Kontakt

Vattenskyddsområden

Skyddsområden för vattentäkter är skyddszoner som ska förhindra att föroreningar kommer ner i de grundvattenströmmar som rinner till ett kommunalt dricksvattenuttag.

Skyddszonerna är satta efter geologiska undersökningar om hur grundvattnet rinner nere i berggrunden och i grusåsar. För boende inom vattenskyddsområden finns begränsningar för vilka verksamheter man får ägna sig åt.

Några exempel på verksamheter som begränsas är:

  • Värmepumpsanläggningar i berg
  • Anläggning av egen vattentäkt (alla boende inom vattenskyddsområden är inte anslutna till det kommunala vattnet), förbjudet inom inre skyddszon. Kan i särskilda fall få tillstånd inom yttre skyddszon
  • Oljecisterner, tätare kontrollintervall på oljetankar inom vattenskyddsområden och utökad anmälningsplikt
  • Användning av bekämpningsmedel

De största vattentäkterna i Ovanåkers kommun är Homna, som försörjer Edsbyns tätort med vatten, och Raskes i Runemo som försörjer Alfta. En del vattentäkter är mer sårbara än andra beroende på jordlager och berggrundsförhållanden. De flesta av kommunens vattentäkter ligger i grusåsar som är känsliga eftersom gruslager är mer genomsläppliga för föroreningar.

Vissa åtgärder inom vattenskyddsområde kräver tillstånd eller anmälan, kontakta ansvarig miljöinspektör.

För information om var vattenskyddsområdena i Ovanåkers kommun ligger, kontakta vår miljö- och byggchef eller ansvarig miljöinspektör.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad