsörjning vid Runemoströmmen bör aktualiseras av energimyndigheten. Vid en prövning av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken väger dessa tyngre än intresse enligt 3 kap. miljöbalken. Samma prövning görs även när ett kommunalt intresse ställs mot ett riksintresse.n

Inom Ovanåkers kommun finns följande riksintressen och särskilda intressen:

 • Riksintresse Natura 2000 (4 kap 8 § Miljöbalken).
 • Riksintresse skyddande vattendrag (4 kap 6 § Miljöbalken).
 • Riksintresse Naturvård (3 kap 6 § Miljöbalken).
 • Riksintresse friluftsliv 3 kap 6 § Miljöbalken).
 • Riksintresse kulturmiljö (3 kap 6 § Miljöbalken).
 • Riksintresse mineral (3 kap 7 § Miljöbalken).
 • Riksintresse energiproduktion 3 kap 8 § Miljöbalken) (Utgår).
 • Riksintresse kommunikation 3 kap 8 § Miljöbalken).
 • Naturreservat (7 kap 4 § Miljöbalken).
 • Byggnadsminnen (3 kap Kulturminneslagen).

På mark- och vattenanvändningskartan redovisas inte intressen inom angränsande kommuner som är ligger nära eller i anslutning till Ovanåkers kommun. Dessa intressen redovisas i respektive kommuns översiktsplan.

Natur och fritid (miljöbalken)

En riksintressant naturmiljö är ett område med unika naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden, men också landskapsbilden och för allas möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv. Ansvaret för att skydda värdefull natur delas av stat och kommun. Områden som pekas ut som riksintresse för naturvård anses vara mest värdefulla ur ett nationellt perspektiv (synvinkel) och ska representera huvuddragen i den svenska naturen. Område som är av riksintreses för friluftsliv ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten.

Naturreservat bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla natur- och livsmiljöer för skyddsvärda arter samt för att tillgodose behovet av friluftsliv. Geologiska intressanta områden kan på samma sätt skyddas som naturreservat. Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer. Majoriteten av Natura 2000-områdena är skyddade som nationalpark eller naturreservat.

R1 Voxnan

Området består av Voxnans västra del uppströms Vallhaga samt anslutande skogsmarker. Området eller delar av området är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och Natura 2000. Inom riksintresset omfattar även Voxnans naturreservat älven och marken 10 m från stranden ned till Måndagsfallet samt ett utvidgat område vid Hylströmmen. Området ligger i sin helhet inom den känsliga landskapskaraktären ”Voxnan i skogslandskapet”. Voxnan är utpekat som ”Värdefullt vatten” i ”Nationell strategi (metod) för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag”. (Rapport 5666, mars 2007).

Området berörs delvis av grafitfyndigheter i Gropabo- Mattsmyra som är av riksintresse (R29). Voxnan är en betydelsefull del av det planerade biosfärområdet ”Voxnadalen”. Hela området ingår i Voxnan uppströms Vallhaga (R27), se kapitlet övriga särskilda intressen. Voxnan ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, ”Natura 2000” - bevarande av livsmiljön samt vilda djur och växter. Området är med sina speciella värden en betydelsefull tillgång för kommunen.

Riktlinje; Områdets natur- och friluftsvärden ska bevaras. Därför tillåts inga exploateringar eller åtgärder som minskar dessa värden. Voxnans resurs för ett hållbart strömfiske och betydelsefulla värden för natur och friluftsliv ska dokumenteras och ges förutsättningar att utvecklas. Ny bebyggelse tillåts bara i anslutning till befintlig bebyggelse eller för friluftslivets behov. Skogsbruk inom området ska ta hänsyn till naturvården. Konflikten med riksintresse mineral berörs senare i kapitlet. En detaljerad landskapsanalys bör tas fram för hela reservatssträckan och möjligheterna för att utvidga naturreservatet bör utredas för att bevara och utveckla områdets värden.

R2 Östermyrorna- Kringeltjärnsområdet

Området är av riksintresse för naturvård och består av ett rikkärrkomplex med ovanligt växt- och insektsliv. Området ingår i den känsliga landskapskaraktären Fäbodskogen. Östermyrornas naturvärden och vattenbalans kan påverkas av gruvverksamheten, som sköts av Woxna Graphite AB, i anslutning till myrkomplexet. Gruvverksamheten sköts inom område som är riksintresse mineral.

Riktlinje; En översyn av riksintresset bör genomföras för att fastställa områdets nuvarande status och relation till riksintresset mineral. Exploateringen av gruvan ska ske med största möjliga hänsyn till naturvårds- och friluftslivsintressena.

R3 Sässmanområdet

Området består av ett unikt jordbrukslandskap på ömse sidor av Voxnans meanderslingor mellan Ullungen och Vägnan. Hela området ingår i det känsliga landskapet”, Voxnan i odlingslandskapet”. Här finns även småsjöar och andra våtmarker med rikt växtoch djurliv. Sässman är en av Hälsinglands finaste fågellokaler. I väster inom området finns flygfält, industrier och idrottsanläggningen ön. Områdets kulturhistoriska värden representeras framförallt av den rika förekomsten av lador.

Området är av riksintresse för naturvård och ingår i det europeiska nätverket för skyddad natur, ”Natura 2000” – bevarande av vilda fåglar samt deras livsmiljöer (fågeldirektivet) och är ett samrådsområde enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Under 2012–2014 gjordes en detaljerad landskapsanalys som belyser de jordbruks-, natur-, kultur-, rekreativa- och pedagogiska värdena i området. I Sässmanområdet finns ett stort antal olika arter, naturtyper och miljöer som är hotade eller missgynnande både nationellt och internationellt.

Riktlinje; Med sitt läge i nära anslutning till centralorten Edsbyn och gamla Landsvägen som följer Voxnans södra strand, så har området ett mycket stort värde för rekreation och används flitigt av allmänheten. Mot bakgrund av den ökade kunskap som presenteras i landskapsanalysen bör bevarandeplanen för Natura 2000-området ändras så att den även omfattar art- och habitatdirektivet. Det levande jordbrukslandskapet ska bevaras. Området bör kunna göras mer tillgängligt för det rörliga friluftslivet under förutsättning att det tas hänsyn till pågående jordbruksverksamhet och naturvärden. Ny bebyggelse prövas mycket restriktivt (sparsamt) och inga ingrepp får medföra negativ inverkan på Sässmanområdets värden.

R4 Stenatjärnarna-Bornasenfältet

Området är av riksintresse för naturvård och ingår i kommunens stora opåverkade område SOO och till viss del i kommunens utpekade grundvattentillgång (K1). Stenatjärna-Bornasenfältet har population av minst 100 olika fågelarter, är ekologiskt känsligt och är även ett populärt utflyktsmål. Vissa av de naturhistoriska värdena har förstörts med nya skogsbilvägar.

Riktlinje; Då området är ekologiskt känsligt ska skogsbruket ta hänsyn till naturvården, nya skogsbilvägar bör inte tillkomma och grustäkter ska inte anläggas inom området. Områdets flora och fauna bör även dokumenteras och följas upp.

R5 Häsbodalen och Tulpans

Häsbodalen är av riksintresse för naturvård. Inom en mindre del finns ett riksintresse för Natura 2000, Tulpans. Området består av barrskog och har delvis vildmarkskaraktär och sträcker sig från Bollnäs kommun till Skålsjön och Tulpansgården. Häsbodalen och dess vattendrag har stora natur-och fiskevärden och innehåller en rik flora. Häsboåsen har stort geologiskt intresse. Området är även av stort intresse för friluftslivet.

Gården Tulpans Natura 2000 område (habitatdirektivet) utgörs av fodermarkens hackslått- och hagmark. Marken har hävdats kontinuerligt och är därför mycket artrik. Området är även riksintresse för kulturmiljövård.

Riktlinje; Hela området är ekologiskt särskilt känsligt. De särskilda värdena ska skyddas och skogs- och jordbruket ska ta hänsyn till naturvården. Längs Häsboån ska kantzoner sparas från påverkan av skogsbruket. Våtmarksdikning och skogsgödsling tillåts inte. Häsbodalen har även stora värden för friluftslivet och har tidigare föreslagits som riksintresse för friluftslivet.

R6 Rossån, Långrösten, Lillrösten med Andån, Galven och Galvån

Området sträcker sig från Ljusdal via Rossån, Långrösten, Andån, Galven och Galvån till Bollnäs kommun. Hela området är av riksintresse för naturvården och utpekat som ”värdefullt vatten” i ”Nationell strategi (metod) för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag. (Rapport 5666, mars 2007)”.

Inom området finns även flera andra skydd. Andån är ett naturreservat och Natura 2000 område (habitat direktivet). Andån löper i en dalgång med rik biotopmosaik av myr, sumpskog, mindre fuktängspartier, stort lövinslag och stora mängder död ved och Galvån är av riksintresse för natura 2000 (habitatdirektivet) och naturvårdsområde. Runt Långrösten finns spridd fritidsbebyggelse och vid sjöns östra sida är vissa delar utpekat som LIS-område.

Rossåns källsjö Rossen ligger på gränsen mellan Ovanåker och Ljusdals kommuner. Rossen är en del av ett naturreservat ”Klimparna” som är under bildande. Naturreservatet ligger i sin helhet inom Ljusdals kommun.

Riktlinje; Andåns betydelse som lekvatten och reproduktionsområde för en naturlig stam av storvuxen öring i Galvsjön bör följas upp. Långröstens vattenkvalitet ska bevaras så att livsbetingelserna för fisk och vattenlevande djur och växter inte försämras. Inga åtgärder som riskerar att påverka vattenkvaliteten negativt får tillåtas.

Området från det blivande naturreservatet Rossen ned till Galvåns mynning i Ljusnan bör utifrån de samlade höga naturvärdena ses i ett helhetsperspektiv.

R7 Fäbodskogen

Ovanåkers kommun har länets bäst bevarade fäbodar. Vissa av fäbdodarna brukas fortfarande för slåtter eller bete och hålls därigenom öppna. Området består av flera byar som är riksintresse för naturvård: Nybo, Våsbo, Morabo, Torp, Gräsbo, Bergsbo, Västbo, Loftsbo och Näverberg. Morabo är riksintresse för Natura 2000 (R18).

På många vallar finns både utmärkande byggnader och hägnader bevarade. Fäbodarna ligger ofta väldigt vackert och omgivna av öppna ängsmarker. Hela området Fäbodskogen är av riksintresse för kulturmiljövård. Som helhet är hela området av stort intresse för kulturminnesvården, landskapsbilden, friluftslivet och för de höga biologiska värdena.

Riktlinje; För riksintresse för naturmiljö bör en inventering av de botaniska värdena utföras för att fastställa värden och föreslå skötselåtgärder. Arbetet är påbörjat och utförs inom ramen för biosfärskandidatursarbetet. Se även riktlinje för R24 Ovanåkers fäbodområde.

R8 Gåsatjärnsmyran

Myren är av riksintresse för naturvård och är ett våtmarkskomplex med sumpskog, soligent kärr, topogent kärr, källa och mosse.

Riktlinje; All verksamhet som kan skada våtmarkens värde som t.ex. dränering, dämning och torvtäkter tillåts inte. Avverkning av sumpskogen, holmarna och sumpskogarna bör inte förekomma.

R9 Mållångsstuga

Området är av riksintresse för naturvård. Området ligger på ett näs mellan två sjöar och består av ett odlingslandskap med art- och individrika växtsamhällen.

Riktlinje; Området är beroende av ett fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av landskapselementen varför bebyggelse, anläggningar, skogsbruk eller andra åtgärder som kan påverka riksintressets värden negativt inte tillåts. De botaniska värdena inom området bör dokumenteras och följas upp.

R10 Bursjömyran

Myren är av riksintresse för naturvård. Myren är ett stort och varierat myrkomplex med öppet och rinnande vatten. Myren ligger inom Svea Skogs ”Ekopark Grytaberg”, se kommunala intresseområden. Floran i området är artrik och har ett lokalt fågelskyddsvärde. Området har stora botaniska och zoologiska kvaliteter, intressant morfologi och ligger i direkt anslutning till det blivande naturreservatet ”Klimparna” i Ljusdals kommun.

Riktlinje; Inom området ska skogsbruket ta hänsyn till naturvårdens intressen. Inga ytterligare dikningar eller andra åtgärder som kan komma att påverka vattenbalansen inom området bör tillåtas.

R11 Stormyran och Grannäsens myrar

Myrarna är av riksintresse för naturvård och är Natura 2000-område. De båda myrarna bildar ett stort komplex med tjärnar, bäckar, myrar och fastmarkspartier. Området har en helt opåverkad hydrologi och kan anses som ett vildmarksartat komplex med rikt natur- och fågelliv. Grannäsen är en förhållandevis grund sjö, omgiven av myr- och skogsmarker. Sjön ligger högt och har låg alkalinitet. Stormyran – Grannäsen är ett Natura 2000-område för art och habitat- och fågeldirektivet och omfattas av ett förordnande om samråd (diskussion) inför vissa arbetsföretag enligt 12 kap 6 § miljöbalken.

Riktlinje; Inom området ska skogsbruket ta hänsyn till naturvårdens intressen. Inga ytterligare dikningar eller andra åtgärder som kan komma att påverka vattenbalansen inom området bör tillåtas.

R12 Grytaberg

Området är riksintresse samt Natura 2000. Grytabergs sydliga brant består av en 100–150-årig barrblandskog med inslag av lövträd. Skogen är i stora delar orörd och innehåller grova torrakor och lågor efter grova tallar. Området har även en intressant brandhistorik från år 1295 till 1866. Flera sällsynta insekter, lavar, mossor och skogsvampar har påträffats. Området ligger inom den av Svea skog 2010 bildade Ekopark Grytaberg.

Riktlinje; Området är av intresse enligt både habitat- och fågeldirektivet varför skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen. Området bör i princip få ett skydd som motsvarar ett reservats förordnande.

R13 Bursjöberget

Bursjöberget är ett naturreservat som bildades 2006 med syfte att bevara de brandpåverkade naturskogarna på den östra delen av Bursjöberget. I området finns både gammal brandpräglad tallskog på en brant och mycket blockrik mark och lövrika barrskogsar med inslag av örtvegetation. I branten finns gott om gamla tallar, tallar med brandljud, torrakor och högstubbar. I andra delar av området finns gamla träd, stort lövinslag och död ved. Området hyser flera rödlistade och krävande arter. Typiska arter och strukturer (uppbyggnad) för dessa skogstyper ska ha gynnsamt bevarandetillstånd. Området ligger i direkt anslutning till Ekopark Grytaberg.

Riktlinje; Områdets föreskrifter enligt miljöbalken och skötselplanen ska följas.

R14 Tunderåsen

Tunderåsen är ett naturreservat och Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet). Området har produktiv granskog som förmodligen uppkommit efter dimensionsavverkning för ungefär 100 år sedan. Skogen har brunnit vid flera tillfällen. Nu finns stort inslag av död ved men också yngre delar. Områdets värde ligger främst i den unika sammansättningen av arter, framför allt av mossor och lavar knuta till gran och lövträd.

Riktlinje; Områdets föreskrifter enligt miljöbalken och skötselplanen ska följas.

R15 Ålkarstjärnarna

Området består av ett Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet) och är under bildande av ett naturreservat. Golfersmyran som är en del av området är av riksintresse för naturvård. Området ligger cirka 330 meter över havet och bildar en mosaik av myrar, fastmark och tjärnar. Området ligger avskilt och är helt fritt från dikningar. Området har även en stor koncentration av sällsynta och skyddsvärda myrfåglar.

Riktlinje; Områdets föreskrifter enligt miljöbalken och skötselplanen ska följas. Skogsbruket ska ta hänsyn till naturvårdens intressen. Att anlägga vägar, dika eller utföra åtgärder som kan påverka vattenbalansen negativt inom området tillåts inte.

R16 Grytabergsbranten

Grytabergsbranten är ett Natura 2000-område (habitats- och fågeldirektivet). Området utgörs av en bitvis brant skogsbeklädd syd/sydvästsluttning. Områdets huvudsakliga värde utgörs av naturskogen med en stark lövandel, en rik flora och en rik fågelfauna. Området ligger inom den av Svea skog 2010 bildade Ekopark Grytaberg.

Riktlinje; Området ingår i Ekopark Grytaberg. Området bör få ett skydd som i princip motsvarar ett reservatsförordnade. Områdets naturvärde ska bevaras, därför får inga åtgärder utföras inom området som påtagligt skadar områdets naturvärden.

R17 Näsudden

Området är ett Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet) och av Svenska Kyrkan utsett till stiftsreservat. Naturen är en hävdad strandäng med en välutvecklad och artrik Ävjebroddvegetation. Näsudden är opåverkat och kan vara en Gävleborgs mest värdefulla sötvattenstrandängar.

Riktlinje; Strandängen har ett högt naturvärde och ska bevaras. Ny bebyggelse ska inte tillåtas inom eller i anslutning till området. Andra åtgärder som kan skada naturvärdet tillåts inte.

R18 Morabo

Området är ett Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet). En gammal hackslåttermark vid Lövbergsvallen som sedan 1969 hävdats genom bete och dessförinnan slagits under lång tid utgör Natura 2000-området. Morabo fäbodar är även en del av riksintresset Ovanåkers fäbodar och riksintresse för naturvård.

Riktlinje; Åtgärder eller byggnader som kan skada markens natur- och kulturvärde får inte utföras. Se även riktlinje för riksintresse Fäbodskogen och Riksintresse för naturvård.

R19 Lillån

Ån är ett Natura 2000-område (art- och habitatdirektivet) som rinner genom ett varierat landskap från sjön Skalens utlopp till det ansluter till ån Flaxnan (se kommunala intresseområden). Lillån har ett av Gävleborgs läns mest värdefulla och tätaste bestånd av flodpärlmussla och är ett ”Värdefullt vatten” enligt ”Nationell strategi (metod) för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer – delmål 1, Levande sjöar och vattendrag. (Rapport 5666, mars 2007).”

Riktlinje; Skogsbruket och annan verksamhet får inte utföra några åtgärder som påverkar vattenkvaliteten eller vattenflöde negativt. En längre sträcka längs med åns lopp är frivilligt avsatt som hänsynsområde. En skyddszon bör även lämnas för den del av ån som är kvar. Nödvändigheten av och lämplig form av områdesskydd bör utredas.

Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har föreslaget ett utökat strandskydd på 200 m för Voxnan ned till strax norr om Voxnabruk. Ovanåkers kommun är i huvudsak positiv till det utvidgade strandskyddet om det inte sker på bekostnad av nuvarande befintliga bebyggelse och friluftslivets förutsättningar att utvecklas. Ovanåkers kommun anser att det utvidgade strandskyddet inte ska omfatta byarna Södra och Norra Blommaberg.

Kultur (miljöbalken och kulturminneslagen)

En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia att kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid. Under 2013 och 2014 har riksintresse kulturminnesvård förtecknats och utretts av Länsstyrelsen Gävleborg och nya avgränsningar har tagits fram. Ovanåkers kommun står inte bakom alla förändringar. Det finns beskrivet i riktlinjerna för varje enskilt riksintresse.

R20 Byarna norr om Alfta (X500)

Området utgör ett av kärnområdena för stora Hälsingegårdar från 1800-talets mitt till sekelskiftet 1900. Världsarvet Hälsingegårdar representeras i Ovanåkers kommun av gårdarna Jon-Lars och Pallars. Förutom världsarvsgårdarna finns flera andra välbevarade Hälsingegårdar, byar i ursprungligt läge och ett öppet jordbrukslandskap.

Värdebärare i riksintresset är landskapets karaktär, Hälsingegårdarna och övrig bebyggelse. Landskapets karaktär ligger främst i den glesa bystrukturen och gårdar av lagaskiftets-karaktär med ett öppet och levande odlingslandskap. Hälsingegårdarna representeras främst av världsarvsgårdarna med sina stora mangårdsbyggnader. Övriga Hälsingegårdar har flera olika karaktärer och åldrar. De äldsta, gårdarna Löka och Näset, härstammar från 1800-talets början. Övriga Hälsingegårdar inom riksintresset representeras av utflyttade gårdar med panelarkitektur och stora ekonomibyggnader samt mindre typritade gårdar där bostadshusen och ladugården är sammanbyggda. Den värdebärande bebyggelsen i övrigt består av utanvidsbebyggelse med torp, småbruk, hantverksgårdar, bostadshus och affärer, tätortsbebyggelse med blandande funktioner i Långheds bykärna och industrietableringar med koppling till jordbrukets utveckling från 1800-talets slut.

Riktlinje; Inom området finns antagna områdesbestämmelser enligt äldre avgränsning av riksintresset. Riksintresset totalinventerades vid tillfället för framtagandet av områdesbestämmelserna. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och anger bestämmelser för befintlig bebyggelse. Hela området ska betraktas som särskilt värdefullt enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att byggnader inte får förändras till det sämre. Vid ny tillkommande bebyggelse ska påverkan på landskapsbilden, världsarven och värdebärarna i riksintresset särskilt beaktas. Kommunen anser att riksintresset bör omfattas av kommunens antagna områdesbestämmelser för byarna norr om Alfta och att området bör döpas till Byarna norr om Alfta. Förklaringen är att kommunen redan har gjort omfattande inventerings- och utvärderingsarbete för området.

Vidare har hela området inklusive dess landskap redan ett vägledade skydd i översiktsplanen i form av utpekandet av området som ett värdeområde och en känslig landskapskaraktär vilket bör utgöra ett vägledade skydd. I andra utpekade riksintressen för kulturmiljövård finns också stora Hälsingegårdar till exempel i Älvkarhed och Vängsbo. Detta gör namnet missvisande då Hälsingegårdar inte är unikt för just det utpekade riksintresset. Riksintresset bör följaktligen döpas om till ”Byarna norr om Alfta”.

R21 Alfta (X503)

Alfta är ett sockencentrum och stationssamhälle med välbevarade bebyggelsestrukturer och representativ bebyggelse från sina olika epoker.

Värdebärare i riksintresset är sockencentrumet och stationssamhället. Sockencentrumets värden är främst kyrkoområdet och kyrkbyn med bebyggelse från 1700- till början av 1900-talet i den östra delen av samhället med sockenkyrkan i ett dominerande läge, prästgården med dess öppna ytor och tillhörande odlingsmark i norr, kyrkskolan, gästgiveri och församlingshemmet. Andra värdebärare för sockencentrumet är Hälsingegården Ersk-Danils, Komministergården, Västanå skola och före detta barnmorskebostaden. Stationssamhällets värden utgörs av tomtstrukturen längs Långgatan och Stationsgatan med flera påkostade affärs- och bostadshus, stationsområdets byggnader och Knaggatorget som binder ihop bebyggelsen på båda sidorna älvarna. Längs Långgatans västra del ligger Forsparken som är en välbevarad folkpark och Västanå med torp, hantverks- och handelsgårdar och bostadshus från 1800- till 1900-talets början.

Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljö och bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla, vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. Området norr om prästgården är av intresse för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Det utpekade området är ett av få större områden där en exploatering skulle kunna ske i anslutning till befintlig bebyggelse och utanför områden som är utsatta för exempelvis översvämning med mera.

Inom det utpekade riksintresset samt inom andra riksintressen finns redan stora sammanhängande odlingslandskap representerade. Riksintresset bör därför inte omfattas av odlingslandskapet norr om prästgården. De två allmänna intressena om bevarande och exploatering ställs mot varandra i en kommande planprocess. Inom de delar av riksintresset som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser bör sådana upprättas.

R22 Vängsbo (X567)

Vängsbo är ett resultat av jordbrukets och den tidiga industrins utveckling under 1700- och 1800-talet. Vängsbo utmärker sig främst av topografin (beskrivning av terräng) och den utspridda bebyggelsen som inte nämnvärt har påverkats av skiftena. Inom riksintresseområdet finns byggnadsminnet Nygårds. Värdebärare i riksintresset är landskapets struktur (uppbyggnad), Hälsingegårdar och övrig bebyggelse. Landskapets värden utgörs främst av bebyggelsens struktur med gårdar glest placerade i höjdlägen med flera siktlinjer och odlingslandskapet kring gårdarna samt det äldre vägnätet och bykärnan med en mindre centrumbildning. Hälsingegårdarnas värden utgörs av mangårdsbyggnader och bostadshus från 1850- till 1900-talets början. Flera stora typritade ladugårdskomplex och tegelladugårdar från tidigt 1900-tal och mindre häbren och bodar.

Den övriga värdebärande bebyggelsen är vattenverken i Rönnmyrsbäcken och bebyggelsen med äldre torp, småbruk och avstyckade eller utflyttade Hälsingegårdar.

Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljö och bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. Inom området finns antagna områdesbestämmelser enligt äldre avgränsning av riksintresset. Riksintresset totalinventerades vid tillfället för framtagandet av områdesbestämmelserna. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och anger bestämmelser för befintlig bebyggelse. Området är även ett av värdeområdena inom den känsliga landskapskaraktären ”Voxnan i odlingslandskapet”.

Delar av riksintresset berörs också av Sässmanområdet (R3). Vid ny bebyggelse ska påverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärdena på platsen särskilt beaktas. Riksintresset följer i stora delar Ovanåkers kommuns förslag. Länsstyrelsen hävdar att odlingslandskapet inte täcks in med kommunens föreslagna gräns i antagna områdesbestämmelser med tillhörande inventeringsarbete. Bedömningen från kommunen är likväl att områdesbestämmelsens gräns fångar in odlingslandskapet i tillräcklig omfattning.

R23 Älvkarhed (X501)

Älvkarhed utgörs av en jordbruksby och bebyggelsemiljöer som tydligt samspelar med varandra och visar en hälsingebys utveckling. Värdebärande är landskapets karaktär, hälsingegårdar och utanvidsbebyggelse. Landskapets värdebärare är det öppna odlingslandskapet, bykärnas struktur som radby på åsryggen längs den gamla vägen mot Dalarna. Hälsingegårdarna har framförallt ett välbevarat månghussystem från sekelskiftet med tillhörande ekonomibyggnader och ängslador från samma tid. Utanför byn finns ett utanvidsområde med en utmärkande blandad bebyggelse och en kraftverksstation.

Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljö och bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. Området är även ett av värdeområdena inom den känsliga landskapskaraktären ”Voxnan i odlingslandskapet”. Inom området finns antagna områdesbestämmelser enligt äldre avgränsning av riksintresset. Riksintresset totalinventerades vid tillfället för framtagandet av områdesbestämmelserna. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och anger bindande bestämmelser för befintlig bebyggelse. Vid ny bebyggelse ska påverkan på landskapsbilden och kulturmiljövärdena på platsen särskilt beaktas.

Kommunen anser att riksintresset ska omfattas av kommunens antagna områdesbestämmelser. Ovanåkers kommun ser inga skäl till att utöka området med utanvidsbebyggelse eller odlingslandskapet med hänvisning till kommunens utförda inventeringsarbete samt områdesbestämmelser.

R24 Ovanåkers fäbodområde (X559)

Ovanåker har länets bäst bevarade fäbodar. De flesta fäbodarna är från 1700-talet fram till 1900-talets början med tillhörande betes- och åkermarker. Fäbodområdena tillsammans med den omgivande skogen med sina stigar, vägar mellan fäbodarna och byarna, gränsmarkeringar samt rester av betespåverkan bildar en intressant helhet som även är unik nationellt.

Värdebärare för området utgörs främst av kärnområdena Gräsbo, Torpet, Våsbo och Morabo. För samtliga kärnområden är bebyggelsen från 1800-talets mitt till början 1900-talet med många timrade ekonomibyggnader. I kärnområdenas landskap finns flera landskapliga värden i form av hävdade odlings- och betesmarker med en artrik flora, vårdträd och bevarande ängslador samt flera lämningar av till exempel odlingsrösen, husgrunder och andra lämningar. Utanför kärnområdena finns flera värdebärande byggnader, odlings- och betesmarker, fäbodstigar och vägar som binder ihop fäbodarna kopplade till fäboddriften.

Riktlinje; Hela området är av stort intresse för kulturminnes- och naturvården, landskapsbilden och friluftslivet och ska därför skyddas från större fysiska ingrepp och marken ska brukas så att de ekologiska och kulturhistoriska värdena värnas. Det är mycket viktigt att byggnaderna vårdas och att de öppna markerna vårdas så att de inte växer igen.

Inom hela riksintresseområdet finns det utpekade känsliga landskapskaraktären ”Fäbodskogen”. Skogsbruket bör ta hänsyn till hela områdets värden och de utpekade bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. Nya byggnader som inte behövs för fäboddriften bör inte tillåtas inom kärnområdena. Flera av fäbodvallarna är även av riksintresse för naturvård och är Natura 2000-områden på grund av sina höga biologiska värden.

För att skydda de värdebärande delarna av riksintresset bör ytterligare fördjupade undersökningar utföras till exempel byggnads- och områdesinventeringar, som kan ligga till grund för planläggning och bygglov. Till exempel kan områdesbestämmelser upprättas

R25 Voxna bruk (X580)

Voxnabruk anlades på 1720-talet. Brukets läge valdes med hänsyn till den närbelägna järnmalmsfyndigheten men också med tanke på tillgången på kolningsbar skog. Gruv- och bruksmiljön visar en obruten produktionskedja från järnmalm till färdig produkt. Värdebärande för områdena Gymåsbergets gruvmiljö, övre Hammaren och nedre Hammaren. På Gymåsberget finns bevarade slagghögar, malmupplag, gruvhålet, gruvgården med odlingsytor och vägen mellan gruvan och bruket. Vid övre Hammaren finns hyttanläggning, hammarruin, damm och bostadsbebyggelse. Vid nedre Hammaren ligger byggnadsminnet Voxna herrgård i dominerande läge, verksområdet med dammanläggning och byggnader av brukskaraktär, förvaltningsområde med bruksgård och magasin. Här finns också en kyrka.

Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljö och utpekade bebyggelsemiljöer ska betraktas som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen, vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. Inom riksintresseområdet finns två byggnadsminnen, herrgården och stångjärnsmedjan som är skyddade enligt kulturminneslagen. Vissa delar av riksintresset har bindande skydd mot förvanskning i detaljplan. De övriga bebyggda delarna betecknas som samlad bebyggelse vilket innebär att byggnader kräver bygglov. För att skydda de övriga värdebärande delarna av riksintresset bör ytterligare fördjupade undersökningar utföras till exempel byggnads- och områdesinventeringar, som kan ligga till grund för planläggning och bygglov. Till exempel kan områdesbestämmelser upprättas.

R26 Skålsjön (X505)

Skålsjön består av tre före detta finnkolonatsgårdar Tulpans, Mickels och Stampen. Gårdarna härstammar från 1800-talets mitt till början 1900-talet. En del av området omfattas av riksintresse Natura 2000. Värdebärare för området är landskapet och bebyggelsen.

Landskapet och dess struktur utgörs av gårdarna i höjdläge med det öppna odlingslandskapet med ängs-, betesmarker och ängslador. Bebyggelsen utgörs av Hälsingegårdskaraktär med bevarande äldre ekonomibyggnader och ladugårdar.

Riktlinje; Området är av riksintresse för kulturmiljövård. Bebyggelsemiljöerna ska betraktas som särskilt värdefulla enligt plan- och bygglagen. Vilket innebär att byggnaderna inte får förändras till det sämre. För att skydda riksintresset juridiskt bör ytterligare fördjupade undersökningar utföras till exempel byggnads- och områdesinventeringar, som kan ligga till grund för planläggning och bygglov. Till exempel kan områdesbestämmelser upprättas.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen omfattas av kulturminneslagen. Bestämmelserna om skydd för byggnadsminnen är enskilt utformade vad gäller omfattning och detaljeringsgrad. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att kulturminneslagen följs. Hos Länsstyrelsen kan fastighetsägaren få information om hur skyddet är utformat för varje byggnadsminne.

Ovanåkers kommun har nio stycken fastigheter med utpekade byggnader som är byggnadsminnen. Vissa är skyddade som världsarv och genom juridiskt bindande områdesbestämmelser.

 • Njupan 1:1 Voxans smedja, järnhantering.
 • Norra Edsbyn 37:2 Handelshus.
 • Alfta Kyrkby 6:3 Bångagården.
 • Njupan 1:162 Voxna herrgård, Bruksherrgård.
 • Långhed 4:11 Jon-Lars, Bondgård – världsarv, områdesbestämmelser.
 • Långhed 12:5 Pallars, bondgård– världsarv, områdesbestämmelser.
 • Vängsbo 1:15 Nygårds, bondgård – områdesbestämmelser.
 • Grängsbo 9:15 Skommars, bondgård – områdesbestämmelser.
 • Grängsbo – 9:3 Tutabo – områdesbestämmelser.

Riktlinje; Enligt plan- och bygglagen är det förbjudet att förändra till det sämre särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vid förändringar i anslutning till byggnadsminnet ska byggnadernas särart och karaktärsart utredas och tillvaratas vid ändring av markanvändningen och/eller underhåll. Förändringar som riskerar att, eller väsentligt påverkar byggnadsminnet negativt, ska inte tillåtas.

Övriga särskilda intressen

Dessa är riksintresseanspråk, det vill säga riksintresseskyddade vattendrag, riksintresse mineral, riksintresse energiproduktion och riksintresse kommunikation. Kartan visar inte riksintressen för totalförsvaret då dessa som finns inom kommunen inte kan redovisas öppet av sekretesskäl. Under kapitlet säkerhet finns riktlinjer för totalförsvarets intressen.

R27 Riksintresse skyddade vattendrag (4 kap 6 § Miljöbalken) – Voxnan uppströms Vallhaga

Voxnans vattenområde är upptaget i miljöbalkens 4 kap 6 § (riksintresse skyddade vattendrag). Området omfattar Voxnan inklusive käll- och biflöden uppströms kraftstationen Vallhaga. Inom området finns även riksintresse Natura 2000, naturvård och friluftsliv samt ett naturreservat (R1).

Riktlinje; Enligt lagen får ingen vattenkraft, vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål utföras inom det angivna området. Bestämmelsen gäller inte för vattenföretag som förorsakar obetydlig miljöpåverkan. Exploateringar och andra ingrepp inom området får ske om skyddet av vattenområdet inte möter något hinder och om det sker på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Se även R1.

R28 Riksintresse mineral (3 kap 7 § Miljöbalken) – pågående gruvverksamhet

Inom riksintresset utövar Woxna Graphite sedan 1992 gruvverksamhet för brytning av grafit. Verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken att bryta och bearbeta 100 000 ton malm per år vid Kringelgruvan. Malmen beräknades när gruvverksamheten startade att räcka i 20 år. Verksamheten låg nere under en längre tid och återupptogs 2012. Söder och öster om, och delvis överlappande gruvområdet ligger Östermyrorna (R2), som är klassad som riksintresse för naturvård.

Riktlinje; Ny bebyggelse eller andra åtgärder som hindrar gruvdriftens utveckling ska inte tillåtas. Gruvdriftens miljöpåverkan kontrolleras i ett fastställt kontrollprogram som bland annat innehåller kontroll av grundvattennivåer och botanisk uppföljning av myrområdet samt provtagning av vatten och bottenfauna i Älmån. En eventuell utökning av verksamheten vid gruvan ska prövas enligt gällande miljölagstiftning.

R29 Riksintresse mineral (3 kap 7 § Miljöbalken) – kommande gruvverksamhet

Inom tre stycken områden, Gropabo, Mattsmyra och Månsberget, har Woxna Graphite AB en bearbetningskoncession för grafitbrytning. Områdena är av riksintresse för mineral.

Bearbetningskoncessionen möjliggör en långsiktig planering av gruvverksamheten för företaget. Vid den sydöstra delen av Gropabo och den nordvästra delen av Mattsmyra överlappar Voxnans riksintresse för naturvård och friluftsliv (R1) fyndigheten. Inga riksintressekonflikter eller andra motstående intressen finns vid Månsberget.

Riktlinje; Ny bebyggelse eller andra åtgärder som hindrar gruvdriftens utveckling ska inte tillåtas. Den planerade brytningen vid Mattsmyra och Gropabo kan komma i konflikt med riksintresset för naturvård och friluftsliv (R1). Brytningen av grafit ska tillståndsprövas enligt miljöbalken. Tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Detta material ska bland annat visa hur riksintressen för naturvård och friluftsliv påverkas och vilka effekter som uppstår på andra miljö- och naturintressen och av transporter till och från de olika områdena. Kommunen är positiv till fortsatt gruvdrift. Den fortsatta gruvdriften ska trots det ske med största möjliga hänsyn till naturvårds- och friluftslivsintressen.

R30 Riksintresse energiproduktion (3 kap 8 § Miljöbalken)

En vattenkraftutbyggnad öster om Runemo i Voxnan ingår i riksdagens vattenkraftplan från 1990-talet. Mark- och vattenområden som ingår i denna plan ska behandlas som riksintresse. Älvsträckan har förnämliga ädelfiskevatten, bland annat av harr. 1998 angav länsstyrelsens granskningsyttrande till den förra antagna översiktsplanen att; ”vattenkraftutvinning som riksintresse i Voxnan vid Runemo enligt riksdagens vattenkraftplan kvarstår. Länsstyrelsens styrelse ansåg dock att klassificeringen av riksintresset borde omprövas.” Någon omprövning har inte skett. Enligt kraftbolaget kan en utbyggnad vara aktuell.

Riktlinje; Inom området ska naturvård, fiske och friluftsliv prioriteras. En vattenkraftutbyggnad skulle sannolikt motverka kommunens satsningar på landsbygdsutveckling och turism genom att naturvärden skulle gå förlorade. Det motverkar även sannolikt kommunens ambition att uppnå god status i kommunens samtliga vattendrag och sjöar. En miljöanpassad kraftutbyggnad kan dock vara möjlig, och prövas då enligt Miljöbalken.

R31 Riksintresse kommunikation (3 kap 8 § Miljöbalken) – riksväg 50

Riksväg 50 ingår till största delen i det nationella stamvägnätet som är beslutat av riksdagen. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Sträckan mellan Falun-Söderhamn är av särskild betydelse för regional och interregional trafik. Riksväg 50 förbinder Sydsverige med Mellansverige.

Riktlinje; Riksväg 50 är av mycket stor vikt för kommunen och ska skyddas mot åtgärder som skadar eller motverkar intresset. Vid en eventuell konflikt ska riksintresset för kommunikation prioriteras.

Senast uppdaterad