Kontakt

Ventilation

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförs. Här kan du läsa mer om ventilation och OVK.

Funktionskontroll ska normalt utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem. Befintliga byggnader utom småhus ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling BFS 1994:40 och BFS 1999:25 Länk till annan webbplats..

Industrins kontors- och personalutrymmen är inte undantagna från kontroll.

Miljö- och byggförvaltningen övervakar, på uppdrag av miljö- och byggnämnden, att ägare till byggnader i Ovanåkers kommun fullgör sina skyldigheter när det gäller funktionskontroll av ventilationssystem.

Kontrollen utförs av sakkunnig kontrollant. Kontrollen ska utföras av kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av byggnadsnämnden.

Första besiktningen

Vid den första besiktningen ska följande kontrolleras:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med de föreskrifter som gäller.
  • Systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet.
  • Systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande besiktning

Vid de återkommande besiktningarna ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkterna 2-4 ovan är uppfyllda.

Tillräcklig ventilation är en förutsättning för god bostadsmiljö

Kontinuerlig ventilation ska finnas i samtliga byggnader. Lägsta godtagbara uteluftflöde är 0,35 l/s per kvm golvarea. Uteluftflödet för varje person bör minst vara 7 l/s. Bra ventilation är av stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Om ventilationen i en bostad understiger 0,5 omsättningar per timme kan detta betraktas som besvär för människors hälsa.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad