Kontakt

Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

Här kan du läsa om vilka råd vi har att ge dig om du har klagomål på ditt boende.

Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Innan du skriver en klagomålsanmälan till kommunen bör du först själv ha kontaktat den som orsakar störningen för att försöka nå en lösning. Om ditt klagomål gäller hyresbostad eller bostadsrätt, ska du först vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. 

Använd kommunens e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att lämna in ditt klagomål. Har du inte tillgång till dator kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen så skickar vi ut en blankett till dig att fylla i.

Klagomål som hanteras enligt miljöbalken

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc. Den störning eller det besvär som du upplever ska utgöra en miljö- eller hälsorisk.

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av din anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår vidare inblandning, om vi behöver kompletterande uppgifter eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats.

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Miljö- och byggnadsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende när nya uppgifter inkommit eller beslut tagits.

Att tänka på innan du kontaktar oss

De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas.

 

Information till den registrerade

Ovanåkers kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ärendet, bedriva tillsyn och ta ut avgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende.

De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP Vision, som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utgöra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Kontakt

Senast uppdaterad 2020-09-29 10.43