Kontakt

Naturvärden

Naturvärden som används i kommunens planering är både större landskapsavsnitt och mindre livsmiljöer för hänsynskrävande arter.

Förutom de skyddade naturområdena förtecknas de utpekade naturområdena under riksintresse, nyckelbiotoper och ängs- och hagmark. Dessa områden är inte skyddade utan är ett kunskapsunderlag i planeringen.

Utöver dessa finns även flera inventeringar som berör naturvärden.

Riksintressen

Riksdagen har beslutat att vissa särskilt utpekade områden ska bevaras och redovisas i lagtexten till 4 kap i miljöbalkenlänk till annan webbplats. Det gäller kust-, fjäll-, älv- och sjöområden som inte får utsättas för hårdhänt exploatering.

Natur- och kulturvärdena i dessa områden är så stora att de som helhet är av riksintresse.

Speciellt utpekad i Ovanåkers kommun är Voxnans dalgång ovan Vallhaga kraftstation, ett område som enligt miljöbalken inte får byggas ut och som ska bevaras för det rörliga friluftslivets intressen. I kommunens översiktsplan som antogs 2000, finns dessutom ett antal riksintresseområden som beslutats av Naturvårdsverket.

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är viktiga livsmiljöer för hänsynskrävande arter. De flesta nyckelbiotoper är nu inventerade av Skogsstyrelsen och skogsbolagen. De områden som Skogsstyrelsen hittat redovisas på deras webbplats. Skogsbolagens inventeringar är delvis tillgängliga.

Ängs- och hagmarker

Ängar och hagar i Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun har traditionellt varit en jordbruksbygd. Det har lett till att det utvecklats flera biotoper med i synnerhet ängs- och hagmarker, värdefulla för biologisk mångfald, t.ex runt flera av kommunens fäbodvallar och runt Norrsjön. I udraget om Ovanåkers kommun från skriften Ängar och hagar i GävleborgPDF kan du läsa mer om vilka växter som finns i vår kommun.


Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad