Kontakt

Förorenade områden

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Om du hittar eller orsakar en förorening av mark så är du skyldig att kontakta miljöförvaltningen. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig så kontakta även räddningstjänsten.

Om föroreningen måste saneras ska en anmälan lämnas till miljöavdelningen innan saneringen genomförs. Blankett hittar du här. Länk till annan webbplats.

Identifiering och inventering

Det är länsstyrelsen som ansvarar för inventeringen av förorenade områden. I Ovanåkers kommun finns ett 40-tal områden som har identifierats som förorenad mark varav flera av dem har en låg riskklass. Flera av de förorenade områdena är gamla industritomter där det förekommit giftutsläpp i samband med sågverksarbete samt gamla tippar.

Genom ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och nio kommuner i länet inventeras och riskklassas nedlagda deponier/soptippar i kommunerna i Gävleborgs län. Det länsövergripande inventerings- och riksbedömmningsprojektet samordnas av Söderhamns kommun.

Efterbehandling och ansvar

Bestämmelser om efterbehandling och ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling regleras i miljöbalkens 10 kapitel. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska sanera. I vissa fall kan även fastighetsägare bli ansvariga för att sanera.

Kontakt

Senast uppdaterad