Ordmoln, vad är en översiktsplan?

Introduktion

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är en långsiktig vision och visar hur vi vill att kommunen ska utvecklas de kommande 10–15 åren. Det är här vi målar med de stora penslarna. I översiktsplanen ges riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling i kommunen. Exempel på frågor som behandlas är: Var ska det byggas framtida bostäder? Var behöver det dras nya gång- och cykelvägar? Var ska det finnas mark för näringsliv och industri? Vilka natur- och vattenområden är viktiga att skydda och hur utvecklar vi dem? Efter att översiktsplanen har antagits fungerar den som beslutsunderlag och ett vägledande instrument för kommunkoncernen. Översiktsplanen är även vägledande vid handläggning och överprövningar enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) i frågor som rör mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling.

Så här tog vi fram förslaget till den nya översiktsplanen

Arbetet med översiktsplanen inleddes med en översyn och sammanfattning av olika underlag. Tillsammans i politisk styrgrupp och arbetsgrupp tog man fram områden som var utgångspunkter i medborgardialog. Genom broschyren Tankar om Ovanåker 2030, förmedlades dessa olika frågor för att fånga upp medborgarnas tankar inom olika områden:

  • Leva och bo
  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Starka tätorter

Genom flera olika aktiviteter och insatser genomfördes medborgardialogen innan något förslag till översiktsplan togs fram. Bland annat skapades en webbsida där det fanns möjligheter att ge sina synpunkter genom Framtidsdeklarationer och Framtidskartan. Olika aktiviteter genomfördes där politiker diskuterade Ovanåker 2030 med medborgarna bland annat drop-in möten på biblioteken och cafémöten.

Dialogprocessen utvärderades genom en kampanjmätning som visade att åtta av tio vet vad en översiktsplan är och att den var i sin inledande fas. Traditionellt och historiskt sett i Sverige har delaktigheten i planering och samråd till största delen utgjorts av män. Resultatet visar att dialogen och kampanjen nått väl fram även hos kvinnor i kommunen. Kvinnor instämmer i högre grad än män i att man har uppfattat kampanjen och att den har väckt deras intresse. Fler kvinnor än män lämnade in Framtidsdeklaration för Ovanåker 2030.

Infrastruktur och kommunikationer

Tankar om kommunikationer handlade bland annat om fler gång- och cykelvägar på bland annat Borgen, Ullungen runt och mellan byarna. Även säkrare trafik i tätorterna och fler gångbroar nämndes.

Tryggare och säkrare gång- och cykelvägar skapar förutsättningar för fler att ta cykeln var kommentarer som framkom genom Framtidsdeklarationerna. Kommentarer om kollektivtrafiken gällde främst att det behövs fler busslinjer. En ökad koppling till Falun och Borlänge är önskvärd.

Leva och bo

En bra blandning mellan lägenheter och småhus, bland annat med fokus på äldre efterfrågas. Attraktiva boenden är exempelvis bostäder i närhet till vatten eller med utsikt över vatten, gärna centralt och centrumnära. Det anses vidare vara attraktivt med bostäder som produceras utifrån ett hållbart perspektiv. Passivhus och möjligheter till odling för självförsörjning kan vara några alternativ.

När det gällde tätorterna handlade tankarna om ett ökat samarbete, där man planerar bebyggelsen för att bygga ihop tätorterna. Då finns alla möjligheter att profilera tätorterna samt att satsa på kulturlivet och samverkan. Attraktiva centrum med mer grönt samt bra mötesplatser var också en vanlig synpunkt. Viktigast att ha i sin boendemiljö är kommunikationer, därefter mataffärer, skola och barnomsorg, affärer, samhällsservice, fritidsaktiviteter och sjukvård.

Näringsliv

Tankar som kom in kopplat till näringsliv var främst relaterat till där man ser utvecklingsmöjligheter så som fler arbeten och företag, utveckla turism, utveckla bredband, handel och centrum. Mer stöd till företagandet, ökat utbud, utveckling inom skog och trä samt mark för näringslivet i anslutning till befintliga områden.

På övriga kommentarer om vad och hur utveckling fram till 2030 ska ske handlade tankarna främst om olika frågor inom turism, näringsliv, hållbarhetsperspektivet, attraktiva centrummiljöer, bostäder, olika målgrupper, kommunikationer, utbildning, kultur och social trygghet.

Tidplan

Efter den inledande dialogen med Framtidsdeklarera, Ovanåker 2030, togs ett samrådsförslag till översiktsplan fram. Förslaget har samråtts med olika aktörer, myndigheter och medborgare. Synpunkterna har därefter bearbetas, besvarats och i de fall de tillgodosetts arbetats in i översiktsplanen. Översiktsplanen ställs efter detta ut på granskning där det ges möjlighet att återigen lämna synpunkter på förslaget. Efter utställningen bearbetas översiktsplanen för att slutligen antas i kommunfullmäktige.

Fokus i översiktsplan 2030

Medborgarperspektiv

Medborgarperspektivet har varit högt prioriterat genom hela arbetet med översiktsplanen. Därför inledde vi med en tidig dialog. Vi har satsat på att göra kommunikationen med medborgarna lättillgänglig och tydlig. Den här sammanfattningen är en del av det arbetet.

Allmänintresse

I översiktsplanen ställs olika intressen mot varandra. Utveckling, bevarande och förändringar. Det handlar om att väga många olika intressen och perspektiv mot varandra, hur vi kan förena dem och se hur prioriteringar ska göras i vår kommun kommande år. Exempel på sådana intressen kan vara viljan att utveckla vattennära bostäder och bebyggelse i relation till risken för översvämning. Eller viljan att utveckla näringsliv eller vindkraft i relation till bevarandet av vårt vackra landskap.

Nationella mål och perspektiv

Inom samhällsplaneringen finns det många olika nationella och regionala utgångspunkter, mål och strategier att ta hänsyn till. Det är en del av planeringsförutsättningarna och det underlag som översiktsplanen och samhällsplaneringen utgår från. I grova drag kan man säga att en översiktsplan ska ha ett helhetsfokus och sträva mot en hållbar utveckling – och ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv måste hela tiden diskuteras parallellt.

Vision, Ovanåker 2030

Ovanåker 2030 närmare världen är en del av en region med goda kommunikationer och tillgänglighet till arbetsmarknader. Alfta och Edsbyn är starka tätorter som stödjer en levande landsbygd. Vi har ett attraktivt och kreativt föreningsliv och ett brett och dynamiskt näringsliv. Ovanåkers kommun är en trygg och trivsam kommun att leva, verka och bo i. Ovanåker 2030 är en livskraftig kommun. Vi är nära världen och världen är nära oss.

Planeringsstrategier

Goda kommunikationer

För utveckling och tillväxt och en fungerande vardag för våra invånare behövs goda kommunikationer. Vi vill därför stärka förbindelserna med viktiga målpunkter och skapa förutsättningar för kommunikationer och teknik som ger kontakt med omvärlden. Detta skapar förutsättningar för en livskraftig kommun.

Starka tätorter

Alfta och Edsbyn är starka tätorter med levande centrummiljöer. Centrum har en variation av trygga och tillgängliga mötesplatser, service, handel, kultur och rekreation. Tillsammans med en förtätad bebyggelse med attraktiva bostäder i trevliga boendemiljöer skapas en hög attraktionskraft.

Utrymme för kreativitet

Med öppenhet och utrymme skapas förutsättningar för kreativitet, entreprenörskap och gemenskap. I ett tillåtande klimat finns utrymme för utveckling och mod att prova nya saker. Det skapar goda förutsättningar för ett aktivt föreningsliv, ett dynamiskt näringsliv och en livskraftig kommun.

Hållbar utveckling för framtida generationer

Ekologiska, ekonomiska och sociala värden i samverkan är basen för att skapa ett fungerande samhälle med en långsiktigt hållbar utveckling.

Livskraftig landsbygd

Genom lokala initiativ och i bred samverkan skapar vi förutsättningar för att behålla och utveckla en livskraftig landsbygd.

Senast uppdaterad