Kontakt

Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

Här kan du läsa om vilka råd vi har att ge dig om du har klagomål på ditt boende.

Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Klagomål som hanteras av miljö- och byggförvaltningen

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan till exempel handla om störande rök, buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus som t.ex. nedskräpning och läckage av miljöfarliga ämnen. Den störning eller det besvär som du upplever ska utgöra en miljö- eller hälsorisk.

För att miljö- och byggförvaltningen ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare eller den person, alternativt den verksamhetsutövare, som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som stör bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av din anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår vidare inblandning, om vi behöver kompletterande uppgifter eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats. Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Miljö- och byggnadsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende.

Att tänka på innan du kontaktar oss

De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

OBS! Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för att göra eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan. Ett anonymt ärende är även svårt att driva juridiskt i domstol.

Innan du skriver en klagomålsanmälan till kommunen ska du normalt ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka nå en lösning. Om ditt klagomål gäller hyresbostad eller bostadsrätt, ska du först vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Fyll i webbformuläret så noga du kan så underlättar du utredningen.

Du kan också ladda hem blanketten Klagomål om hälsoskydds- och miljöproblemPDF, fylla i den och skicka den till miljö- och byggförvaltningen, 828 80 Edsbyn eller miljo-bygg@ovanaker.se. Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad.

Fyll i uppgifterna i dina uppgifter så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan ärendet kan handläggas.

Vad gäller klagomålet? * (obligatorisk)
Vad gäller klagomålet?















När och hur ofta förekommer störningen? * (obligatorisk)
När och hur ofta förekommer störningen?









Plats för skada eller störning (var sker störningen, skadan) * (obligatorisk)
Plats för skada eller störning (var sker störningen, skadan)



Fyll sedan i information om platsen i rutorna nedan beroende på svar.





Var upplevs störningen * (obligatorisk)
Var upplevs störningen










Vilka hälsobesvär har störningen medfört? * (obligatorisk)
Vilka hälsobesvär har störningen medfört?










Tidigare kontakter





Vet du vem som orsakar eller har ansvar för störningen eller skadan? * (obligatorisk)
Vet du vem som orsakar eller har ansvar för störningen eller skadan?







Dina kontaktuppgifter
Handlingar som lämnas in till myndigheten är offentliga. Du får vara anonym (och ska då inte fylla i i dina egna kontaktuppgifter), men då an vi inte nå dig för ev. kompletteringar eller återkoppla resultatet av anmälan.




Boendeform
Boendeform








 

Information till den registrerade

Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.

De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-12-02 13.18