Trafiksäkerhet

Vi har en gynnsam utveckling när det gäller skador från trafikolyckor. Tillsammans med Trafikverket har ett flertal framsteg skett. Gång- och cykeltrafik har separerats från biltrafik som gjort att trafiksäkerheten har ökat.

Lokal trafikmiljö

Den lokala trafikmiljön skapas genom ombyggnadsåtgärder, information samt lokala trafikföreskrifter (LTF) som gäller hastighet, trafikreglering, parkering och stannande.

Förslag till förbättrad trafiksituation

I december 2015 skrev polisen och Ovanåkers kommun tillsammans på ett medborgarlöfte om att jobba tillsammans för att öka trafiksäkerheten.

Avstängning av gator

Ibland finns det behov att stänga av gator för arbeten eller evenemang. För avstängning krävs beslut enligt trafiklagstiftningen.

Ibland finns behov av av att placera containers och byggställningar så att delar av gator eller trottoarer blockeras. Sådana saker regleras av trafiklagstiftningen och kräver beslut av kommunen eller annan myndighet.

Snöröjning

När snöröjs det? Vilka vägar ansvarar vi för? Var ska du ringa om det uppkommer skador efter snöröjningen?

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde finns det särskilda trafikregler:

  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.
  • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.
Beskrivning av vad ett gångfartsområde innebär

Detta gäller i ett gångfartsområde

Senast uppdaterad