Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning är ett sätt att uppnå samhällets mål att även människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Här kan du läsa mer om vilka anpassningar du kan göra och hur du ansöker om bidrag.

Med hjälp av bostadsanpassningsbidraget kan du göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. Det handlar till exempel om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan du få för sådana åtgärder som krävs för att så kallade fasta funktioner i och i anslutning till bostaden ska kunna anpassas. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt. Exempel på vanliga anpassningar inomhus som man kan få bidrag till är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ordna en duschplats i stället för badkar och att anpassa köket. När det gäller utomhusanpassningar är det vanligt med bidrag för ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare.

Vem kan söka bidrag?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du har möjlighet att få bidrag oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

I första hand är det du själv som ska fylla i ansökan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster., ta kontakt med hantverkare och betala fakturan för de beviljade åtgärderna. Vid behov sker detta med hjälp av en kontaktperson, god man eller förvaltare. I undantagsfall kan vår handläggande tjänsteman genom fullmakt Pdf, 74.4 kB. få i uppdrag att sköta upphandlingen av hantverkare till bostadsanpassningsåtgärderna och betala fakturorna med hjälp av det beviljade bidraget direkt till hantverkaren. För mer information om detta kan du kontakta vår handläggare för bostadsanpassning.

Bidrag till bostadsanpassning vid flytt

Om du ska flytta är det viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder i den bostad du flyttar till krävs särskilda skäl till varför du valt just den bostaden. Om du har frågor kring flytt är du välkommen att ta kontakt med oss.

Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du fylla i och underteckna ansökningsblanketten Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. där du tydligt förklarar varför åtgärderna behövs i din bostad. Du ska också skicka med ett skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig som kan intyga åtgärdens koppling till din funktionsnedsättning. För åtgärder som omfattar enstaka trösklar och stödhandtag kan ett sådant intygande i stället göras muntligt av arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Kontakta din lokala hälsocentral och be att få komma i kontakt med en arbetsterapeut.

Kan man söka bidrag i efterhand?

Det går att söka bostadsanpassningsbidrag för anpassningsåtgärder som redan har genomförts. Men det kan vara riskabelt att genomföra åtgärderna innan ett bidrag har beviljats eftersom det inte finns någon garanti för att alla kostnader kommer att ersättas i efterhand. Bostadsanpassningsbidraget gäller för den billigaste lösningen som krävs för att undanröja det hinder som finns. Bidrag beviljas inte för standardhöjande åtgärder. Söker du bidrag i efterhand är det viktigt att du redovisar ett bra underlag i form av ansökan, intyg, offerter och kvitton.

Senast uppdaterad