Kontakt

Ansökan om befrielse från sophämtning

Du kan söka om befrielse från sophämtningen. Dispens bevljas endast under särskilda omständigheter. E-tjänst och blankett för dispensansökan hittar du här. Länk till annan webbplats.

Regler om befrielse från sophämtning och omhändertagande av eget avfall finns i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar - Ovanåkers kommun 2022-02-28. Pdf, 9.7 MB.

I föreskriften går det bland annat att läsa:

Prövningsärenden {31-36 §§)

Generella regler

31 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan till Miljö-och byggnämnden.
Ansökan om dispens inges till miljönämnden av fastighetsinnehavare.
Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger.
Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan Miljö-och byggnämnden upphäva meddelat beslut.
Skyldighet att betala grundavgift kvarstår i samtliga prövningsärenden exklusive §36.

Eget omhändertagande

32 § Matavfall får omhändertas i skadedjurssäker behållare på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Anmälan sker skriftligen till Miljö-och Byggnämnden som då gör en särskild prövning.
Eget omhändertagande av slam, filtermaterial från fosforfälla och andra avloppsfraktioner kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö-och byggnämnden som då gör en särskild prövning.

Utsträckt hämtningsintervall slamavskiljare

33 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar med slamavskiljare kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.
Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.
Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max sex år.

Befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen

34 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. Befrielse gäller i max fem år.

Befrielse från hämtning slam

35 § Befrielse från hämtning av slam kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av mer än ett år. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Befrielse gäller i max fem år.

Befrielse från avfallshantering

36 § Fastighetsinnehavare som kan påvisa att avfall inte uppstår eller själv kan ta hand om allt sitt avfall under kommunalt ansvar på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
Beslut gäller i max fem år.

Ansökan om dispens

Det är möjligt att söka om dispens inom följande områden:

Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna kommunalt avfall till kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om eget omhändertagande av visst kommunalt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam från enskild avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Om du ansöker om befrielse från sophämtning kommer en handläggningsavgift att tas ut enligt den taxa som gäller. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad