Kontakt

Värmepumpar

Här hittar du information om hur du anmäler installation av värmepumpar för bergvärme, jordvärme, grundvatten och ytvatten.

Vill du installera en värmepump?

Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden i Ovanåker kommun. Anmälan du du göra via den hör e-tjänsten:

Om du vill installera en luftvärmepump kan du göra det utan att anmäla det.

När du funderar på att installera en bergvärmepump bör du ta reda på om dina grannar har borrat för bergvärme (eftersom det bör vara minst 20 meter mellan två borrhål) och om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmepump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump.

Eventuella avtal eller servitut som behövs för att korsa kommunala ledningar eller använda annans mark upprättas separat och hanteras inte via värmepumpsansökan.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpinstallation, t.ex. om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en skalenlig ritning över var på tomten borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning. Även placeringar av VA-, el- och teleledningar etc. ska tydligt framgå.

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du Miljö- och byggförvaltningen så hjälper vi dig.

Om du har grannar vars fastighetsgräns är närmare än 10 meter från den placering du har valt för ditt borrhål ska de skriva på ett intyg att de medger att du borrar där.

En komplett ifylld anmälan med en bra ritning förkortar handläggningstiden!

Enligt Miljöbalken ska en anmälan inkomma minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Normal handläggningstid för värmepumpanmälan är ca tre veckor.

Skriftligt besked på anmälan med de försiktighetsmått som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Borrning och installation får inte påbörjas innan Miljö- och byggnämnden har lämnat beslut i ärendet. Borrning utan anmälan/ansökan kan leda till miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan samt företagsbot för entreprenören.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan som motsvarar 2,5 timmars arbete. Avgiften tas ut även om anmälan avslås.

Tillstånd för installation av värmepump

Inom vattenskyddsområde styr föreskrifterna för området om installation kan medges. Därtill kommer att huvudmannen för vattenskyddsområdet ska få möjlighet att yttra sig över ansökan. I de flesta fall är huvudmannen Helsinge vatten AB.

I vissa fall kan det krävas en dispens från skyddsföreskrifterna som behandlas av Länsstyrelsen. Ansökan om installation av värmepump kan då inte handläggas av miljö- och byggnämnden förrän Länsstyrelsen har beslutat om dispens i ärendet.

Detta medför att handläggningstiden blir längre än vid anmälningsärenden.

Skriftligt besked på ansökan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Borrning och installation får inte påbörjas innan Miljö- och byggnämnden har lämnat beslut i ärendet.

Vid tillståndsansökan får du betala en avgift för handläggning av ansökan som motsvarar 4 timmars arbete.

Avgiften tas ut även om ansökan avslås.

Brunnsborrning

Vid borrning för bergvärme inom Ovanåker kommuns verksamhetsområde ska dokumentet Normbrunn-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.tillämpas.

Rekommenderade avstånd för bergvärmebrunnens placering i förhållande till andra brunnar är följande:

Bergvärmebrunnens placering i förhållande till andra brunnar

Brunnstyp

Rekommenderat avstånd

Vatten (berg) / vatten (berg)

30 m

Vatten (berg) / energi (berg)

30 m

Energi (berg) / Energi (berg)

20 m

Vatten (berg) / Vatten (jord)

20 m

Energi (berg) / Vatten (jord)

20 m

Rekommenderat minsta avstånd mellan brunn och avlopp är 30 meter.

Köldmediemängd

Vid värmepumpanläggningar där mängden köldmedium är 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer är ägaren skyldig att se till att en årlig läckagekontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande.

Vid värmepumpanläggningar där den totala mängden köldmedium är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer är ägaren skyldig att se till att en årlig läckagekontroll utförs av en certifierad kylfirma eller motsvarande, samt lämna in årlig kontrollrapport till Miljö- och byggnämnden i Ovanåker kommun.

Vill du veta hur du räknar ut mängden koldioxidekvivalenter kan du läsa mer på alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om att ta cistern ur bruk

Observera att om en oljecistern tas ur bruk i samband med att en värmepump installeras ska detta anmälas till miljökontoret på blanketten Blankett för anmälan om att ta cistern ur bruk. Pdf, 360.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om att ta cistern ur bruk används bara för att vi ska kunna uppdatera våra register och ingen avgift tas ut.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad