SDG, en gemensam ingång till EU

Genom en gemensam ingång/webbplats/e-tjänster ska det bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Detta ska uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information online, till förfaranden och till hjälp- och problemlösningstjänster.

Webbplatsen Your Europe är knutpunkten för den gemensamma digitala ingången som Single digital Gateway (SDG) har som krav. Här ska information och tjänster från Europas kommuner, regioner och myndigheter samlas. Målet med ingången är att skapa ett digitalt och användarvänligt Europa.

Det uppnår vi lättare om vi ser till att viktig information, digitala tjänster och hjälp- och problemlösningstjänster kan nås via den gemensamma webbplatsen. Det kräver att information och tjänster både översätts och märks upp på rätt sätt på våra webbplatser.

Läs mer om SDG på Diggs webbplats. Länk till annan webbplats.

Varför behövs en digital ingång till Europa?

EU-medborgarna vill i allt högre utsträckning kunna använda sig av internet, webbsidor eller appar för att hitta information och utföra tjänster i de olika medlemsländerna. För många är det helt normalt att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Därför erbjuder många myndigheter inom EU redan digitala tjänster, och andra håller på att digitalisera befintliga tjänster.

Problem att använda digitala tjänster i andra EU-länder

Trots att detta många gånger fungerar väl i nationella sammanhang, finns det idag stora problem när medborgare försöker nå och använda digitala tjänster i andra EU-länder. Det i sin tur skapar en barriär till att kunna utnyttja den inre marknaden på bästa sätt. Exempelvis är det i flera länder, såsom i Sverige, redan möjligt att byta adress eller ändra ägarskap av en bil utan att behöva infinna sig fysiskt på en plats eller utan att behöva skicka in blanketter. Detta fungerar dock inte över landsgränserna inom EU.

Skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur

Att verka för att undanröja hinder på den inre marknaden samt att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur är bakgrunden till den gemensamma digitala ingången och EU-förordningen (2018/1724) om en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Ska bli lättare för privatpersoner och företag

Förordningen tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa och ska göra det enklare att bedriva gränsöverskridande verksamhet och fullt ut använda sig av den inre marknaden. Det ska exempelvis bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Detta ska uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information online, till förfaranden och till hjälp- och problemlösningstjänster.

Syftet med en gemensam webbplats är att:

  • minska de administrativa bördorna för privatpersoner och företag,
  • eliminera diskriminering genom att digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på samma sätt som för medborgare i landet, samt
  • säkerställa att den inre marknaden fungerar i fråga om att tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Förstudie för kommuner för att minska dubbelarbete

För att inte samtliga 290 kommuner ska behöva skapa egna digitala tjänster arbetar DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) med att samordna möjligheterna till centrala digitala tjänster.

Tillväxtverket har startat en förstudie som ska lämna en rapport senast den 16 december 2022.
Som ett första steg för att underlätta för kommunerna pågår ett arbete med att uppdatera befintlig information på verksamt.se, som redan i dagsläget delvis beskriver kommunernas förfaranden.

Det innebär att kommunerna i nuläget inte ska behöva uppdatera sin egen information.

Lösningen innebär en risk för att kraven i SDG-förordningen inte anses uppfyllda fullt ut den 12 december 2022 men undviker ett potentiellt dubbelarbete för kommunala myndigheter.

Arbetet ska resultera i att kraven i SDG-förordningen uppfylls via informationen på verksamt.se och ska vara på plats till den 12 december 2022.

Mer information

Your Europe (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Läs mer om SDG på Diggs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad