Kontakt

Kommunens krisledningsorganisation

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället finns kommunens krisledningsorganisation till hjälp. Organisationen är reglerad i kommunens krislednings- och informationsplan.

Krisledningsnämnd

Kommunen har en krisledningsnämnd som kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. Krisledningsnämnden har större befogenhet enligt lag att fatta beslut i olika ärenden än vad kommunstyrelsen normalt har.

Ledningsgrupp

För det löpande arbetet under en extraordinär händelse bildas en ledningsgrupp där bland annat kommunchefen, räddningschefen och förvaltningscheferna ingår. Det är ledningsgruppens ansvar att leda kommunens verksamhet under en extraordinär händelse.

Information

Informationshanteringen är en av nyckelfunktionerna vid en extraordinär händelse. Vid en sådan händelse kommer det att ställas extra höga krav på att vi i kommunen når ut med rätt information till kommuninvånarna och till dem som vistas i kommunen.

Lika viktigt är det att information från allmänheten når beslutsfattarna för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om det aktuella läget. Massmedia har en viktig roll i detta arbete.

I kommunens informationsplan finns beskrivet hur informationsverksamheten ska organiseras. Information vid en större händelse kommer alltid att finnas på kommunens webbplats under rubriken Akut krisinformation. Där kan du hitta information om vad som hänt, vad du kan göra om en kris uppstår samt var du kan hitta mer information.

Kontakt

Förbundschef/Räddningschef

Torbjörn Wannqvist
Tfn 0278-540 017
Mobil 070-651 35 45

Informationschef

Ulrica Leandersson
Tfn 0271-571 20

Säkerhetssamordnare

Marcus Sandberg
Tfn: 0278-540 018
Mobil: 073-275 13 48

Senast uppdaterad 2018-09-24 10.04

Tyck till om sidan