Kontakt
En hand som håller en penna mot en ritning av en byggnad

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du ska eller funderar på att bygga nytt, ändra eller riva kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Här finns information om när du behöver söka lov eller göra en bygganmälan, hur processen går till och vad det kostar. 

Tänk på att skicka in dina handlingar i god tid innan du ska bygga. Om du skickar in din ansökning under lågsäsong kommer vår handläggningstid vara kortare. 

Bygglovsguider

I bygglovsguiderna vägleder vi dig steg för steg genom ansökningsprocessen i våra vanligaste ärenden.

Miljöaspekter i byggärenden

Vid planering inför att bygga om, bygga till, riva eller bygga nytt är det bra att tidigt tänka över de miljöaspekter som kan påverkas. De planerade arbetena kan kräva separat anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.

Klimatdeklaration
Endast nya byggnader berörs.
En klimatdeklaration ska upprättas och lämnas in till Boverket när nya byggnader uppförs. Lagen om klimatdeklaration för byggnader tillämpas på byggnader för vilka ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare.
Vissa byggnader undantas från kravet på att upprätta och lämna in en klimatdeklaration.

Läs mer om klimatdeklaration på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd
Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddsdispens kan även krävas vid bygglovsbefriade åtgärder.
Vanligtvis sträcker sig strandskyddet 100 meter från hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag. Men ibland även 300 meter från dessa vattendrag.

Sök strandskyddsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om strandskyddsdispens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljö
När du ska bygga om en värdefull byggnad eller bygga inom en kulturmiljö måste arbetet ske försiktigt, så att inte kulturella värden förstörs. Mer information om kulturmiljö.

Naturvård
Vissa verksamheter kan ha påverkan på naturvärden, miljöbalkens hänsynsregler gäller vid bedömning av verksamheten. Det kan även finnas områden, arter eller biotoper med särskilda bestämmelser.

Förorenade områden
Markföroreningar kan finnas på fastigheten. Vid misstanke om förorening ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vid påträffande av förorening kan mark eller byggnad behöva undersökas eller saneras innan bygglov kan ges. Mer information om förorenad mark.

Vatten & avlopp
Fungerande vatten- och avloppslösningar är en förutsättning för bygglov. Ett nytt avlopp kräver särskilt tillstånd. 

Värmepump
En berg- eller jordvärmeanläggning kräver anmälan eller tillstånd. Inom detaljplan kan det också krävas bygglov i vissa fall.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad