Kontakt

Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel menar man en produkt eller en organism som är avsedd eller särskilt framställd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer skapar problem för människors hälsa eller skadar egendom. Det är alltså den avsedda användningen som avgör om något är ett bekämpningsmedel.

Anmälan eller tillstånd krävs för viss spridning

Privatpersoner får använda godkända bekämpningsmedel Klass 3 utan särskilda krav på utbildning eller tillstånd. Tillstånd krävs vid spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. För yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel gäller utökade regler.

Anmälan och tillståndsansökan görs skriftligen till
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen
828 80 Edsbyn.

Bekämpningsmedelsavfall

Utgångna preparat och emballage med rester av bekämpningsmedel ska hanteras som farligt avfall. Privata användare lämnar sitt farliga avfall till någon av återvinningsstationerna eller i MFA-boxen.

Hälsoeffekter, kemiska bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan tas upp i kroppen framförallt genom huden, via inandning och vid förtäring. Eftersom bekämpningsmedel kan utgöras av så många olika kemiska ämnen varierar naturligtvis även de effekter det ger på vår hälsa. Påverkan på nervsystem, arvsmassa och fortplantning samt bidrag till uppkomst av cancer eller allergiska reaktioner är några av de effekter som kan uppstå.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad