ÖP 2030 utvecklingsinriktning - Ovanåker närmare världen

Utvecklingsinriktning - Ovanåker närmare världen

Här beskriver vi de områden som bidrar till tillväxt och som skapar möjligheter för oss att stå i kontakt med världen. För arbete och fritid är goda och snabba kommunikationer en viktig förutsättning. Vi blickar över såväl läns- som kommungränser för olika samarbeten.

Hållbara kommunikationer och infrastruktur

Möjligheterna till snabba personresor är av stor betydelse för människors valmöjligheter och näringslivets utveckling. Goda pendlingsmöjligheter och ökad tillgång till välutbildad arbetskraft bidrar till ett mer diversifierat näringsliv med minskad sårbarhet.

Viktiga vägar

Vi behöver ha bra kommunikationer till flygplatser och tågnoder. De ligger idag utanför kommunen. Viktiga vägar är länsväg 301, riksväg 50 och utanför kommungränsen också riksväg 83. Riksväg 83 är viktig för utvecklingen av regionen och Ovanåkers kontakt med Gävle och är för kommunen länken mot Arlanda och Stockholm. Efter riksväg 50 i norrgående riktning är de infrastrukturella insatserna för Trönödiagonalen betydelsefulla då den genererar kortare väg och snabbare restid. På riksväg 50 mot Falun-Borlänge finns utvecklingsmöjligheter som skapar ett utvidgat arbetsmarknadsområde samt breddar möjlighet till både utbildning och sjukvård. Region Gävleborg är regional planupprättare med ansvar för prioriteringar för statlig väginfrastruktur inom kommunen.

Kollektivtrafik för hållbart resande

Kollektivtrafik bidrar till ett mer hållbart och klimatsmart resande. Det är Region Gävleborg som ansvarar för och planerar kollektivtrafiken i länet och tillsammans med dem har vi genomfört insatser för att öka resandet. Bland annat en förändrad linjesträckning i centrala Edsbyn samt utökade avgångar för att nå fler resenärer via de större arbetsplatserna. I Ovanåkers kommun finns linjetrafik bland annat mellan Edsbyn och Söderhamn som är det starkaste stråket. Trafik finns också mellan Edsbyn och Falun, där finns det potential för ökad trafikering. Idag är tidsoch komfortaspekten viktig i utmaningen att få fler resenärer, vilket kräver hög standard på vägar och fordon. Välplanerade, tillgängliga och trygga hållplatser, pendlar- och cykelparkeringar är också en del av resan. Kommunikationerna till och på järnväg är betydelsefulla för Ovanåkers kommuns utveckling och möjlighet till att vara en livskraftig kommun.

För Ovanåkers del är de viktiga järnvägsstråken främst Norra Stambanan, med anslutning Bollnäs samt Ostkustbanan med anslutning Söderhamn/ Gävle. Där är snabbtågen värdefulla förbindelser. Orsabanan och bandel 251 mellan Bollnäs och Furudal går igenom kommunens tätorter. Sträckan Bollnäs – Furudal används inte idag för tågtrafik och Trafikverket utför heller inget underhåll på den delen.

Teknisk kommunikation

Tillgång till en fungerande IT-kommunikation dimensionerad för framtida behov är en del av människors fungerande vardag och en förutsättning för kommunens utveckling. Där den fasta telefonin är på väg att läggas ner eller är i dåligt skick är telefoni via bredband ett alternativ.

Tillgänglig teknik i dag i Ovanåkers kommun är XDSL, trådlöst via 3G och 4G samt fiber. Den trådlösa tekniken utvecklas och byggs successivt ut. Kommunen har tillsammans med ett kommunalägt bolag tagit fram en bredbandsstrategi och en IT-infrastrukturplan som kartlägger befintliga nät och visar hur en fortsatt utbyggnad bör genomföras.

Kommunens engagemang behövs för att på bästa sätt stimulera och skapa goda förutsättningar för IT-infrastruktur och bredbandsutbyggnad. I kommunens bredbandstrategi finns målsättning av gällande bredbandsanslutning.

Vi vill…

 • Säkerställa kommunikationer genom starka vägoch kollektivtrafikkopplingar mellan viktiga målpunker, främst Gävle, Uppsala, Arlanda, Stockholm och Falun-Borlängeregionen.
 • Att de hållbara transporterna ska öka och att fler väljer samåkning och/eller kollektivtrafik.
 • Det skall vara en hög standard och tillgänglighet på de, för kommunen, viktigaste vägstråken (riksväg 50 och 83 samt länsväg 301).
 • Utöver de regionala stråken är det angeläget att övriga landsbygdsvägar också är av hög standard.
 • Verka för och stimulera en fortsatt bredbandsutbyggnad, för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Så här gör vi…

Infrastruktur väg och järnväg

 • Samverkan med Region Gävleborg och Trafikverket är en förutsättning för god framtida infrastruktur.
 • Ovanåkers kommun vill se en fortsatt utveckling av riksväg 50 mot Falun och Borlänge samt norrut genom bland annat Trönödiagonalen.
 • Planerar och skapar infrastruktur för hållbara drivmedel och transporter, exempelvis för elbilar med laddningsstationer.
 • Norra stambanan med snabbtåg via Bollnäs är en viktig kommunikation för kommunen
 • Ovanåkers kommun anser att Orsabanan och bandel 251 mellan Bollnäs och Furudal, kan utgöra en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem. Det förutsätter att banan rustas så att i första hand standardkrav för godstransport kan uppfyllas. Trafikverket har tagit beslut om att upphöra med underhållet för delen mellan Bollnäs och Furudal och kan komma att ta beslut om nedläggning av den delen. Ovanåkers kommun vill att eventuell framtida satsningar på järnvägen ska vara möjliga och kommer därför i plan- och bygglovsärenden att fortsätta ta hänsyn till järnvägen så att eventuella satsningar fortfarande är möjliga.

Kollektivtrafik

 • Lättillgängliga kommunikationer med kort restid och hög standard.
 • Fortsatt utveckling av befintliga stråk och utveckla kollektivtrafiken till Falun-Borlänge.
 • Tydligt gång- och cykelfokus är en del av planerings- och utvecklingsperspektivet för kollektivtrafik för att vi lättare ska kunna ställa om till ett hållbart resande.

Teknisk kommunikation

 • Fortsätter utbyggnaden, förvaltar och utvecklar IT-infrastruktur med hög kapacitet i hela kommunen enligt kommunens bredbandsstrategi.
 • Vid nyexploatering ska möjlighet till bredbandsanslutning finnas.

Regional utveckling

Region Gävleborg är den regionala aktören i de strategiska utvecklingsfrågor samt den infrastrukturplanering som hanteras bland annat i översiktsplanen. När det gäller de regionala strategierna för utveckling av Gävleborgs län lyfts kompetens och infrastruktur i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Detta är områden Ovanåkers kommun arbetar med.

Attraktiv region

Ur rapporten ”Den attraktiva regionen, en antologi om tillgänglighet och regional utveckling”, från 2013, lyfts några faktorer som var för sig eller tillsammans har betydelse för att behålla befolkningen på en ort.

 • Bra infrastruktur
 • God offentlig service
 • Närhet till arbetsmarknader
 • Attraktivt boende
 • Goda sociala strukturer

Mellankommunala frågor

Mellankommunala frågor i samråd med grannkommunerna är bland annat vatten, vindkraft, infrastruktur, kommunikationer och världsarvet Hälsingegårdar. Ovanåkers kommun har en gemensam arbetsmarknad med Bollnäs och Söderhamn. Samarbete med grannkommunerna sker kring frågor om kommunikationer, utbildning, turism, vatten och avlopp samt avfallshantering, och räddningstjänst. Inom Gävleborgs län är Bollnäs sjukhus av vikt för samhällsservice samt som arbetsgivare. I övrigt hänvisas invånarna till Hudiksvall och Gävle för samhällsservice.

Viljeinriktning

 • Ovanåkers kommun anser att ett regionalt ledarskap som tar tillvara hela länets kapacitet och framtida möjligheter, är avgörande för den regionala tillväxten.
 • Ovanåkers kommun vill utveckla nuvarande samarbeten och ser möjligheter till ett ökat samarbete med Falun-Borlängeregionen och Rättviks kommun, inom sjukvård, utbildning, arbetsmarknad, turism och infrastruktur/kommunikationer.
 • Ovanåkers kommun vill se över möjligheterna att koordinera översiktsplanearbetet i ökad utsträckning med Bollnäs.

Senast uppdaterad