Kontakt

Enskild vattentäkt

Här finns lite information för dig med egen vattentäkt/vattenbrunn

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Ny brunn

Om det är fråga om att anlägga en ny enskild vattentäkt kan det vara bra att först studera broschyren "Att anlägga egen brunn". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel av brunn

En vattentäkt kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i broschyren "Sköt om din brunn". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenprov

När det är dags för provtagning beställer du själv emballage för provtagning via internet eller telefon från det företag du önskar och får dem hemskickade tillsammans med instruktioner hur du ska gå tillväga. Vattenprovet ska vara taget samma dag det skickas då provresultatet annars kan påverkas.

För att få reda på om det gjorts några analyser tidigare på din fastighet, kan du vända dig till vår miljö- och byggförvaltning.

Vilka vattenprover bör man ta?

Ett dricksvatten kan ha problem ur både kemisk och mikrobiologisk synvinkel. Vi rekommenderar därför att man tar både mikrobiologiskt och kemiskt prov. Speciellt bergborrade brunnar löper risk för att ha hög radonhalt och då bör även ett radonprov tas. Labben har ofta färdiga analyspaket för provtagning. Här finns lite allmän info om parameterar som bör provtas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska man tolka analysprotokollet?

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du råd om enskild dricksvattenförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (gäller för enskilda vattentäkter). Där finns beskrivningar och förklaringar till alla de parametrar som normalt tas vid ett dricksvattenprov.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn, kan hänsyn tas.
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad