Kontakt

Impregnerat trä

Sliprar och telefonstolpar är nästan alltid impregnerade med kreosot eller CCA (krom, koppar och arsenik). Gamla sliprar innehåller kreosot, och varma dagar kan virket svettas kreosot.

Det är tillåtet att under vissa förutsättningar använda kasserade sliprar och telefonstolpar. Det är inte lämpligt att använda sliprar och telefonstolpar i trädgården eller där barn ofta vistas, då de ofta innehåller kreosot, som bland annat klassificeras som cancerframkallande.

Det är inte tillåtet att elda impregnerat virke

Arsenik, koppar och krom förstörs inte vid förbränning, och kreosot förstörs först vid mycket höga temperaturer som inte kan uppnås i en vanlig villapanna eller i majbrasan. Det är inte tillåtet att lägga upp impregnerat virke i ett upplag utan att först ha anmält eller sökt tillstånd till detta. Kasserat virke är farligt avfall och ska tas omhand som sådant.

Den som säljer impregnerat virke är skyldig att lämna information om vilka regler som gäller för användningen. Det gäller även för försäljning av kasserade sliprar och telefonstolpar.
De regler som finns är straffsanktionerade i miljöbalken och miljö- och byggförvaltningen är skyldigt att anmäla alla överträdelser till åklagare.

Reglerna

Regler för hanteringen finns bland annat i Kemikalieinspektionens föreskrifter om träskyddsbehandlat virke (KIFS 1998:8). Virke som är behandlat med CCA får användas endast när det behövs långvarigt skydd.

Med detta menas:

  • Där det är nedgrävt eller på annat sätt fast anbringat i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten.
  • I bryggdäck och andra marina anläggningar.
  • Fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot olycksfall.
  • Där det blir svårt att byta ut efter inbyggnad i fukthotad miljö, till exempel i syllar på plintar och betongplattor, i bottenbjälklag och liknande inbyggnadsdelar.

All annan användning är förbjuden.

Kreosotimpregnerat virke får endast användas yrkesmässigt till järnvägssyll, rundvirke till linjebyggnad eller i marina anläggningar innan 30 år gått sedan impregneringen.

Kreosotimpregnerat virke kan få användas i trädgården, men endast om vissa kriterier är uppfyllda. Av dessa kriterier är följande särskilt viktiga:

Trä impregnerat med kreosot får inte användas på lekplatser eller i leksaker, och inte heller till sådana konstruktioner där det finns risk att virket ofta kommer i kontakt med huden. Det är inte heller tillåtet att använda virket till odlingsbehållare.

För att få användas av privatpersoner måste virket vara impregnerat före den 18 oktober 1976.

Även om det inte råder ett totalförbud avråder vi från att använda kreosotimpregnerat virke i trädgården. Man borde inte såga, hyvla eller på annat sätt bearbeta trävaror som impregnerats med krom, arsenik och koppar, utom när man kapar virket i kortare bitar. Under användningen löser sig nämligen alla impregneringsmedlen och hamnar till sist i naturen.

En del av användningen av tryckimpregnerat virke är onödig och ökar belastningen på miljön. Till exempel trädgårdsmöbler behöver inte skyddas kemiskt för att hålla i flera decennier, om de av andra orsaker byts ut redan mycket tidigare. Onödig användning ger upphov till onödigt avfall som är svår att hantera.

Den som överlåter träskyddsbehandlat virke ska lämna skriftlig information bland annat om vilka begränsningar i användningen som gäller. Informationen ska finnas på varje virkesbunt eller finnas på anslag vid virket. Informationen ska också finnas som blad som är tillgängliga för köparen.

Om impregnerat virke förvaras i upplag krävs tillstånd av länsstyrelsen om det är mer än 1 ton, eller anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd om det är mindre än 1 ton.

Impregnerat virke är klassat som farligt avfall i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bestämmelserna är straffsanktionerade i miljöbalken.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad