Kontakt

Vilket stöd kan jag få?

För att få stöd och hjälp krävs en ansökan från dig och ett beslut från en handläggare. De lagar som styr vilken hjälp du kan få är socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa personer som har funktionsnedsättning (LSS). Här kan du läsa mer om vilka stöd du kan ansöka.

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd

Den som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistent från kommunen eller assistansersättning från Försäkringskassan (SFB). Assistenten hjälper till med de grundläggande behoven, personlig hygien, måltider, av- och påklädning samt att kommunicera med andra. Man kan antingen få assistans utförd av kommunen, själv vara arbetsgivare till assistenten/assistenterna eller ha andra fristående organ som arbetsgivare.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Vuxna som har omfattande behov av stöd i boendet kan ha rätt till en bostad med särskild service. Bostaden kan vara utformad på olika sätt, vanliga former är gruppbostad eller servicebostad och där ingår omvårdnad, fritid och kultur. I annan särskild anpassad bostad ingår endast bostad.

Daglig verksamhet

Den som omfattas av den så kallade personkretsen 1 och 2, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan ha rätt till daglig verksamhet.

Ledsagarservice

De som omfattas av lagen och inte har personlig assistans kan ha rätt till ledsagarservice. Den ska vara en personlig service och anpassas efter personens behov.

Biträde av kontaktperson

Kontaktpersonen kan ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter och finnas för att minska social isolering.

Avlösarservice i hemmet

Kan ges i hemmet dels som en regelbunden planerad insats och i situationer som inte kan förutses. Servicen ska vara tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse kan beviljas för att den som har ett funktionshinder ska kunna få miljöombyte, därigenom får anhöriga avlösning. Korttidsvistelsen kan anordnas i korttidshem eller i stödfamilj. Den ska kunna ges både regelbundet/planerat och i akuta situationer samt vara tillgänglig alla dagar, dygnet runt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Gäller för skolungdom som har omfattande funktionshinder. Tillsynen gäller före och efter skoldagen, samt under skolloven.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som
kan bo hos sina föräldrar en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls.

Personlig omvårdnad

Hjälp med personlig hygien, dusch, klädsel, måltider m.m.

Hjälp med service

Hjälp med inköp, tvätt, städ, post- och bankärenden m.m.

Trygghetslarm

Trygghetslarm i bostaden ökar möjligheten att bo kvar i någorlunda trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt. Kontakten sker via högtalartelefon till den som ska utföra besöket. Larmet är avgiftsbelagt.

Trygghetslarmet är avsett för att användas vid oförutsedda händelser, men ersätter inte SOS 112.

Kontakt

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30.
Tisdag och torsdag kl.15:00-16:00.

Senast uppdaterad