Kontakt

Regionala miljömål

Sveriges Riksdag har antagit mål för långsiktig miljökvalitet inom 16 områden. År 2020 hoppas man att miljömålen ska vara uppfyllda. Inom Gävleborgs län finns miljömål som visar vilka åtgärder som behöver genomföras på regional nivå. Ovanåkers kommun har inte antagit någon lokal plan för det arbetet, däremot har kommunen på olika sätt medverkat till förverkligandet av de regionala miljömålen som länsstyrelsen har satt upp.

Av Sveriges 16 miljömål är 14 av betydelse för Ovanåkers kommun. Undantagna är Storslagen fjällmiljö och Hav i balans.

Tidigare projekt

Grunden till det miljömålsarbete som hittills funnits i Ovanåkers kommun är det tidigare arbetet med Agenda 21-projektet och arbetet med den kommunala översiktsplanen som antogs 2000. De arbetena har följts upp med olika projekt, och med kommunens lokala investeringsprogram (LIP) som motor. Projektstöd genom LIP och programmet för landsbygdsutveckling (LBU) har bidragit positivt till att de regionala miljömålen för "Begränsad klimatpåverkan", "Frisk luft", "Bara naturlig försurning", "Ett rikt odlingslandskap" och "En god bebyggd miljö", kan uppnås.

Under åren 2004-2006 fick ca 270 hushåll i Ovanåkers kommun bidrag för att konvertera till en mer energieffektiv uppvärmning genom LIP. Bidragssystemet till att ersätta oljeeldning minskade utsläppen av koldioxid från hushållspannor med nära 2300 ton/år. 1999 till 2006 minskade utsläppen av koldioxid från hushållspannor med över 60 % i kommunen.

Den minskade förbränningen av olja i hemmen har även bidragit till friskare luft och minskad försurning.

Miljömålet "Ett rikt odlingslandskap" är ett av de mer specificerade miljömålen i Gävleborgs län och av hög prioritet i Ovanåkers kommun. Inom kommunen är jordbruksföretagen fortfarande fler än i länet i övrigt. Inom LIP-projektet har 150 lador inom riksintresseområden samt 125 byggnader inom fäbodskogen räddats till eftervärlden. Totalt har arealen mark som öppnats och som betas ökat med 150 ha inom Sässmanområdet och 200 ha på fäbodskogen.

Genom inventeringsprojekt har områdesskydd getts åt områden i Vängsbo, Älvkarhed och till byarna norr om Alfta för att bidra till miljömålet En god bebyggd miljö.

Kontakt

Miljömålsansvarig

Monika af Ekenstam
Tfn 0271-570 26
E-post monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad