Kontakt

Förslag till fiskevårdsplan

Ovanåkers kommun har tagit fram ett förslag till fiske- och vattenvårdsplan. Den visar hur vattendrag i Voxnans avrinningsområde kan restaureras för att främja bland annat fiske. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget!

Vi vill ha dina synpunkter senast den 26 augusti. Skicka dina synpunkter till e-post plan@ovanaker.se eller till Ovanåkers kommun, Planeringsavdelningen, 828 80 Edsbyn. Märk kuvertet med "Fiskevårdsplan".

En fiske- och vattenvårdsplan innebär även en bra grund för utvecklingen av det rörliga friluftslivet. I förlängningen kan även vår besöksnäring växa då attraktiva fiskevatten kan locka till sig sportfisketurister. Vi är övertygade om att våra fiskevatten har stora möjligheter att vara en viktig faktor för en större besöksnäring i vår kommun.

Allt detta ger oss en attraktivare kommun för både våra kommuninvånare och våra besökare samt skapar bredare förutsättningar för ett växande entreprenörskap inom turismnäringen.

– Håkan Englund, Kommunstyrelsens ordförande

Bakgrund

Vi har nu ett bra underlag som kan ligga till grund för hur vattendragen ska återfå sin biologiska potential som de en gång haft. Den förra planen från 1994 ledde till att en hel del åtgärder genomfördes. Nu råder nya tider och nya värderingar som gör att vi vill se mera omfattande åtgärder i hela vattensystem istället för spridda åtgärder.

Arbetet inom ramen för Agenda 2030 har många olika delar men utan tvekan är det så att ska vi uppnå en hållbar utveckling så är frågan hur vi använder våra vattendrag både nu och i framtiden av väsentlig betydelse. Vinsten vi kommer att göra är att vi får tillbaka levande vattendrag och sjöar i kommunen. Vi kan nu återföra dem till sina naturliga tillstånd så att livet i dem åter bli rikt och präglat av mångfald.

Arbetet med fiske- och vattenvårdsplanen har till stora delar skett i ett samarbetsprojekt mellan Ovanåkers, Bollnäs och Ljusdals kommuner. Detta gör att vi också får en bättre grund för kommande arbete då vi istället för att utgå från de administrativa gränserna väljer att utgå från de naturliga gränserna, i detta fall utifrån vattendragens avrinningsområden. Fiske- och vattenvårdsplanen för Ovanåkers kommun ingår i de sammanslagna planerna för både Voxnans och Ljusnans avrinningsområden inom de tre berörda kommunerna. Detta synsätt sammanfaller mycket väl med Biosfärområde Voxnadalen som huvudsakligen utgår fån Voxnans avrinningsområde.

Läs Ovanåkers kommuns fiskevårdsplan

Ovanåkers kommuns fiskevårdsplan 2019

Kontakt

Senast uppdaterad