Kommunens krisledningsorganisation

Vid en extraordinär händelse eller svår påfrestning för samhället finns kommunens krisledningsorganisation till hjälp. Organisationen är reglerad i kommunens krislednings- och kriskommunikationsplan.

Krisledningsnämnd

Kommunen har en krisledningsnämnd som kan sammankallas om en extraordinär händelse har inträffat eller hotar att inträffa. Krisledningsnämnden har större befogenhet enligt lag att fatta beslut i olika ärenden än vad kommunstyrelsen normalt har.

Krisledningsstab

För det löpande arbetet under en extraordinär händelse bildas en krisledningsstab där bland annat kommunchefen och förvaltningscheferna ingår. Det är krisledningsstabens ansvar att leda kommunens verksamhet under en extraordinär händelse.

Kommunikation

Kommunikationshanteringen är en av nyckelfunktionerna vid en extraordinär händelse. Vid en sådan händelse kommer det att ställas extra höga krav på att vi i kommunen når ut med rätt information till kommuninvånarna och till dem som vistas i kommunen.

Lika viktigt är det att information från allmänheten når beslutsfattarna för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om det aktuella läget. Massmedia har en viktig roll i detta arbete.

I kommunens krisledning- och kriskommunikationsplan finns beskrivet hur kommunikationsverksamheten ska organiseras. Information vid en större händelse kommer alltid att finnas på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad