Kontakt

Behöver du strandskyddsdispens?

Bilden visar ett exempel på utbredningen av generellt och utökat strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket

Bilden visar ett exempel på utbredningen av generellt och utökat strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter. Om du bor inom ett strandskyddat område behöver du dispens innan du kan ansöka om bygglov.

Strandskyddet har två syften:

 • att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden.
 • att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • uppföra nya byggnader,
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
 • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Kan jag få dispens från strandskyddet?

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Strandskydds- och lovprocess

När ska du söka?

Många som ansöker om lov eller strandskyddsdispens hos oss söker för sent vilket gör att handläggningsprocessen inte hinner bli färdig innan byggnationen är tänkt att starta.

Du bör räkna med cirka 27 veckor innan alla beslut vunnit laga kraft om du behöver ansöka om strandskydd och bygglov.

För att vi ska kunna handlägga ansökan om strandskyddsdispens krävs det även att marken inte är snötäckt då en del av handläggningen innehåller en prövning av hur djur- och växtlivet påverkas. Handläggningstiden påverkas av inflödet av ärenden till förvaltningen.

Så här går ansökningsprocessen till för strandskyddsdispens

 1. Använd gärna vår e-tjänst för att ansöka om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller fyll i en blankett som du hittar på samma sida.
 2. Kommunen handlägger ditt ärende under cirka 10 veckor.Tänk på att marken inte kan vara snötäckt när ditt ärende handläggs då en del av handläggningen är en prövning av hur byggnationen påverkar djur- och växtlivet.
 3. När beslut är taget har Länsstyrelsen Gävleborg 3 veckor på sig att ompröva kommunens beslut. Om Länsstyrelsen väljer att ompröva beslutet har dem 6 månader på sig att ge klartecken eller upphäva kommunens beslut.
 4. Om Länsstyrelsen inte väljer att omrpöva kommunens beslut vinner det laga kraft efter 3 veckor från beslutsdatumet.

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
0271-570 00
miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad