Kontakt

Adress- och lägenhetsregister

Alla bostäder ska ha en belägenhetsadress och lägenheter ska finnas i ett lägenhetsregister. Här hittar du information om hur du skaffar en adress eller registrerar en ny lägenhet.

Adresser

Alla bostäder (även fritidsbostäder) och verksamhetslokaler måste enligt Lag (2006:378) om lägenhetsregister ha en belägenhetsadress. Belägenhetsdressen ska entydigt ange läget för en bestämd plats (ofta en byggnad) så att det ska vara lätt att hitta dit.

Korrekta belägenhetsadresser är viktiga ur många aspekter, inte minst för att räddningstjänst ska kunna hitta till platsen. Belägenhetsadresserna ligger även till grund för postadresserna och folkbokföringsadresserna.

Kommunen ansvarar för att besluta om belägenhetsadresser i hela kommunen.

Behöver du en adress till din fastighet kan du kontakta kommunens karttekniker.

Lägenhetsregister och lägenhetsnummer

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Syftet med registret är bland annat att kunna ta fram bostadsstatistik enklare och att kunna genomföra folkräkningar.

I varje bostadshus finns minst en lägenhet registrerad. Fastighetsägaren är skyldig att informera kommunen om nytillkomna, förändrade eller borttagna lägenheter så att kommunen kan ajourhålla lägenhetsregistret.

Om det finns flera lägenheter på samma adress så ska varje lägenhet ha ett lägenhetsnummer. Detta är ofta fallet i flerfamiljshus, men även i småhus kan det ibland finnas flera lägenheter.

Lägenhetsnumret består av fyra siffror. Finns bara en lägenhet på adressen så behövs inget lägenhetsnummer. Lägenheten ska dock fortfarande registreras.

Som boende så kontaktar du fastighetsägaren om du har frågor om lägenhetsnummer.

Registrera ny lägenhet

Kontakt

Karttekniker

Frida Jonsson
0271-570 38
frida.Jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad