Kontakt

Eldning utomhus

Från och med 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Tänk på att du heller inte får elda pappersmaterial eller miljöfarliga ämnen såsom gummiprodukter, kemikalier, plaster, batterier med mera.

Hur trädgårdsavfallet ska hanteras

Den nya ändringen i avfallsförordningen (SFS 2020:614) säger att mat- och trädgårdsavfall ska sorteras separat. Det innebär att trädgårdsavfallet ska tas om hand på något av följande sätt:

 1. Genom att själv lämna trädgårdsavfallet till kommunen (se lämningsställen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
 2. Genom att teckna abonnemang hos Borab för hämtning av trädgårdsavfall (mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
 3. Genom att själv kompostera avfallet på den egna tomten

Kommuner kan göra undantag från förbudet

Förbudet kontrolleras av kommunerna. Men det kan finnas ekonomiska eller miljömässiga skäl som gör att det kan göras undantag från förbudet, exempelvis om det är väldigt långt till närmsta återvinningscentral. Ovanåkers kommun har en renhållningsföreskrift som möjliggör för eldning av trädgårdsavfall, men i den står det också att renhållningsföreskriften inte får strida mot annan författning - vilket den nu gör.

Det innebär att det i dagsläget inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Däremot är det möjligt att i en kommunal författning göra undantag, men för det krävs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Alltså kan ett undantag från förbudet komma att göras framöver.

Privata sammankomster med eldning

Den nya ändringen i avfallsförordningen (SFS 2020:614) innebär att du inte heller får elda en majbrasa hemma. Om du anordnar en offentlig valborgsmässoeld kan du ansöka om dispens. Detta görs hos Ovanåkers kommuns miljö- och byggförvaltning.

Allmänna sammankomster med eldning

Bestämmelsen om eldning av trädgårdsavfall gäller året runt. Planeras eldning vid offentlig tillställning ska dispens sökas. Exempelvsi vid valborgsmässoeld. Kom ihåg att skicka in er ansökan i god tid så att vi hinner behandla er ansökan. En avgift kan komma att tas ut för ärendets handläggning. För information om hur du söker dispens, läs mer här.

Det kan krävas fler tillstånd

Förutom dispens hos miljö- och byggnämnden behöver ni anmäla din valborgsmässoeld till Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats kan även tillstånd krävas från polismyndigheten.

Vid eldning utomhus

 • Dispens ska ansökas om hos Ovanåkers kommuns miljö- och byggförvaltning. Även räddningstjänsten ska informeras.
 • Ansvarig person ska finnas utsedd. Personen ska lämna uppgifter om plats och tändningens tid samt meddela personens kontaktuppgifter.
 • Miljöfarliga ämnen får inte eldas (gummiprodukter, kemikalier, plaster, batterier etc).
 • Pappersmateriel får inte eldas (papper kan flyga hundratals meter och orsaka bränder).
 • Eldningen får inte störa grannar eller annan omgivning.
 • Se alltid till att ha begränsningslinje för att hindra brandspridning. Det kan vara vägar, plöjningar, vatten eller rikligt våt mark.
 • Kom ihåg att bevaka och kontrollera eventuella gnistregn.
 • Var alltid observant på vindriktning. Undvik eldning vid stor vindstyrka. Kom ihåg att vindriktning och vindstyrka kan ändras snabbt.
 • Kom ihåg att ha tillgång till manskap och släckutrustning på platsen.
 • Lämna aldrig platsen under eldningen.
 • En eldning kan sätta ny fart efter åtskilliga dygn, speciellt vid värme, torka och blåst. Se därför till att kontrollera elden även efter att den är släckt.
 • Elda aldrig närmaste tid efter ett åskväder. Det kan innebära att räddningstjänsten får rycka ut i onödan i tron att blixten slagit ner.
 • Det är den som tänder som alltid bär huvudansvaret ända tills eldningen definitivt upphört.
 • Eldningen ska alltid vara godkänd av markägaren.
 • All eldning sker på egen risk.

Kontakt

Räddningstjänsten

Snickarvägen 2
828 32 Edsbyn
Tfn 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad