Kontakt

Kommunens krisberedskap

Kommunens krisberedskap arbetar med att undanröja risker och minimera konsekvenserna om en extraordinär händelse inträffar. Det kan vara händelser som avviker från det normala eller som innebär en allvarlig störning och kräver snabba insatser av kommunen.

Hur jobbar kommunen?

För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser så arbetar kommunen med risk- och sårbarhetsanalyser. I dessa analyser tittar man på vilka risker som finns och vilka händelser som kan inträffa, och vad som kan bli konsekvenserna om någon av dessa händelser faktiskt inträffar.

Säkerhetsarbetet vid normal verksamhet är inriktat på att förhindra störningar, olyckor och skador. Om kriser, större olyckor eller extraordinära händelser ändå inträffar finns planer för hur dessa ska hanteras.

Det finns en övergripande krislednings- och kriskommunikationsplan för hela kommunen och delplaner för olika förvaltningar och bolag. I planerna ingår instruktioner för ledning, kommunikation och samordning med tydliga rutiner som kan följas i en krissituation.

Kontakt

Beredskapssamordnare

Elin Helmersson
Tfn: 0278-540 043

Senast uppdaterad