Kontakt

Svartbyggen/olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller är anmälningspliktig. Åtgärden kan behöva rivas eller återställas, i vissa fall kan även en sanktionsavgift vara aktuell.

Anmäl ett svartbygge

Du kan anmäla ett svartbygge till Ovanåkers kommun via e-post till miljo-bygg@ovanaker.se eller genom att ringa miljö- och byggförvaltningen på tfn. 0271-570 00 (växel).

När du gör en anmälan om svartbygge ska du ange så noga som möjligt vad anmälan gäller och på vilken adress/plats.

Du kan vara anonym när du anmäler

En anmälan om svartbygge kan du göra anonymt om du vill.

Anonyma anmälningar görs helst via telefonsamtal till miljö- och byggförvaltningen på tfn. 0271-570 00 (växel).

Tänk på att

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Men om inte bygglov, marklov eller rivningslov krävs för en åtgärd så kan den ändå vara anmälningspliktig. Det kan vara till exempel bygglovsbefriade åtgärder, installation eller väsentlig ändring av eldstad, ändring av en byggnad där byggnadens bärande delar berörs eller underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Beräkning av sanktionsavgifter

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad