Kontakt

Skyddad natur

Värdefull natur i Sverige kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Avsikten är ofta att bevara den biologiska mångfalden, men naturskyddet kan också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv. Det finns olika skyddsformer: Natura 2000, nationalpark, natur- och kulturreservat, biotopskyddsområde m.fl. Vår närmaste nationalpark är Hamra nationalpark i nordvästra Hälsingland.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk för skyddsvärda områden i Europa. Varje medlemsland i EU utser de områden som de anser vara mest värdefulla att bevara. Många Natura 2000-områden omges sedan tidigare av andra områdesskydd. I Ovanåkers kommun finns elva stycken Natura 2000-områden. Mer information om Natura 2000 områden finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/natura-2000-omraden/ Länk till annan webbplats.

Naturreservat

Naturreservat bildas för att värdefull natur med alla dess arter ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl:

  • för att bevara biologisk mångfald
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
  • för att tillgodose behov av områden för friluftslivet

Det finns fyra naturreservat i Ovanåkers kommun. Det senaste ligger längs norrsidan av Bursjöberget och bildades 2006. Mer information om Naturreservat finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/naturreservat/ Länk till annan webbplats.

Biotopskydd

Ett biotopskyddsområde är ett mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särkilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde.

Vetskapen om var dessa områden ligger är avgörande för att skogsnäringen ska kunna leva upp till sitt ansvar att bevara den biologiska mångfalden.

Inom ett biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat generellt biotopskydd):

  • alléer
  • källor med omgivande våtmark
  • odlingsrösen
  • pilevallar
  • småvatten och våtmarker
  • stenmurar
  • åkerholmar med en areal av högst 0,5 ha.

I Ovanåkers kommun finns totalt cirka 60 ha skogligt biotopskydd (2022).

Mer information om biotopskydd finns på Naturvårdsverkets webbplats https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/skyddad-natur/olika-former-av-naturskydd/biotopskyddsomraden/ Länk till annan webbplats. och På Skogsstyrelsens webbplats finns bl.a. information om biotopskydd och andra värdefulla skogsområden. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad