Kontakt

Inglasat uterum eller skärmtak

Guide för dig som ska bygga ett inglasat uterum eller ett skärmtak. Guiden är en generell hjälp, en bygglovsprocess kan variera beroende på vart och hur det byggs.

1. Beställ kartunderlag

När du ska glasa in ditt uterum behöver du rita in uterummet på en så kallad situationsplan. För att göra en situationsplan behöver du ett kartunderlag. Du kan vända dig till olika aktörer på marknaden eller så beställer du ett kartunderlag av Ovanåkers kommun.

Vi kallar kartunderlaget till inglasat uterum eller skärmtak för enkel nybyggnadskarta.

Du behöver ett kartunderlag som är i skala 1:400 eller 1:500.

Om du väljer att beställa en enkel nybyggnadskarta från Ovanåkers kommun kan du göra det här:

2. Fyll i e-tjänsten

Börja med att fylla i e-tjänsten. Fyll i samtliga uppgifter för snabbare handläggning. Samtliga lagfarna ägare ska signera ansökan.

3. Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

Följande handlingar ska skickas in med ansökan.

Kontrollplan

För uterum räcker det med en enkel kontrollplan.

Ritningar

Alla ritningar ska redovisas på vitt (ej rutat) papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna till oss via e-tjänsten Ansökan om bygglov. Länk till annan webbplats.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som handlägger ditt ärende.

Om kompletteringar behövs kommer din handläggare att höra av sig till dig.

5. Ansökan handläggs

Från det att vi tagit emot en komplett ansökan har vi enligt lag 10 veckor på oss att ge besked om bygglov

Under handläggningstiden görs en bedömning av din ansökan för att se om din planerade åtgärd bland annat stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Ibland skickas remisser till berörda grannar.

6. Bygglovsbeslut

Om du får ditt bygglov beviljat får du med ett startbesked i ditt bygglovsbeslut. Det är viktigt att veta att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits och du har fått ditt startbesked.

Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidning. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och du kan påbörja din byggnation.

7. När du byggt färdigt

När du byggt färdigt skickar du in kontrollplanen, som ska vara signerad, till Ovanåkers kommun för att intyga att du utfört din åtgärd enligt gällande bygglov.

I ditt bygglovsbeslut och startbesked finns även information om du behöver skicka in andra handlingar för att få ett slutbesked. Normalt behöver du ett slutbesked innan du får börja använda ditt uterum, vad som gäller i just ditt ärende står i bygglovsbeslutet.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad