Kontakt

Bygglovsbefriade åtgärder

Guide för dig som ska göra en anmälan.

Här följer en generaliserad process över hur din ansökan går till.

För att vara säker på vad som krävs för din anmälan, kontakta vår byggnadsinspektör enligt kontaktuppgifterna på sidan.

1. Beställ kartunderlag

När du ska göra en bygglovsbefriad åtgärd kan du i vissa fall behöva markera åtgärden på en situationsplan. Du kan antingen ordna ett kartunderlag själv, vända dig till olika aktörer på marknaden eller beställa ett av Ovanåkers kommun.

Om du väljer att beställa kartunderlag från Ovanåkers kommun kan du göra det här:

Information om kartunderlag från Ovanåkers kommun Länk till annan webbplats.

2. Anlita en kontrollansvarig

Vissa anmälningsärenden kräver en kontrollansvarig.

En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Certifierad kontrollansvarig hittar du här på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om rollen som kontrollansvarig på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Fyll i e-tjänsten

Fyll i blanketten Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder. Fyll i samtliga uppgifter för snabbare handläggning. Kom ihåg att även ange färgsättning och materialval. Samtliga lagfarna ägare ska skriva under ansökningshandlingarna.

4. Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

I vissa fall kan vi komma att kräva in även dessa handlingar. Kontakta vår byggnadsinspektör för att vara säker på vad som krävs för just din ansökan.

Anmäl kontrollansvarig

Om ditt ärende kräver en kontrollansvarig behöver du anmäla vem du har anlitat. Det gör du här:

Kontrollplan

Om du anlitat en kontrollansvarig hjälper den dig att ta fram en anpassad kontrollplan för just ditt ärende. I annat fall är det byggherrens ansvar att upprätta en kontrollplan.

Information om kontrollplan på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ritningar

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

  • Situationsplan, på situationsplanen anger du mått till fastighetsgräns från byggnaden.

  • Fasadritningar, samtliga berörda fasader ska redovisas. Redovisa även om det blir några ändringar i marknivå.

  • Planritning, samtliga plan ska redovisas. Placering av fönster och dörrar ska framgå. I badrum och kök ska fast inredning redovisas. Även nivåskillnader ska redovisas.
  • Sektionsritning, redovisa tillbyggnadens grundläggningssätt och konstruktion. Skala 1:100.

Det kan även bli aktuellt med en detaljritning. Detta gäller områden där utformningen är särskilt viktig (exempelvis vid kulturhistoriskt värdefullamiljöer). Du kommer i sådana fall att bli kontaktad av din handläggare.

Fotografier

Om din fastighet ligger inom så kallat särskilt värdefulla miljöer ska ansökan kompletteras med fotografier av fastigheten. Fotografierna ska visa samtliga byggnader. Detta behövs som underlag för att kunna bedöma om just er fastighet omfattas av bygglovsplikt eller om reglerna om Attefallsåtgärder är tillämpliga. Genom att du bidrar med fotografier förkortas handläggningstiden.

Det kan komma att krävas ytterligare handlingar i vissa ärenden. Du kommer då att bli kontaktad av din handläggare.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka anmälan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna till oss här:

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som är din handläggare.

Om kompletteringar behövs kommer din handläggare att höra av sig till dig.

6. Ansökan handläggs 

Från det att vi tagit emot en komplett anmälan har vi enligt lag 4 veckor på oss att ge besked om startbesked.

7. Beslut och startbesked

Det är viktigt att veta att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att du har fått ditt startbesked. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och du kan påbörja din byggnation.

8. När du byggt klart

När du har byggt klart ska du skicka in kontrollplanen, som ska vara signerad, till Ovanåkers kommun som intygar att du utfört din åtgärd enligt gällande anmälan.

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd. Behövs det kontaktar du din byggnadsinspektör när du byggt klart för att boka ett möte.

Slutbeskedet innebär att miljö- och byggförvaltningen inte har haft något att anmärka på samt att du får börja använda tillbyggnaden.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad