Kontakt

Latrinkompost och torra toalettsystem

Funderar du på att skaffa en latrinkompost eller ett torrt toalettsystem? Här kan du läsa om vilka alternativ som finns och vilka regler som gäller.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården, avfallet behöver inte transporteras långa sträckor och det är ekonomiskt eftersom du inte behöver beställa latrinhämtning.

Latrinkompost

På marknaden finns det flera latrinkomposter att välja mellan. Storleken kan variera mellan 2 x 350 liter och 2 x 500 liter. En latrinkompost består alltid av två fack eller två behållare, för att kompostering ska kunna ske växelvis. Om du vill samkompostera latrin och hushållsavfall ska du välja den större storleken. Det går även bra att bygga en kompost själv.

Så här sköts en latrinkompost

Behållarna placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgränsen. Vid igångsättningen läggs i botten på den ena behållaren ett lager torvströ. Latrin kan sedan varvas med lite trädgårdsavfall, t.ex. löv och gräsklipp eller torvströ. Karbolkalk eller liknande ska inte tillsättas.

Då behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin och trädgårdsavfall. Komposten ska nu stå i minst sex månader utan påfyllning för att smittämnen ska få tid att brytas ned. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa användandet är därmed påbörjat. Efter att den första behållaren fått vila minst sex månader är slutprodukten färdig att användas. Behållaren töms på sitt innehåll och mullen kan läggas ut i t.ex. trädgårdslandet.

All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning m.m.) ska skötas så att hygieniska besvär inte uppstår för de omkringboende.

Förmultningstoalett

En förmultningstoalett fungerar som ett slutet system där avfallet bryts ned till en hygienisk slutprodukt, användbar som jordförbättringsmedel. Avfallet samlas i en behållare under toaletten, där det bryts ned biologiskt. För att nedbrytningen ska fungera krävs rätt temperatur, fuktighet och lufttillförsel. Behållaren är ventilerad, antingen genom självdrag eller genom mekanisk ventilation. Den bör placeras i ett uppvärmt, isolerat utrymme.

För ett litet hushåll i ett fritidshus räcker det ofta med en toalett med en liten förmultningsbehållare som ingår som en del i toalettstolen. För att även klara toppbelastningar kan den dock behöva kompletteras med en latrinkompost.

För permanenthus (eller fritidshus med hög belastning) krävs en toalett med stor förmultningskammare. Förmultningskammaren kräver stort utrymme och placeras vanligen i ett källarplan eller i grunden. Detta system kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

Urinseparerande förmultningstoalett

Under de senaste åren har det kommit flera toaletter som separerar urin från det övriga toalettavfallet. Det är i urinen som huvuddelen av näringsämnet kväve finns och den kan användas som gödningsmedel vid odling, t.ex. inom jordbruket. Idag saknas rutiner för hantering av urin och hur man ska lösa avsättningen hos jordbrukarna. Separerad urin får inte ledas till BDT(bad-, disk- och tvätt)-avloppet, på grund av att BDT-avlopp inte är avsedda att ta emot den stora kvävemängd som urin utgör. Dessutom är själva idén med separationstoalett att urinet ska tillföras växtligheten och inte belasta grundvattnet. Urinen ska istället samlas upp i en tank för att lagras under vinterhalvåret. Tanken grävs ner eller ställs i ett kallt utrymme för att minska risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Under växtperioden (maj-september) får urinen, utspädd med vatten, spridas på växande gröda på den egna tomten. Om du har en liten tomt (< 300 m2), eller en tomt som till stor del består av berg, ska du undvika en urinseparerande toalett. Det blir då svårt att få avsättning för urinen.

Behövs tillstånd eller anmälan?

  • Du behöver inte göra någon anmälan eller söka tillstånd för att anordna en latrin (torrdass).
  • För att du ska få omhänderta latrinavfall eller urin på den egna fastigheten krävs det att du har tillstånd från miljö- och byggnämnden. Du kan få tillstånd om omhändertagandet kan ske utan besvär för människors hälsa och miljön.
  • Har du även tänkt installera en reningsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Kontakt

Senast uppdaterad